Carmignac Portfolio-Emerging Patrimoine-A

Doel van het fonds

Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine - A is een actief beheerd1 gemengd fonds2 dat belegt in:

  • Internationale aandelen en obligaties van opkomende landen3: Het biedt een actief beheer op de internationale aandelen-, rente-, krediet- en valutamarkten. De portefeuille zal voor maximaal 50 % van de nettoactiva blootgesteld zijn aan aandelen. De activa van het fonds zullen voor 50 % tot 100 % bestaan uit obligaties met vaste of variabele rente, verhandelbare schuldinstrumenten of schatkistcertificaten. De gemiddelde rating van de obligaties die via ICB's of rechtstreeks door het fonds worden aangehouden, is minstens 'Investment Grade4’ volgens de beoordelingsschaal van ten minste een van de toonaangevende kredietbeoordelaars. Het fonds kan beleggen in obligaties die aan de inflatie gekoppeld zijn. De beheerder kan 'relative-value-strategieën’5 als rendementsbron toevoegen. Dergelijke strategieën beogen te profiteren van de 'relatieve waarde' van diverse instrumenten. Het fonds kan ook short-posities6 via derivaten innemen.
  • Het subfonds: Hierbinnen wordt ook een aanvullende financiële analyse, bijvoorbeeld van de milieu-, sociale en governancecriteria, uitgevoerd om bij te dragen aan de besluitvorming rond de aandelenselectie.

Doel van het fonds is zijn referentie-indicator7 te verslaan over een looptijd van meer dan 5 jaar. De referentie-indicator bestaat voor 50 % uit de MSCI Emerging Market NR USD index, en voor 50 % uit de JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR index, berekend met herbelegde coupons. De indicator wordt elk kwartaal geherbalanceerd. 

Het fonds staat daarnaast ook voor een duurzame manier van beleggen en hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak door middel van een financiële analyse van bijvoorbeeld de milieu-, sociale en governancecriteria (ESG8-criteria).

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
5 Jaar
Aard
Gemengd fonds
Risicoklasse
4 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU0807690911
Inventariswaarde
111,73 euro (op 29/07/2021)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Selectiemethodologie

Het fonds houdt rekening met milieu-, sociale en governance-criteria. De analyse van milieu-, sociale en governance-factoren ("Geïntegreerde ESG-analyse") is onderdeel van het beleggingsproces dat door het beleggingsteam van de fondsbeheerder aan de hand van bedrijfseigen en externe onderzoeksgegevens ten uitvoer wordt gelegd. Het bedrijfseigen onderzoek gebeurt aan de hand van het interactieve systeem START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory). Met dit systeem wordt de ESG-analyse systematisch in het beleggingsproces van de fondsen geïntegreerd.

Het beleggingsuniversum is onderworpen aan negatieve screening om sectoren en in sommige gevallen bedrijven die niet voldoen aan de milieu-, maatschappelijke en governance-criteria verplicht uit te sluiten ("negatieve screening/uitsluiting"). Zo worden meer dan 30 specifieke ESG-indicatoren geanalyseerd, waarbij de analyse betrekking heeft op ongeveer 8.000 bedrijven. Voor milieu wordt er gekeken naar koolstofemissie, koolstofintensiteit, het affakkelen van aardgas,… Onder de criteria “Maatschappij” wordt er gekeken naar o.a. de werknemerstevredenheid, personeelsverloop, het aantal vrouwelijke managers,… Tot slot wordt voor governance gekeken naar de onafhankelijkheid van het audit-comité, de onafhankelijkheid van het vergoedingscomité, de betrokkenheid van het benoemingscomité,… 

Risico's

De volgende risico's waaraan het subfonds kan zijn blootgesteld, komen onvoldoende tot uiting in de indicator, maar kunnen wel een daling van de nettoinventariswaarde veroorzaken:

