Beschikbare Skiplinks

Uw browser heeft momenteel geen ondersteuning voor Flash-gebaseerde inhoud.

Download nu de Flash-speler om deze inhoud te zien.

Argenta Groep

Argenta is een bank- en verzekeringsgroep, actief in België, Nederland en Luxemburg. Het richt zich op gezinnen, niet op ondernemingen. Zijn kernbedrijvigheid bestaat uit het aanbieden van spaar- en beleggingsproducten, kredieten en verzekeringen. De hoofdzetel is gevestigd in Antwerpen. Argenta werkt met een uitgebreid net van zelfstandige kantoren. Het heeft met hen in principe een relatie voor het leven. Sommige kantoorhouders behoren al tot een tweede of zelfs tot een derde generatie. Vandaag is Argenta de op vier na grootste bankinstelling in België.
 

Historiek

Argenta werd in 1956 opgericht als financieringsmaatschappij, gespecialiseerd in persoonlijke leningen. Het bescheiden startkapitaal werd ingebracht door de families Schryvers, Kuijpers en Van Rompuy.
In 1964 kreeg het de toelating om op te treden als depositokas. Om ook gewone spaarboekjes te kunnen aanbieden, werd in 1966 Argenta Spaarbank opgericht. Argenta Spaarbank zette een klein distributienetwerk van deeltijdse zelfstandige kantoorhouders op. De van het publiek aangetrokken spaargelden werden herbelegd in hypotheekleningen. Later bouwde Argenta Spaarbank een net van voltijdse, voor het merendeel zelfstandige kantoorhouders uit.
In 1974 werd Argenta Assuranties opgericht, dat levens- en brandverzekeringen aanbood. De zelfstandige kantoorhouders werden zo ook verzekeringagenten. "Bancassurance", het grote streven van banken en verzekeringsmaatschappijen in de jaren negentig om zowel bankactiviteiten als verzekeringen aan te bieden, was dus toen al een realiteit.
Door de aandelenwet Cooreman-De Clercq (1982) kon Argenta in uiterst gunstige omstandigheden omvangrijke kapitaalverhogingen doorvoeren. Dankzij dat sterke fundament aan eigen middelen kon de snelle groei worden voortgezet. De onderneming bracht zeer succesrijke producten op de markt zoals de Giro+ rekening en de hospitalisatieverzekering en ging ook autoverzekeringen aanbieden.
Toen in 1986 de renteoorlog rond het spaarboekje uitbrak, reageerde Argenta zeer alert. Dat leverde talrijke nieuwe cliënten en een sterke stijging van de spaarinlagen op.
In 1987 werd vanuit Luxemburg een eerste compartiment van Argenta-Fund gelanceerd. Argenta Nederland werd opgericht in 1989 en Argentabank Luxembourg in 1990.
De financiële deregulering, die in België werd ingeleid met een verlaging van de roerende voorheffing, opende nieuwe mogelijkheden. Argenta behaalde met zijn Golden een groot succes. Ook de Arasbon was succesrijk.
Argenta Life Luxembourg werd opgericht in 1991. Vier jaar later was het marktleider op het vlak van de levensverzekeringen in Luxemburg met als sterproduct de verzekeringsbon Kapitalux.
In 1997 vond Argenta de weg naar Nederland met de verkoop van hypotheekleningen. Dat bleek een echte groeimarkt.
Hetzelfde jaar werd een tweede compartiment van Argenta-Fund op de markt gebracht met beleggingen in aandelen. Voor de cliënten die voor internetbankieren kozen, werd de voordelige Internetrekening ontwikkeld.
In 2001 werd de portefeuille van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) overgenomen. Het CBHK fuseerde in 2010 met Argenta Spaarbank. 
Eveneens in 2001 werd Argenta Bank- en Verzekeringsgroep opgericht. Dit is de beleidsholding van de Argenta Groep die de bancaire pool (Argenta Spaarbank), de verzekeringspool (Argenta Assuranties) en een aantal subfilialen overkoepelt.
In 2008 lanceerde Argenta zijn zogenaamde vierde pijler waarmee het voortaan een volwaardig gamma aan eenvoudige, transparante, en hoogwaardige beleggingsproducten ter beschikking stelt van zijn cliënten.
In 2009 en 2010 vonden belangrijke herschikkingen plaats in de bestuurs- en directieorganen van de Argenta Groep met het oog op de uitbouw van een commerciële, risico- en financiële groepsstrategie voor het bank- en het verzekeringsbedrijf die naadloos op elkaar zijn afgestemd.
De door Argenta opgerichte coöperatieve vennootschap Argenta Coöperatieve (Argen-Co) lanceerde in 2010 voor de eerste maal, en in 2011 voor de tweede maal, een publieke uitgifte van aandelen waarop uitsluitend cliënten en kantoorhouders van Argenta konden inschrijven. De beide publieke uitgiftes brachten een kapitaal van bijna 200 miljoen euro samen dat door Argen-Co in Argenta werd ingebracht en waarmee Argen-Co een participatie verwierf van 15 %.
Samen met Argen-Co zal de familiale meerderheidsaandeelhouder de voortzetting van de stabiele en onafhankelijke koers van Argenta verzekeren, en Argenta’s onafhankelijkheid, strategie en cultuur blijven bewaken en ondersteunen. Meer informatie vindt u op www.argenco.be
Als strategisch programma voor de volgende jaren beoogt Argenta een meer evenwichtige verdeling van de ondernemingsactiviteit over vier pijlers  (sparen, kredieten, beleggingen en verzekeringen) en daardoor ook een veel sterker doorgedreven crossselling.

