DPAM INVEST B-Equities SustainableFoodTrends-B

Doel van het fonds

Het doel van het fonds1 is je via een actief beheer2 een blootstelling te bieden aan effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn in de agrovoedingssector in de ruimste zin. 

DPAM INVEST B - Equities Sustainable Food Trends - B is een fonds dat hoofdzakelijk belegt in: aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen die direct of indirect actief zijn in de productie- en distributieketen van de agrovoedingssector en andere verwante sectoren.

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
6 Jaar
Aard
Aandelenfonds
Risicoklasse
6 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
BE0947764743
Inventariswaarde
195,97 euro (op 29/07/2021)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

  • Concentratierisico: het overwicht in de fondsportefeuille van effecten met een aandelenkarakter van ondernemingen die actief zijn in de agrovoedingssector, kan de portefeuille bijzonder gevoelig maken voor de economische ontwikkeling in deze sector;
  • Afwikkelingsrisico: aangezien het fonds mag beleggen in markten waar effecten niet noodzakelijkerwijs op het tijdstip van aflevering worden betaald, kan niet worden uitgesloten dat bepaalde effectentransacties niet worden afgewikkeld zoals verwacht;
  • Derivatenrisico's: de derivaten waarvan het fonds gebruik kan maken kunnen volatieler zijn dan de onderliggende instrumenten waarop ze betrekking hebben;
  • Valutarisico: wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van de activa in portefeuille doen toenemen of afnemen.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten Maximum 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,73 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing 3 Niet van toepassing
Taksen
Beurstaks bij verkoop 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Meerwaardebelasting bij verkoop (indien van toepassing4) 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Fonds: met fonds bedoelen we een gemeenschappelijk beleggingsfonds of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

2 Actief beheer: een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

3 Swing pricing: mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

4 Indien van toepassing: indien het fonds meer dan 10 % belegt in schuldvorderingen.

Belangrijke informatie

DPAM INVEST B - Equities Sustainable Food Trends - aandelenklasse B is een compartiment van DPAM INVEST B nv, een sicav naar Belgisch recht en wordt beheerd door Degroof Petercam Asset Management. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij Degroof Petercam Asset Management nv, Guimardstraat 18, 1040 Brussel, e-mail : claimsdpam@degroofpetercam.com of tel. 02/287 91 11. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief. Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 1 november 2020.