  • Kredietrisico: het subfonds belegt in effecten waarvan de kredietrating kan dalen, hetgeen betekent dat er een risico is dat de emittent zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen. Als de kredietwaardigheid van een emittent daalt, kunnen de aan die emittent gerelateerde obligaties of derivaten in waarde dalen;
  • Tegenpartijrisico: het compartiment kan verlies lijden ingeval een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van transacties in derivaten op onderhandse markten;
  • Risico's verbonden aan China: beleggingen in dit subfonds zijn blootgesteld aan risico's in verband met China, met name risico's verbonden aan het gebruik van Stock Connect (een systeem dat, via een in Hongkong gevestigde instelling die uit naam van het subfonds optreedt, het beleggen op de markt voor Aaandelen bevordert). Beleggers wordt geadviseerd zich vertrouwd te maken met de in het prospectus omschreven specifieke risico's van dit systeem, en met de andere risico's die verbonden zijn aan beleggingen in China (CIBM, RQFI-status enz.)

Kosten en taksen

 

Kosten
Instapkosten 2 %
Lopende kosten 1,79 %
Uistapkosten 0 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing Pricing 9 Niet van toepassing
Prestatievergoeding Ja, zie de Essentiële Beleggersinformatie en de prospectus voor meer informatie.
Taksen
Roerende voorheffing  30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen 

Belangrijke documenten

*Met fonds bedoelen we een gemeenschappelijk beleggingsfonds of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

(1)Investment grade: Obligaties met ratings gaande van AAA tot BBB- bij Standard&Poor’s en Fitch van van Aaa tot Baa3 bij Moody’s worden beschouwd als investment grade ofwel beleggingskwaliteit.

(2)Relative-value-strategieën zijn strategieën die proberen te profiteren van een verschil in waarde of prijs tussen twee of meerdere gelijkaardige activa. De beheerder zal dan het ondergewaardeerde activa kopen en het overgewaardeerde activa verkopen of shorten in de veronderstelling dat de prijs van de twee waarden naar elkaar toe zal bewegen in de toekomst.

(3)short positie: een short positie aangaan is een techniek die gebruikt wordt door beleggers die anticiperen dat de waarde van een positie zal dalen. Om een short positie aan te gaan leent de belegger de aandelen, meestal via een investeringsbank, om ze te verkopen. In de hoop van ze op een later moment goedkoper terug te kunnen kopen en het uitgeleende aandeel terug te bezorgen aan de investeringsbank.

(4)Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine - aandelenklasse A is een compartiment van Carmignac Portfolio, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Carmignac Gestion Luxembourg SA. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken.

Je kunt ook terecht bij Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 2 januari 2018.

1 Actief beheer: Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

2 Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

3 Opkomende landen beschikken over een hoog ontwikkelingspotentieel dat zich vertaalt in een historische economische groei die hoger is dan de groei van de ontwikkelde landen.

4 Obligaties met ratings gaande van AAA tot BBB- bij Standard&Poor’s en Fitch van van Aaa tot Baa3 bij Moody’s worden beschouwd als investment grade ofwel beleggingskwaliteit.

5 Relative-value-strategieën zijn strategieën die proberen te profiteren van een verschil in waarde of prijs tussen twee of meerdere gelijkaardige activa. De beheerder zal dan het ondergewaardeerde activa kopen en het overgewaardeerde activa verkopen of shorten in de veronderstelling dat de prijs van de twee waarden naar elkaar toe zal bewegen in de toekomst.

6 short positie: een short positie aangaan is een techniek die gebruikt wordt door beleggers die anticiperen dat de waarde van een positie zal dalen. Om een short positie aan te gaan leent de belegger de aandelen, meestal via een investeringsbank, om ze te verkopen. In de hoop van ze op een later moment goedkoper terug te kunnen kopen en het uitgeleende aandeel terug te bezorgen aan de investeringsbank.

7 Referentie-indicator: een index die bepaald werd waaraan de prestaties van het fonds gelijkend moet zijn. 

8 ESG: staat voor Environmental Social & Governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalverwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

9 Swing pricing: Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine - aandelenklasse A is een compartiment van Carmignac Portfolio, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Carmignac Gestion Luxembourg SA. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken.

Je kunt ook terecht bij Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 1 december 2020.