Naar boven
 

Eigenheid

De familiale aandeelhouders, de raad van bestuur en het management hechten een groot belang aan de eigenheid van Argenta en zijn cultuur van soberheid, zuinigheid, betrouwbaarheid, rechttoe rechtaan communicatie, eerlijke producten en correcte prijzen. In een context van hyperregulering en de daaraan verbonden zeer zware investeringen, wil Argenta op zijn eigen wijze een sterke marktpositie behouden en verder uitbouwen en de financiering daarvan met eigen middelen realiseren.

Argenta verschilt in een aantal opzichten van de overige financiële instellingen in België. Een Vlaamse krant bestempelde het als een 'eigenzinnige groeier'. Een andere krant vond dat “Argenta graast waar de kudde niet staat”. Dat zijn trefzekere typeringen waarin Argenta zichzelf herkent. Waarin bestaat dan die eigenheid?

 1. Argenta streeft ernaar om zijn cliënten de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor zijn producten aan te bieden. Dat wordt mogelijk gemaakt door een laag kostenpeil, een voortdurend streven naar een slanke en wendbare organisatie, maximale uitbesteding, een hoge productiviteit en een performant net van zelfstandige kantoorhouders. De vruchten van dat alles worden in de eerste plaats aan de cliënt doorgegeven.
  Dat vormt de basis voor een verzekerde cliëntentrouw.

 2. Wat anderen beter of goedkoper kunnen, besteedt Argenta uit. Die 'outsourcing' maakte in de afgelopen jaren de sterke groei van Argenta mede mogelijk. Het streven om 'lean and mean' te zijn, stond hierbij centraal.
  De outsourcing wordt voornamelijk ingevuld via samenwerkingsverbanden, die een nauwere en meer langdurige band impliceren dan met gewone leveranciers.

 3. Voor de producten wordt gekozen voor eenvoud, transparantie en volume. Argenta biedt ook nog steeds gratis producten aan, zoals de zichtrekening, de debetkaart, de bewaring van effecten op een effectenrekening en de toegang tot het internetbankieren met een gratis Digipass.

 4. Elk jaar wordt het grootste gedeelte van de winst in de onderneming geherinvesteerd. De familiale meerderheidsaandeelhouders strijken slechts een beperkt dividend op. Ze nemen genoegen met de meerwaarde van een groeiend bedrijf.
  Met de publieke emissie van Argen-Co heeft Argenta bewust geen vreemd kapitaal aangetrokken, maar kapitaal van trouwe cliënten en zelfstandige kantoorhouders.

 5. De hoofddoelstelling van de aandeelhouders is verdere rendabele groei in onafhankelijkheid. Ze zijn niet geïnteresseerd in een overname door een andere groep, en evenmin in het realiseren van overnames of het aangaan van fusies.

 6. Argenta werkt met een net van zelfstandige kantoorhouders. Dat geeft de cliënt de zekerheid van stabiliteit en langetermijnvisie. In sommige kantoren werkt nu al een tweede of zelfs derde generatie kantoorhouders.

Naar boven
 

Soliditeit

Argenta is een solide onderneming. Die sterkte berust op verscheidene pijlers.

