Argenta-Fund - Overheidsobligaties -RDoel van het fonds

Argenta-Fund Overheidsobligaties - R is een fonds1 dat actief beheerd2 wordt.
Het doel van het fonds is om een zo hoog mogelijk rendement te halen.
Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties of in gelijkwaardige effecten, uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst van duurzame overheden. Deze lijst is gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating die wordt berekend door een externe partner nl. Vigeo Eiris3.
Om deze lijst vast te stellen, voert Vigeo Eiris een analyse uit op basis van een ruime set van performantie- en risico-indicatoren, die opgedeeld zijn in drie groepen: milieubescherming, rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en solidariteit.
De door Argenta Asset Management in samenwerking met Vigeo Eiris geïmplementeerde methodologie is die welke is weergegeven in sectie “Integratie van environmental-, social, governance ("ESG4") en ethische kwesties in beheer” van dit prospectus. 

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Wekelijks
Beleggingshorizon
4 Jaar
Aard
Obligatiefonds
Risicoklasse
3 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU0087793682
Inventariswaarde
4.114,97 euro (op 21/07/2021)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU1243879142
Inventariswaarde
3.820,33 euro (op 21/07/2021)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Vigeo Eiris en selectiemethodologie

Als het fonds in overheidsobligaties investeert, moeten deze obligaties worden uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst van duurzame overheden gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating berekend door Vigeo Eiris.
De analyse van overheden is net zoals die van bedrijven gebaseerd op dezelfde internationale normen en standaarden. Enkel landen met een Sovereign Sustainability Rating boven de 70 komen in aanmerking voor de selectie van die overheidsobligaties.
De analyse is gebaseerd op een ruime set van performantie- en risico-indicatoren, opgedeeld in drie groepen: 

 • Milieubescherming: windenergie, duurzaam transport, afvalverwerking en recyclage, ...
 • Rechtstaat en bestuur: preventie van corruptie, betrokkenheid bij oorlogen of ernstige crisissen, bevordering van een goed rechtssysteem, bevordering van democratie, ...
 • Sociale zekerheid en solidariteit: verstrekking van ontwikkelingshulp, toezegging om de rechten van het kind te respecteren en te bevorderen, toezegging om discriminatie van vluchtelingen te voorkomen, ...

Argenta duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is geïntegreerd in de werking van Argenta5. De distributie van dit fonds kadert dan ook in dit algemeen duurzaamheidsbeleid. Meer informatie over het Argenta duurzaamheidsbeleid, ESG criteria en de uitsluitingslijst kan je bekomen op onze algemene duurzaamheidspagina.

Towards Sustainability Label

Het label 'Towards Sustainability' werd toegekend aan dit fonds. 

Dit label is één jaar geldig en wordt jaarlijks herzien. De toekenning van dit label aan het fonds betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer informatie over dit onderwerp.

Risico's

 • Marktrisico: een deel van de opbrengst van het fonds is onderworpen aan de schommelingen van de aandelenmarkt. De beurs is afhankelijk van de politieke en economische situatie. Hoe meer aandelen in het fonds hoe groter dit marktrisico is. 
 • Renterisico: een groot deel van de opbrengst van het fonds is onderworpen aan de schommelingen van de rentevoeten. Deze zijn afhankelijk van de politieke en economische situatie. Hoe meer obligaties in het fonds hoe groter dit renterisico is. 
 • Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen is eerder laag voor dit fonds.
 • Kredietrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten is eerder laag voor dit fonds.
 • Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs is eerder laag voor dit fonds. 
 • Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten is eerder gemiddeld voor dit fonds. 
 • Kapitaalrisico: er is geen kapitaalbescherming. Daardoor loop je het risico dat je een lager bedrag terugkrijgt dan je oorspronkelijke investering.
 • Rendementsrisico: het risico dat het rendement voor een bepaalde periode positief of negatief kan zijn.
 • Afwikkelingsrisico: het risico in verband met problemen die zich kunnen voordoen tijdens de levering of betaling van effecten in het handelssysteem is eerder laag voor dit compartiment
 • Waarderingsrisico: het risico dat een positie onjuist gewaardeerd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van niet correcte data of waarderingsmethodes is eerder laag voor dit compartiment

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten 1,5 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,67 % bij kapitalisatie - 1,68 % bij distributie
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing 6 Niet van toepassing
Taksen
Beurstaks bij verkoop (bij kapitalisatie aandelen) 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Roerende voorheffing (bij distributie aandelen) 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

2 Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen .

Vigeo Eiris: Als rating- en onderzoeksbureau evalueert Vigeo Eiris de integratie van sociale, milieu- en governancefactoren in de strategieën, activiteiten en het beheer van organisaties - met de nadruk op het bevorderen van economische prestaties, verantwoord investeren en duurzame waarde creatie.

4 ESG: staat voor Environment Social Governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalverwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

Argenta omvat hier Argenta Asset Management, Argenta Spaarbank, Argenta Assuranties en Arvestar Asset Management.

6 Swing pricing: Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers. 

Belangrijke informatie

ARGENTA-FUND OVERHEIDSOBLIGATIES - R is een fonds van ‘ARGENTA FUND’, een SICAV naar Luxemburgs recht met meerdere fondsen, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. Dit fonds wordt beheerd door Argenta Asset Management S.A. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar-of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten in je Argenta-kantoor gratis verkrijgen. 

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoor bespreken. Je kunt ook terecht bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief. Vind je dat Argenta jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie op 1 november 2020. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.