FAQ interestberekening zichtrekening

Hieronder vind je een antwoord* op de meest gestelde vragen over de interestberekening op zichtrekeningen. De vernoemde bedragen zijn voor het inkomstenjaar 2018. Op de infofiches van de producten vind je meer informatie. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op met je kantoorhouder.

* Deze antwoorden zijn niet juridisch bindend.

Waarom wordt er 0,15 euro (= recht) afgehouden bij mijn interestberekening?

Het recht is een wettelijk verschuldigde taks bij het versturen van elke interestafrekening. Het wordt aangerekend wanneer je negatieve, positieve of geen interesten hebt. 

Dit recht bedraagt 0,15 euro, conform artikel 8 van het Wetboek der diverse rechten en taksen.

Wanneer betaal ik roerende voorheffing op de interesten van mijn zichtrekening?

Je betaalt automatisch 30 % roerende voorheffing op de interesten. Voor deze rekening is er geen vrijstelling. 

Waarom wordt er een roerende voorheffing van 30 % afgehouden?

Dat is het tarief dat bij wet is vastgelegd. Op 1 januari 2017 steeg de roerende voorheffing van 27 % naar 30 %.

Hoe wordt de interest onder de titularissen verdeeld bij een rekening met meerdere belastingplichtige titularissen?

De interest wordt berekend pro rata het aandeel van de belastingplichtige titularissen die de interesten genieten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling van roerende voorheffing?

Afhankelijk van bepaalde factoren ben je vrijgesteld van roerende voorheffing. Het gaat om factoren zoals je fiscale woonplaats, of je EU-ambtenaar bent, … Dat gebeurt echter niet automatisch. Voor meer inlichtingen hierover en eventueel de nodige formulieren kun je bij je kantoorhouder terecht.

Wat is een basisrente?

De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal kalenderdagen dat het saldo op de rekening staat. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd. Wanneer de rentevoet wijzigt, is de nieuwe rentevoet onmiddellijk van toepassing.

Het tarief van de basisrente kun je opvragen bij je kantoorhouder. Je vindt het ook onder de tab ‘Productinformatie’ bij de vermelde producten.

Waarom kan mijn basisrente veranderen?

Bij Argenta streven we naar een correcte prijszetting voor onze klanten. Daarom houden we bij onze tariefzetting rekening met de volgende factoren:

 • de kostprijs van het geld; 
 • de evolutie van de rentecurve; 
 • de herbeleggingsmogelijkheden en het daaraan verbonden risico en rendement; 
 • de analyse van de financiële stromen van en naar Argenta; 
 • de concurrentiële positie van Argenta; 
 • de sturing van de productmix.

Op basis van die parameters bepalen we een tarief. Als de parameters wijzigen, kan dat een tariefwijziging tot gevolg hebben.

In welke situatie is de interestafrekening negatief?

Als je rekening in de loop van het jaar negatief heeft gestaan, zul je daar debetinteresten op betalen. 


Je ontvangt de volgende inkomsten op je rekening:

 • de creditrente (de rente op het positieve saldo);
 • de positieve correctie-interesten.


Je betaalt op je rekening de volgende bedragen:

 • debetrente (de rente op het negatieve saldo);
 • de portokosten (de zegelkosten voor het versturen van je rekeninguittreksels met de post);
 • het recht (de wettelijk verschuldigde taks van 0,15 euro op het versturen van een interestafrekening); 
 • negatieve correctie-interesten; 
 • roerende voorheffing op de opbrengsten van je rekening (als dat van toepassing is).


Je interestafrekening is negatief als je inkomsten kleiner zijn dan de verschuldigde bedragen.
 

Voorbeeld 1: 
Tussen 1 en 10 oktober had je een negatieve balans op je rekening. Daardoor moet je 10 euro debetrente betalen. Maar je hebt voor de andere periodes recht op slechts 5 euro creditrente. Je totale interestafrekening is dan negatief.


Voorbeeld 2: 
Je hebt een creditrente van 5 euro op je rekening ontvangen. Maar je moet 8,85 euro aan portokosten betalen. Je totale interestafrekening is dan negatief.

Waarom moet ik portokosten betalen?

Voor elke enveloppe die we je opsturen, rekenen we portokosten aan. 

Uittreksels die langer dan 6 maanden ter beschikking staan in de rekeninguittrekselprinter of op Argenta’s Internetbankieren, sturen we op per post. We rekenen daarvoor portokosten aan.

Ik heb vragen over mijn interestberekening. Bij wie kan ik terecht?

Neem contact op met je kantoorhouder.