Carmignac Portfolio - Green Gold - A

Doel van dit fonds

Camignac Portfolio - Green Gold - A is een fonds1 dat hoofdzakelijk belegt in internationale aandelen.  De fondsbeheerder belegt op basis van thema's in bedrijven die producten of diensten aanbieden om de klimaatverandering af te remmen, zoals bedrijven die oplossingen voor een lage koolstofvoetafdruk aanreiken, een verlaging van de uitstoot mogelijk maken of activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan de overgang naar een netto-nulemissie in 2050 (waaronder bedrijven die toewerken naar een efficiëntere grondstofwinning). 

De portefeuillebeheerder past een bottom-up-analyse2 toe, die aangevuld wordt met een fundamentele top-down-benadering3. De aandelenselectie berust op de verwachtingen van de portefeuillebeheerder en financiële analyses. Het compartiment kan in ondergeschikte mate ook beleggen in schuldbewijzen (zoals obligaties met vaste en/of variabele rente) en/of geldmarktinstrumenten. De portefeuillebeheerder behoudt zich het recht voor om maximaal 10 % van de netto-activa te beleggen in obligaties met een lagere rating dan investment grade4.

Het doel van dit fonds is om, over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar, beter te presteren dan de referentie-indicator. De referentie-indicator is de MSCI AC WORLD NR (USD) index (Bloomberg-code: NDUEACWF). Het compartiment streeft naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert een thematische aanpak om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. 

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 2.500 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
5 Jaar
Aard
Aandelenfonds
Risicoklasse
6 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU0164455502
Inventariswaarde
292,04 euro (op 23/11/2020)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

  • Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden. 
  • Grondstoffen: Schommelingen van de grondstoffenkoers en de volatiliteit van deze sector kunnen tot een daling van de nettoinventariswaarde leiden. 
  • Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds. 
  • Discretionair beheer5: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten. 
  • ESG6: Er is geen garantie dat investeringen met ESG criteria beter, of in overeenstemming zullen presteren met de referentiemarkt.
  • Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Kosten en taksen

 

Kosten
Instapkosten 2 %
Lopende kosten 1,80 %
Uitstapkosten 0 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing Pricing 7 Niet van toepassing
Prestatievergoeding 8 Ja, zie de Essentiële Beleggersinformatie en de prospectus voor meer informatie.
Taksen
Beurstaks (bij kapitalisatie aandelen) 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Meerwaardebelasting bij verkoop (indien van toepassing) 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Fonds: met fonds bedoelen we een gemeenschappelijk beleggingsfonds of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

2 Bottom-up-beleggingsaanpak: een beleggingsaanpak die gebaseerd is op het analyseren van bedrijven waarbij het profiel, het management en het potentieel van de betreffende bedrijven belangrijker worden geacht dan de algemene trend van de markt of de sector (in tegenstelling tot een top-down-beleggingsaanpak).

3 Top-down-beleggingsaanpak: een beleggingsstrategie waarbij men op basis van een analyse van de sector als geheel en van de algemene economische trends de beste sectoren kiest om in te beleggen (in tegenstelling tot een bottom-up-beleggingsaanpak).

4 Investment grade: obligaties of kredieten met een door de ratingbureaus toegekende rating van AAA tot en met BBB- en bijgevolg een relatief laag wanbetalingsrisico.

5 Discretionair beheer: is een vorm van vermogensbeheer, waarbij het beheer van beleggingen niet door de belegger zelf wordt gedaan, maar wordt overgelaten aan professionele vermogensbeheerders die het volledige mandaat krijgen. Er worden vooraf schriftelijke afspraken gemaakt voor het beheer van de portefeuille.

6 ESG: staat voor Environment Sustainable Governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalverwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

7 Swing pricing: Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

8 Prestatievergoeding: zijn niet-recurrente jaarlijkse kosten. Deze zijn betaalbaar aan de beheerder van het fonds als het fonds een bepaalde prestatiedrempel overschrijdt. Deze kosten worden in mindering gebracht op de prestaties van het fonds

Belangrijke informatie

Camignac Portfolio - Green Gold - A is een compartiment van Carmignac Portfolio, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Carmignac Gestion Luxembourg SA.

Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief. Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 5 juni 2020. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.