Argenta-Fund - Responsible Utilities -R

Argenta-Fund Responsble Utilities is een fonds* dat hoofdzakelijk belegt in aandelen, met als focus: bedrijven die op duurzame wijze investeren in de nutssector en in hernieuwbare energie en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden - inclusief in de ermerging markets. In het fonds Argenta-Fund Responsible Utilities staat maatschappelijk verantwoord beleggen centraal. Voor dit fonds hanteren we een extra strenge uitsluitingslijst en screenen we de bedrijfsactiviteit. Die aanpak werd goedgekeurd door Forum Ethibel. Het fonds kreeg dan ook een Ethibel-certificaat. Voor meer informatie over de manier waarop Argenta Asset Management hun duurzaamheidsbeleid voert: de selectiemethodologie en -criteria, Forum Ethibel, en het Ethibel-certificaat, klik hier.

Het hoofddoel van het fonds is om voor aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement na te streven en daarbij de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 2.500 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Wekelijks
Beleggingshorizon
6 Jaar
Aard
Aandelenfonds
Risicoklasse
5 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU0103253828
Inventariswaarde
6.733,37 euro (op 16/10/2019)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU1243879571
Inventariswaarde
6.538,33 euro (op 16/10/2019)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

  • Marktrisico: het risico door schommelingen van de koersen van de bezittingen in de portefeuille;
  • Operationeel risico: het risico door menselijke gebreken, ongeschikte interne processen of externe gebeurtenissen;
  • Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen;
  • Concentratierisico: het risico van een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten;
  • Liquiditeitsrisico: het risico dat een bepaalde positie niet tijdig verrekend kan worden;
  • Kapitaalrisico: er is geen kapitaalbescherming. Daardoor loop je het risico dat je een lager bedrag terugkrijgt dan je oorspronkelijke investering;
  • Rendementsrisico: het risico dat het rendement voor een bepaalde periode positief of negatief kan zijn.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,93 % bij kapitalisatie - 1,93 % bij distributie
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing (1) Niet van toepassing
Taksen
Beurstaks (bij kapitalisatie aandelen) 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Roerende voorheffing (bij distributie aandelen) 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop op aandelen 0 %

Belangrijke documenten

*Met fonds bedoelen we een gemeenschappelijk beleggingsfonds of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

(1)Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die  voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

Argenta-Fund Responsible Utilities is een compartiment van Argenta-Fund, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Argenta Asset Management SA.

Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met uw Argenta-kantoorhouder bespreken.

Je kunt ook terecht bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management SA of rechtstreeks bij de sicav op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 2 januari 2018.