 1. Argenta biedt overwegend eenvoudige en transparante producten aan, en is uitsluitend actief in zijn gekende thuismarkten België en Nederland.

 2. De aangetrokken gelden van Argenta komen uitsluitend van meer dan 1,4 miljoen particulieren. Argenta trekt geen gelden aan op de geld- of interbankenmarkt. Op deze wijze is Argenta niet afhankelijk van de snel stijgende prijs van het geld op deze internationale geld- en kapitaalmarkt.  

 3. Argenta herbelegt de van het publiek aangetrokken spaargelden voornamelijk in hypotheekleningen aan gezinnen in België en Nederland. Deze leningen zijn betrekkelijk gering in omvang en worden in afdoende mate gedekt door het pand. Daardoor is het globale kredietrisico zeer gering. Omdat Argenta geen kredieten aan ondernemingen verstrekt, is ook de kwetsbaarheid voor recessie en crisis gering.  

 4. Argenta Spaarbank heeft niet belegd in rommelhypotheken, de zogenaamde subprime hypotheken, noch in de Verenigde Staten, noch elders in de wereld.

 5. Ook in zijn verzekeringsactiviteit biedt Argenta vooral eenvoudige en transparante producten aan, bestemd voor particulieren en gezinnen. Argenta aanvaardt geen grote of industriële risico’s en is niet actief in de markt van de kredietverzekering.

 6. In zijn beleggingsactiviteit bouwt Argenta aan een evenwichtig gamma van kwaliteitsproducten die door specialisten worden ontwikkeld en die door Argenta voor zijn cliënten worden geselecteerd. Op deze wijze is Argenta niet verplicht zelfgemaakte beleggingsproducten tegen wil en dank bij zijn cliënten te plaatsen, maar kan de cliënt – op basis van correcte productinformatie door zijn kantoorhouder – kiezen welke beleggingsmogelijkheid voor hem de meest geschikte is.

 7. Argenta Spaarbank, als kredietinstelling, en Argenta Assuranties, als verzekeringsonderneming, worden door de FSMA (Financial Services and Markets Authority, de vroegere CBFA) en de NBB (Nationale Bank van België) gecontroleerd.

 8. Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties zijn lid van het depositogarantiesysteem zoals het in België wordt uitgebouwd door het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten en het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen. Argenta betaalt op dezelfde wijze als de andere kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen bijdragen aan deze fondsen en zijn cliënten genieten op dezelfde wijze als de cliënten van de andere kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen bescherming voor hun spaardeposito’s en levensverzekeringen.

  Meer details over de beschermingsregeling vindt u op www.protectionfund.be. Kort gezegd komt het erop neer dat de volgende verliezen gedekt worden:

  • deposito's die aangehouden worden op rekeningen (op zicht-, termijn- of spaarrekening) of onder de vorm van kasbons, gedematerialiseerd, op naam of in bewaring bij de emitterende instelling;
  • financiële instrumenten (dit zijn effecten zoals aandelen, obligaties, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, beveks, ...) die de cliënt aan zijn kredietinstellingen heeft toevertrouwd en niet meer kan recupereren na het faillissement van de betrokken kredietinstellingen;
  • levensverzekeringen met gewaarborgd rendement die vallen onder tak 21 en onderworpen zijn aan het Belgisch recht. 

  De bescherming bij Argenta Spaarbank bedraagt maximaal 100.000 euro voor deposito’s en maximaal 20.000 euro als de cliënt een verlies lijdt als gevolg van de niet-teruggave van financiële instrumenten. Daarnaast bedraagt de bescherming bij Argenta Assuranties voor levensverzekeringen per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming eveneens maximaal 100.000 euro. 
   
 9. De beste waarborg voor de cliënten is de zeer behoorlijke winstgevendheid. Gedurende de laatste jaren heeft Argenta zeer solide resultaten kunnen neerzetten. In 2014 bedroeg het bank- en verzekeringsproduct van Argenta Bank- en Verzekeringsgroep 628 miljoen euro. De winst voor belastingen bedroeg op 31 december 2014 320 miljoen euro en de nettowinst bedroeg 250 miljoen euro.

 10. Argenta voldoet ruim aan alle nationale en internationale solvabiliteitsratio's. Per 31 december 2014 bedroeg de Tier 1-ratio van Argenta Spaarbank 16,9 % solo en 17,6 % geconsolideerd. De Solvency 1-ratio van Argenta Assuranties bedroeg per 31 december 2014 194 % solo en 197 % geconsolideerd (er geldt een minimum van 100 %).

