Car­mig­nac Port­fo­lio - Emer­gents - A EUR

Doel van het fonds

Carmignac Portfolio - Emergents - A is een fondsdat actief beheerd2 wordt. Het doel van het fonds is om een zo hoog mogelijk rendement te halen.

Carmignac Portfolio - Emergents - A is een internationale aandelenportefeuille die ten minst 60 % van zijn activa permanent belegt in aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang verschaffen tot het kapitaal of de stemrechten van internationale bedrijven of emittenten, waarvan de meesten hun statutaire zetel hebben, of hoofdzakelijk actief zijn in, opkomende landen3. De activa kunnen tevens bestaan uit vastrentende waarden, schuldbewijzen of geldmarktinstrumenten die in euro of andere valuta's luiden, evenals variabelrentende obligaties. Maximaal 40 % van de activa mag worden belegd in vastrentende producten op opkomende markten om het risico te spreiden als de aandelenkoersen dalen.

Het doel van het fonds is zijn referentie-indicator te verslaan over een looptijd van meer dan 5 jaar. De referentie-indicator is de MSCI EM NR (USD) (Morgan Stanley Emerging Markets index). De indicator wordt omgezet in euro voor deelnemingsrechten in EUR en afgedekte deelnemingsrechten, en in de referentievaluta van de klasse van deelnemingsrechten voor niet-afgedekte deelnemingsrechten.

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
5 Jaar
Aard
Aandelenfonds
Risicoklasse
6 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU1299303229
Inventariswaarde
164,68 euro (op 03/08/2021)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

De volgende risico's waaraan het subfonds kan zijn blootgesteld, komen onvoldoende tot uiting in de indicator, maar kunnen wel een daling van de nettoinventariswaarde veroorzaken:

  • Tegenpartijrisico: het compartiment kan verlies lijden ingeval een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van transacties in derivaten op onderhandse markten;
  • Risico's verbonden aan China: beleggingen in dit subfonds zijn blootgesteld aan risico's in verband met China, met name risico's verbonden aan het gebruik van Stock Connect (een systeem dat, via een in Hongkong gevestigde instelling die uit naam van het subfonds optreedt, het beleggen op de markt voor Aandelen bevordert). Beleggers wordt geadviseerd zich vertrouwd te maken met de in het prospectus omschreven specifieke risico's van dit systeem, en met de andere risico's die verbonden zijn aan beleggingen in China (CIBM, RQFI-status enz.)

Kosten en taksen

 

Kosten
Instapkosten 2 %
Lopende kosten 1,79 %
Uistapkosten 0 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing Pricing 4 Niet van toepassing
Prestatievergoeding Ja, zie de Essentiële Beleggersinformatie en de prospectus voor meer informatie.
Taksen
Beurstaks bij verkoop 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Meerwaardebelasting bij verkoop (indien van toepassing5) 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

2 Actief beheerd: Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

3 Opkomende landen: Opkomende landen beschikken over een hoog ontwikkelingspotentieel dat zich vertaalt in een historische economische groei die hoger is dan de groei van de ontwikkelde landen.

4 Swing pricing: Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

5 Indien van toepassing: indien het fonds meer dan 10 % belegt in schuldvorderingen.

Belangrijke informatie

Carmignac Portfolio - Emergents - aandelenklasse A is een compartiment van Carmignac Portfolio, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Carmignac Gestion Luxembourg SA. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief. Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 21 oktober 2020.