Carmignac Portfolio - Sécurité - A

Doel van het fonds

Carmignac Portfolio - Sécurité - A is een fondsdat actief beheerd2 wordt. Het doel van het fonds is om een zo hoog mogelijk rendement te halen.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in: obligaties, schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten die veelal in euro luiden, evenals variabelrentende obligaties. Het gewogen gemiddelde van de obligatieratings moet minimaal 'investment grade’3 zijn. Maximaal 10 % van de netto-activa mag worden belegd in obligaties zonder rating of met een rating lager dan 'investment grade' voor elke categorie van emittenten. De duration van de portefeuille ligt tussen -3 en +4. Duration is de maatstaf voor rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. De duration houdt rekening met de couponrente, de coupondata, de eindvervaldag en de terugbetalingsprijs van de obligatie. Het geeft de gemiddelde tijdsduur weer die nodig is om alle inkomsten (couponopbrengst en kapitaal) van een obligatie te innen.

Het doel van het fonds is om is zijn referentie-indicator te verslaan. De referentie-indicator is de Euro MTS 1-3 jaar index. Deze index volgt de prestaties van de markt voor staatsobligaties in euro met een looptijd van 1 tot 3 jaar, met herbelegde coupons. Hij groepeert de prijzen die worden geleverd door meer dan 250 marktdeelnemers. Deze effecten omvatten de staatsobligaties van Oostenrijk, België, Nederland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Spanje, en omvatten ook obligaties van semi-overheidsbedrijven.

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
2 Jaar
Aard
Obligatiefonds
Risicoklasse
2 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU1299306677
Inventariswaarde
100,26 euro (op 29/07/2021)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

De volgende risico's waaraan het subfonds kan zijn blootgesteld, komen onvoldoende tot uiting in de indicator, maar kunnen wel een daling van de nettoinventariswaarde veroorzaken:
  • Tegenpartijrisico: het compartiment kan verlies lijden ingeval een tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, met name in het kader van transacties in derivaten op onderhandse markten.

Kosten en taksen

 

Kosten
Instapkosten Maximum 1 %
Lopende kosten 0,90 %
Uistapkosten 0 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing Pricing 4 Niet van toepassing
Prestatievergoeding Ja, zie de Essentiële Beleggersinformatie en de prospectus voor meer informatie.
Taksen
Roerende voorheffing 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

2 Actief beheerd: Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

3 Investment grade: Obligaties met ratings gaande van AAA tot BBB- bij Standard&Poor's en Fitch van Aaa tot Baa3 bij Moody's worden beschouwd als investment grade ofwel beleggingskwaliteit

4 Swing pricing: Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

Carmignac Portfolio - Sécurité - aandelenklasse A is een compartiment van Carmignac Portfolio, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Carmignac Gestion Luxembourg SA. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij Compliance Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75001 Parijs - Frankrijk, of op complaints@carmignac.com. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief. Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 21 oktober 2020.