 11. Met een geconsolideerd eigen vermogen voor Argenta Bank- en Verzekeringsgroep van 1,72 miljard euro op 31 december 2014 beschikt Argenta over een sterke buffer. Argenta keert slechts in beperkte mate winsten uit aan de aandeelhouders en het eigen vermogen groeit door deze politiek jaarlijks stelselmatig aan.

Naar boven
 

Ethisch handvest

Wat mag u als cliënt van Argenta verwachten? Welke houding moeten onze medewerkers tegenover u aannemen? En welke houding mag u verwachten van onze kantoorhouders en hun medewerkers? Voor welke principes staat Argenta? Met dit ethisch handvest heeft Argenta zijn gedragsregels voor u gebundeld.

Het bevat de gedragscode die iedereen die voor Argenta of met Argenta werkt, onderschrijft. Zij moet u de zekerheid geven dat al onze medewerkers zich tegenover u onberispelijk opstellen. Dat geldt voor u als cliënt, als collega-concurrent, als leverancier, als persmedewerker, als overheid ... Kortom voor iedereen die met ons bedrijf op welke wijze dan ook in contact komt.

Hiermee sluit Argenta zich aan bij de gedragsregels van de BVB (de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen), van Assuralia (de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen), van Febelfin (de overkoepelende organisatie voor de Belgische financiële sector) en van de FSMA (Financial Services and Markets Authority, de vroegere CBFA). Argenta respecteert ook regels van deugdelijk bestuur en interne controle (corporate governance) zoals geformuleerd door de FSMA.

Voor Argenta zijn deze deontologie en integriteit basisprincipes. Argenta is immers een bedrijf dat u kunt vertrouwen.

Lees hier het volledige ethisch handvest van Argenta [PDF, 284,04 Kb], en de gedragscode van Febelfin.

Naar boven
 

Duurzaamheid

Bij Argenta staat ‘duurzaam ondernemen’ hoog in het vaandel. In 2012 werden de eerste initiatieven genomen om een duurzaamheidsverslag op te stellen. Dat verscheen in 2013. De volledige versie van het duurzaamheidsverslag vindt u vanaf pagina 41 in het gecombineerd jaarverslag van 2012 [PDF, 2,53 Mb]. De highlights van dit verslag werden ook verwerkt in deze brochure [PDF, 2,13 Mb].

Ondertussen is Argenta’s tweede duurzaamheidsrapport verschenen. U kunt het raadplegen in het gecombineerd jaarverslag van de Bank- en Verzekeringsgroep [PDF, 1,98 Mb], vanaf pagina 55.

Argenta stelde omtrent ‘duurzaam ondernemen’ ook een leveranciersbeleid op. Dit wordt door hen allen onderschreven. Lees hier Argenta’s principes rond duurzaamheid.

Naar boven
 

In het land van de banken kroonde u Argenta tot koning.

Dat blijkt uit de resultaten van een onafhankelijk onderzoek van mei 2012 waarbij 6.498 cliënten van verschillende banken werden ondervraagd.
In mei 2013 publiceerde Pub de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Insites Consulting, wat voor Argenta een bevestiging was van het onafhankelijk onderzoek van 2012. Het onderzoek toonde dat cliënten zijn op zoek naar informatie, advies en een goede service. Argenta scoorde hierin alweer bijzonder goed op cliënttevredenheid.
Wij zijn u erg dankbaar dat u onze service waardeert. Zo weten we dat we nog altijd het juiste pad bewandelen: dat van een toegankelijke en menselijke bank, met een goede service en transparante oplossingen. Aan de juiste prijs-kwaliteitsverhouding.

Lees er hier alles over.

Naar boven
 

Het gezicht van Argenta

Raad van bestuur

Raad van Bestuur

Van links naar rechts.

Geert De Haes, Bart Van Rompuy, Dirk Van Dessel, Anne Coppens, Emiel Walkiers, Elke Vanderhaeghe, Raf Vanderstichele, Jan Cerfontaine, Gert Wauters, Marie Claire Pletinckx, Carlo Henriksen, Dirk Van Rompuy, Geert Ameloot, Walter Van Pottelberge en John Heller.


