Carmignac Portfolio - Green Gold - A

Doel van het fonds

Camignac Portfolio - Green Gold - A is een actief beheerd1 fonds2 dat hoofdzakelijk belegt in internationale aandelen. De fondsbeheerder belegt op basis van thema's in bedrijven die producten of diensten aanbieden om de klimaatverandering af te remmen, zoals bedrijven die oplossingen voor een lage koolstofvoetafdruk aanreiken, een verlaging van de uitstoot mogelijk maken of activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan de overgang naar een netto-nulemissie in 2050 (waaronder bedrijven die toewerken naar een efficiëntere grondstofwinning). 

De portefeuillebeheerder past een bottom-up-analyse3 toe, die aangevuld wordt met een fundamentele top-down-benadering4. De aandelenselectie berust op de verwachtingen van de portefeuillebeheerder en financiële analyses. Het fonds kan in ondergeschikte mate ook beleggen in schuldbewijzen (zoals obligaties met vaste en/of variabele rente) en/of geldmarktinstrumenten. De portefeuillebeheerder behoudt zich het recht voor om maximaal 10 % van de netto-activa te beleggen in obligaties met een lagere rating dan investment grade5.

Het doel van dit fonds is om, over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar, beter te presteren dan de referentie-indicator6. De referentie-indicator is de MSCI AC WORLD NR (USD) index (Bloomberg-code: NDUEACWF). Het fonds streeft naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert een thematische aanpak om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. 

Het fonds 'Green Gold' verwijst naar het milieu en omvat energietransitie en energie-efficiënte producten en diensten die nodig zijn om oplossingen met een lage koolstofvoetafdruk te ontwikkelen, in tegenstelling tot het fonds 'black gold', dat verwijst naar fossiele brandstoffen (vooral olie), die een zeer negatieve impact op het milieu hebben.

 • GREEN verwijst naar het milieu en indirect naar thema's als energietransitie en het afremmen van de klimaatverandering.
 • GOLD moet worden geïnterpreteerd in het kader van 'Green Gold', de kern van de energietransitie op onze planeet. De term verwijst niet naar het edelmetaal 'goud'.

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
5 Jaar
Aard
Aandelenfonds
Risicoklasse
6 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU0164455502
Inventariswaarde
325,04 euro (op 22/07/2021)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Selectiemethodologie

Het fonds hanteert ten aanzien van het milieu een maatschappelijk verantwoorde werkwijze en belegt thematisch in aandelen van bedrijven die producten of diensten leveren die volgens de fondsbeheerder bijdragen aan het afremmen van de klimaatverandering. Om dat te bereiken zal het fonds beleggen in bedrijven die oplossingen met een lage koolstofvoetafdruk bieden, een verlaging van de uitstoot mogelijk maken, of activiteiten ontwikkelen die bijdragen aan de overgang naar een netto-nulemissie in 2050, waaronder bedrijven die toewerken naar een efficiëntere grondstofwinning, wat een cruciale factor is in de strijd tegen de klimaatverandering.

Het fonds houdt tevens rekening met milieu-, sociale en governance-criteria. Dit geldt voor emittenten van aandelen en bedrijfsobligaties. De analyse van milieu-, sociale en governance-factoren ("Geïntegreerde ESG-analyse7) is onderdeel van het beleggingsproces dat door het beleggingsteam van de fondsbeheerder aan de hand van bedrijfseigen en externe onderzoeksgegevens ten uitvoer wordt gelegd. Het bedrijfseigen onderzoek gebeurt aan de hand van het interactieve systeem START (System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory). Met dit systeem wordt de ESG-analyse systematisch in het beleggingsproces van de fondsen geïntegreerd. Het fonds past negatieve screening van specifieke sectoren toe in lijn met bedrijfsbrede uitsluitingen. Hierbij wordt het beleggingsuniversum onderworpen aan screening om sectoren en in sommige gevallen bedrijven die niet voldoen aan de milieu-, maatschappelijke en governance-criteria verplicht uit te sluiten ("negatieve screening/uitsluiting"). Positieve screening wordt tevens toegepast om bedrijven in kaart te brengen die een positieve bijdrage leveren aan het milieu ("positieve screening"). Zo worden bedrijven in kaart gebracht die een van de onderstaande drie oplossingen voor het afremmen van de klimaatverandering aandragen:

 • Bedrijven die koolstofarme producten en diensten leveren, zoals hernieuwbare energie
 • Bedrijven die producten en diensten leveren waarmee andere activiteiten kunnen worden ontwikkeld om de CO2-uitstoot te beperken
 • Bedrijven die bijdragen aan de overgang naar een netto-nulemissie in 2050 door omvattende reductiedoelstellingen voor de CO2-uitstoot na te streven, en die zich toeleggen op de productie van hernieuwbare energie

Dit fonds hanteert een thematische aanpak gebaseerd op bindende negatieve en positieve screening aan de hand van een 'best-in-universe'8 en 'best-effort' werkwijze9, al naar gelang het beleggingsthema.

