Carmignac Portfolio - Investissement - A

Doel van het fonds

Carmignac Portfolio - Investissement A is een fondsdat actief beheerd2 wordt. Het doel van het fonds is om een zo hoog mogelijk rendement te halen.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in financiële markten in de hele wereld. De belangrijkste rendementsbronnen zijn de volgende:

  • Aandelen: het compartiment is te allen tijde voor ten minste 60 % van de nettoactiva blootgesteld aan internationale aandelen (alle kapitalisaties, zonder geografische of sectorbeperkingen, met inbegrip van opkomende landen3).
  • Valuta's: het compartiment kan andere valuta's gebruiken dan de waarderingsvaluta van het fonds, zowel om posities in te nemen als ter afdekking.

De beheerder kan 'relative-value-strategieën’4 als rendementsbron toevoegen. Dergelijke strategieën beogen te profiteren van de 'relatieve waarde' van diverse instrumenten. Het fonds kan ook short-posities5 via derivaten innemen. Bij wijze van aanvulling kan het compartiment beleggen in verhandelbare schuldbewijzen en in obligaties. Het fonds stelt zich ten doel zijn referentie-indicator over een periode van meer dan vijf jaar te verslaan. De referentie-indicator is de MSCI AC WORLD NR (USD) index. De indicator wordt omgezet in euro voor deelnemingsrechten in EUR en afgedekte deelnemingsrechten, en in de referentievaluta van de klasse van deelnemingsrechten voor niet-afgedekte deelnemingsrechten

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
5 Jaar
Aard
Aandelenfonds
Risicoklasse
6 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU1299311164
Inventariswaarde
165,38 euro (op 29/07/2021)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's


De volgende risico's waaraan het subfonds kan zijn blootgesteld, komen onvoldoende tot uiting in de indicator, maar kunnen wel een daling van de nettoinventariswaarde veroorzaken:
  • Tegenpartijrisico: het compartiment kan verlies lijden ingeval een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van transacties in derivaten op onderhandse markten;
  • Risico's verbonden aan China: beleggingen in dit subfonds zijn blootgesteld aan risico's in verband met China, met name risico's verbonden aan het gebruik van Stock Connect (een systeem dat, via een in Hongkong gevestigde instelling die uit naam van het subfonds optreedt, het beleggen op de markt voor Aandelen bevordert). Beleggers wordt geadviseerd zich vertrouwd te maken met de in het prospectus omschreven specifieke risico's van dit systeem, en met de andere risico's die verbonden zijn aan beleggingen in China (CIBM, RQFI-status enz.)

Kosten en taksen

 

Kosten
Instapkosten 2 %
Lopende kosten 1,79 %
Uistapkosten 0 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing Pricing 6 Niet van toepassing
Prestatievergoeding Ja, zie de Essentiële Beleggersinformatie en de prospectus voor meer informatie.
Taksen
Beurstaks bij verkoop 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Meerwaardebelasting bij verkoop 0 %

Belangrijke documenten

1 Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

2 Actief beheerd: Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

3 Opkomende landen: Opkomende landen beschikken over een hoog ontwikkelingspotentieel dat zich vertaalt in een historische economische groei die hoger is dan de groei van de ontwikkelde landen.

4 Relative-value-strategieën zijn strategieën die proberen te profiteren van een verschil in waarde tussen twee of meerdere gelijkaardige activa. De beheerder zal dan het ondergewaardeerde activa kopen en het overgewaardeerde active verkopen of shorten in de veronderstelling dat de prijs van de twee waarden naar elkaar toe zal bewegen in de toekomst.

5 Short positie: een short positie aangaan is een techniek die gebruikt wordt door beleggers die anticiperen dat de waarde van een positie zal dalen. Om een short positie aan te gaan leent de belegger de aandelen, meestal via een investeringsbank, om ze te verkopen. In de hoop van ze op een later moment goedkoper terug te kunnen kopen en het uitgeleende aandeel terug te bezorgen aan de investeringsbank.

6 Swing pricing: Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

Carmignac Portfolio - Investissement - aandelenklasse A is een compartiment van Carmignac Portfolio, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Carmignac Gestion Luxembourg SA. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief. Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 21 oktober 2020.