Caroline Ghekiere

Contactpersoon voor de pers

Caroline Ghekiere
pers@argenta.beNaar boven
 

Jaarverslag

jaarverslag 2014

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv: Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag 2014 [PDF, 3,35 Mb] (NL)
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv: Combined annual report and sustainability report 2014 [PDF, 3,13 Mb] (EN)

Argenta Spaarbank nv: geconsolideerd jaarverslag 2014 IFRS [PDF, 758,51 Kb] (NL)
Argenta Spaarbank nv: consolidated annual report 2014 IFRS [PDF, 664,09 Kb] (EN)

Argenta Spaarbank nv: Basel II Pijler 3 toelichtingen 2014 [PDF, 493,56 Kb] (NL)
Argenta Spaarbank nv: Basel II Pillar 3 Disclosure 2014 [PDF, 442,79 Kb] (EN)

Klik hier om de jaarverslagen van de vorige jaren te bekijken.

Naar boven
 

Bedrijfsgegevens van de Argenta Groep

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep (beleidsholding)
naamloze vennootschap
afgekort Argenta BVg of Argenta Groep 
Belgiëlei 49-53 - 2018 Antwerpen
RPR Antwerpen 0475.525.276
tel.: 03 285 51 11
e-mail: info@argenta.be
website: www.argenta.be


Argenta Spaarbank (kredietinstelling/spaarbank)
naamloze vennootschap
afgekort Aspa
Belgiëlei 49-53 – 2018 Antwerpen
RPR Antwerpen 0404.453.574 / FSMA 27316 cA 
tel.: 03 285 51 11
e-mail: info@argenta.be
website: www.argenta.be


     Argenta Spaarbank nv heeft een bijkantoor in Nederland:  
     Bijkantoor Nederland
     Essendonk 30
     NL – 4824 DA Breda
     tel.: +31 76 543 30 85 
     fax: +31 76 515 69 93
     e-mail: helpdesk@argenta.nl
     website: www.argenta.nl

Argenta Assuranties (verzekeringsonderneming)
naamloze vennootschap
afgekort Aras
Belgiëlei 49-53 – 2018 Antwerpen
RPR Antwerpen 0404.456.148 / adm. code 0858
tel.: 03 285 51 11
e-mail: info@argenta.be
website: www.argenta.be

Argentabank Luxembourg (bank)
naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht
Argenta Asset Management
Boulevard du Prince Henri 27
L – 1724 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 35185
tel.: +35 2 22 26 55
fax: +35 2 22 26 58
e-mail: abl@argenta.lu
website: www.argenta.lu

Argenta Life Luxembourg (levensverzekeringsonderneming)
naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht
afgekort ALL 
Boulevard du Prince Henri 27
L – 1724 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 36509
tel.: +35 2 22 26 55
fax: +35 2 26 10 12 84
e-mail: all@argentalife.lu
website: www.argentalife.lu

Argenta Nederland (beheersmaatschappij)
naamloze vennootschap naar Nederlands recht
afgekort Arne
Olympic Plaza
Fred. Roeskestraat 123
NL - 1076 EE Amsterdam
Kvk Amsterdam 33215872

Argenta-Life Nederland (levensverzekeringsonderneming)
naamloze vennootschap naar Nederlands recht
Essendonk 30
NL - 4824 DA Breda
Kvk Zuidwest-Nederland 33301491
tel.: +31 76 522 78 57
fax: +31 76 513 88 46
e-mail: aln@argenta.nl
website: www.argentalife.nl

Naar boven
 

Collectieve beleggingsinstellingen gepromoot door Argenta Spaarbank nv en Argentabank Luxembourg SA

Argenta-Fund
naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht
Boulevard du Prince Henri 27
L – 1724 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 26881

Argenta Fund of Funds
naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht
Boulevard du Prince Henri 27
L – 1724 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 149912

Naar boven
 

Aandeelhouders van de Argenta Groep

Investar
naamloze vennootschap
Belgiëlei 49-53 – 2018 Antwerpen
RPR Antwerpen 0404.453.475
tel.: 03 285 55 13
fax: 03 285 53 26
e-mail: investar@argenta.be

Argenta Coöperatieve
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
afgekort Argen-Co
Belgiëlei 49-53 – 2018 Antwerpen
RPR Antwerpen 0823.992.630
tel.: 03 285 51 11
e-mail: info@argenta.be
website: www.argen-co.be

Naar boven