Met niet-financiële criteria wordt allereerst rekening gehouden bij het definiëren en filteren van het beleggingsuniversum en vervolgens bij de opbouw van de portefeuille en de definitieve aandelenselectie. 

Het fonds heeft oog voor de milieuduurzaamheid van de bedrijven waarin het belegt en gebruikt wetenschappelijke gegevens om hun bijdrage aan het reduceren van broeikasgassen te beoordelen, met inachtneming van minimumnormen inzake sociale en governance-criteria. Sommige klimaatgerelateerde maatregelen kunnen betrekking hebben op koolstofintensiteit (ton kooldioxide per miljoen USD (tCO2/USDm), totale koolstofemissies (ton kooldioxide), reductiedoelstellingen voor CO2-uitstoot (ton per FTE), totale productie van hernieuwbare energie (ton kooldioxide per kilowattuur (tCO2/kwH), vermeden koolstofemissies (ton kooldioxide), hergebruikt afval (in ton) of reductie van toxisch afval (in ton). Deze lijst is niet uitputtend.

Risico's

 • Aandelen: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden. 
 • Grondstoffen: Schommelingen van de grondstoffenkoers en de volatiliteit van deze sector kunnen tot een daling van de nettoinventariswaarde leiden. 
 • Wisselkoers: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds. 
 • Discretionair beheer10: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten. 
 • ESG: Er is geen garantie dat investeringen met ESG criteria beter, of in overeenstemming zullen presteren met de referentiemarkt.
 • Tegenpartijrisico: het compartiment kan verlies lijden ingeval een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van transactie in derivaten op onderhandse markten.
 • Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Kosten en taksen

 

Kosten
Instapkosten 2 %
Lopende kosten 1,79 %
Uitstapkosten 0 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing Pricing 11 Niet van toepassing
Prestatievergoeding 12 Ja, zie de Essentiële Beleggersinformatie en de prospectus voor meer informatie.
Taksen
Beurstaks bij verkoop 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Meerwaardebelasting bij verkoop (indien van toepassing13) 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

2 Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

3 Bottom-up-beleggingsaanpak: een beleggingsaanpak die gebaseerd is op het analyseren van bedrijven waarbij het profiel, het management en het potentieel van de betreffende bedrijven belangrijker worden geacht dan de algemene trend van de markt of de sector (in tegenstelling tot een top-down-beleggingsaanpak).

4 Top-down-beleggingsaanpak: een beleggingsstrategie waarbij men op basis van een analyse van de sector als geheel en van de algemene economische trends de beste sectoren kiest om in te beleggen (in tegenstelling tot een bottom-up-beleggingsaanpak).

5 Investment grade: obligaties of kredieten met een door de ratingbureaus toegekende rating van AAA tot en met BBB- en bijgevolg een relatief laag wanbetalingsrisico.

6 Referentie-indicator: een index die bepaald werd waaraan de prestaties van het fonds gelijkend moet zijn. 

7 ESG: staat voor Environment Sustainable Governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalverwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

8 Best-in-universe beleggingsaanpak: bij deze beleggingsaanpak wordt er gekeken naar alle beschikbare ESG-ratings om zo enkel de best scorende bedrijven in aanmerking te laten komen.

9 Best-effort werkwijze: is een manier van werken waarbij er naar best vermogen inschattingen gemaakt worden. 

10 Discretionair beheer: is een vorm van vermogensbeheer, waarbij het beheer van beleggingen niet door de belegger zelf wordt gedaan, maar wordt overgelaten aan professionele vermogensbeheerders die het volledige mandaat krijgen. Er worden vooral schriftelijke afspraken gemaakt voor het beheer van de portefeuille.

11 Swing pricing: Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

12 Prestatievergoeding: zijn niet-recurrente jaarlijkse kosten. Deze zijn betaalbaar aan de beheerder van het fonds als het fonds een bepaalde prestatiedrempel overschrijdt. Deze kosten worden in mindering gebracht op de prestaties van het fonds.

13 Indien van toepassing: indien het fonds meer dan 10 % belegt in schuldvorderingen.

Belangrijke informatie

Camignac Portfolio - Green Gold - A is een compartiment van Carmignac Portfolio, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Carmignac Gestion Luxembourg SA.

Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief. Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 1 december 2020. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.