Carmignac Portfolio - Commodities - A

Carmignac Portfolio - Commodities - A is een fonds* dat hoofdzakelijk belegt in aandelen, met als focus: natuurlijke hulpbronnen (energie, edelmetalen, basismetalen, landbouwgrondstoffen en hout). Bedrijven waarin het subfonds belegt zijn actief in de sectoren grondstoffen, mijnbouw, productie, verrijking en/of verwerking. Er kan ook belegd worden in bedrijven zijn die gespecialiseerd zijn in energieproductie, - diensten en -apparatuur. Het subfonds belegt in financiële markten over de hele wereld.

Doel van het compartiment is om door middel van een actief en discretionair beleggingsbeleid te profiteren van de beste kansen wereldwijd en zijn referentieindicator te verslaan over een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar. De referentie-indicator is een combinatie van de volgende MSCI-indexen (1): 45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR (USD), 5% MSCI AC World Energy Equipment NR (USD), 40% MSCI AC World Metals & Mining NR (USD), 5% MSCI AC World Paper & Forest Products NR (USD), 5% MSCI AC World Chemicals NR (USD), sinds 01/07/2013. De indicator wordt driemaandelijks geherbalanceerd en omgezet in euro voor deelnemingsrechten in EUR en afgedekte deelnemingsrechten, en in de referentievaluta van de klasse van deelnemingsrechten voor niet-afgedekte deelnemingsrechten. Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 2.500 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
5 Jaar
Aard
Aandelenfonds
Risicoklasse
6 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU0164455502
Inventariswaarde
186,11 euro (op 01/04/2020)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

De volgende risico's waaraan het subfonds kan zijn blootgesteld, komen onvoldoende tot uiting in de indicator, maar kunnen wel een daling van de nettoinventariswaarde veroorzaken:

  • Tegenpartijrisico: het compartiment kan verlies lijden ingeval een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van transacties in derivaten op onderhandse markten.

Kosten en taksen

 

Kosten
Instapkosten 2 %
Lopende kosten 1,80 %
Uistapkosten 0 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing Pricing (2) Niet van toepassing
Prestatievergoeding Ja, zie de Essentiële Beleggersinformatie en de prospectus voor meer informatie.
Taksen
Beurstaks (bij kapitalisatie aandelen) 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Meerwaardebelasting bij verkoop op aandelen 0 %

Belangrijke documenten

*Met fonds bedoelen we een gemeenschappelijk beleggingsfonds of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

(1)Een MSCI index is een wereldwijde aandelenindex waarbij MSCI staat voor Morgen Stanley Capital International.

(2)Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- enuitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

Carmignac Portfolio - Commodities - aandelenklasse A is een compartiment van Carmignac Portfolio, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Carmignac Gestion Luxembourg SA. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken.

Je kunt ook terecht bij Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 2 januari 2018.