Samenwerking van Argenta Asset Management met Forum Ethibel

Argenta Asset Management werkt ook samen met Forum Ethibel. Forum Ethibel is een organisatie die de transparantie rond duurzaamheid, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het ethisch gedrag op de financiële markten stimuleert. Argenta Asset Management (AAM) werkt op twee manieren samen met Ethibel:

 • Voor een aantal fondsen kiest AAM bewust bedrijven uit het Ethibel-investeringregister. Die fondsen kregen het Ethibel EXCELLENCE-label.
 • Voor een aantal fondsen volgt AAM een eigen streng selectiebeleid. Die fondsen werden bekroond met een Ethibel-certificaat.

Ethibel EXCELLENCE-​label

Het Ethibel EXCELLENCE-label is een keurmerk voor beleggingsfondsen die:

 • alleen investeren in aandelen of obligaties die opgenomen zijn in het Ethibel-Investeringsregister,
 • en die en A-, B- of C- rating hebben gekregen.

Het gaat vaak over ondernemingen die in hun sector op alle domeinen beter dan gemiddeld scoren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bedrijven worden opgenomen in het Ethibel-Investeringsregister nadat ze zijn geëvalueerd op basis van twee soorten criteria: 

Positieve criteria

De positieve criteria zijn zes onderzoeksdomeinen ronde maatschappelijk verantwoord ondernemen:

 1. mensenrechten
 2. menselijk kapitaal
 3. milieu
 4. maatschappelijke impact
 5. marktethiek
 6. deugdelijk bestuur

De resultaten in die verschillende domeinen bepalen de ESG-score van een bedrijf.

Uitsluitingscriteria

Forum Ethibel hanteert ook criteria die kunnen leiden tot de uitsluiting van een bedrijf uit het Ethibel-Investeringsregister. De beslissing om een bedrijf uit te sluiten hangt onder andere af van de mate en de aard van betrokkenheid van het bedrijf bij controversiële producten en activiteiten.

Producten en activiteiten die tot uitsluiting kunnen leiden zijn onder andere wapens, tabak, gokspelen, nucleaire energie, fossiele brandstoffen, alcohol en dierenmishandeling. Ook de algemene schending van ESG-normen wordt gemeten, de zogenaamde controverse-screening. Het belang van een controverse wordt beoordeeld op basis van onder andere de ernst en frequentie van de controverse, de geografische spreiding, het aantal betrokken werknemers en stakeholders, de responsiviteit van de onderneming, de bereidheid van het bedrijf tot onderhandelen, de mogelijke financiële gevolgen en de verdere potentiële risico's.

Nadat een bedrijf geëvalueerd is op basis van de bovenstaande criteria krijgt het een rating. Die rating bepaalt of het bedrijf wordt opgenomen in het Ethibel-Investeringsregister.

Fondsen waarin alleen bedrijven uit het Ethibel-investeringregister zijn opgenomen, krijgen een Ethibel EXCELLENCE-label. Dat label garandeert de belegger dat er alleen geïnvesteerd wordt in bedrijven die sterk scoren op alle domeinen van ESG.

Wil je meer weten over de selectiemethodologie van het Ethibel-investeringregister?
https://www.forumethibel.org/nl/investeren-in-duurzaamheid/wat-is-duurzaam-investeren

Forum Ethibel-​certificaat

Het Forum Ethibel-certificaat is een certificaat dat Forum Ethibel toekent aan fondsen waarvan de bedrijven door de fondsbeheerder zelf zijn geselecteerd op basis van strenge vereisten van de fondsbeheerder zelf.

Forum Ethibel evalueert de aanpak van de fondsbeheerders tijdens een audit en kent een certificaat toe als de aanpak wordt ondersteund. Het certificaat geeft dus aan dat de manier waarop de fondsbeheerder de bedrijven in een fonds heeft geselecteerd, is goedgekeurd door Forum Ehtibel.

Met andere woorden, de fondsen die een Forum Ethibel-certificaat kregen, voldoen aan extra strenge criteria:

 • De uitsluitingslijst die Argenta Asset Management gebruikt, is ook van toepassing voor de fondsen met een Ethibel-certificaat
 • Naast de standaard uitsluitingslijst is voor de fondsen met een Ethibel-certificaat rekening gehouden met de ESG-score van de bedrijven. Die score houdt rekening met milieu, maatschappelijke impact en goed bestuur. De 25 % slechtst scorende bedrijven in hun sector sluiten we uit, net als de 25 % slechtst scorende bedrijven in de sector op vlak van milieu.
 • De gemiddelde ESG-score van alle bedrijven in een fonds moet aan een bepaalde norm voldoen. In alle fondsen met een Forum Ethibel-certificaat zit dus een groot aandeel bedrijven met een hoge ESG-score.

Een fonds met een Ethibel-certificaat geeft de belegger de garantie dat de fondsbeheerder zijn beloftes nakomt. Forum Ethibel geeft niet aan of de investeringen beantwoorden aan de eigen normen inzake duurzaam of ethisch beleggen.