DPAM INVEST B - Real Estate Europe - B

DPAM INVEST B - Real Estate Europe - B is een fonds* dat hoofdzakelijk belegt in: effecten die representatief zijn voor de vastgoedsector in de ruimste zin (zoals vastgoedcertificaten en aandelen van vastgoedbeleggingsvennootschappen met vast kapitaal (vastgoedbevaks), beleggingsmaatschappijen inzake vastgoedvorderingen, vastgoedmaatschappijen of ondernemingen die zich bezighouden met vastgoedpromotie en -ontwikkeling) en die worden uitgegeven door ondernemingen waarvan het hoofdkantoor en/ of een wezenlijk deel van de activa, activiteiten, winst- of beslissingscentra gelegen is in Europa.

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan effecten die representatief zijn voor de Europese vastgoedsector. Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 2.500 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
5 Jaar
Aard
Aandelenfonds
Risicoklasse
5 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
BE0058187841
Inventariswaarde
394,98 euro (op 31/03/2020)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

  • Liquiditeitsrisico: risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd;
  • Concentratierisico: het overwicht in de fondsportefeuille van effecten die representatief zijn voor de Europese vastgoedsector, kan de portefeuille bijzonder gevoelig maken voor de economische ontwikkeling in deze sector en regio;
  • Valutarisico: wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van de activa in portefeuille doen toenemen of afnemen.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten Maximum 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,76 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing (1) Niet van toepassing
Taksen
Beurstaks (bij kapitalisatie aandelen) 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Roerende voorheffing (bij distributie aandelen) 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop op aandelen 0 %

Belangrijke documenten

*Met fonds bedoelen we een gemeenschappelijk beleggingsfonds of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

(1)Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

DPAM INVEST B - Real Estate Europe - aandelenklasse B is een compartiment van een sicav naar Belgisch recht en wordt beheerd door Degroof Petercam Asset Services.

Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken.

Je kunt ook terecht bij Degroof Petercam Asset Management nv, Guimardstraat 18, 1040 Brussel, e-mail : claimsdpam@degroofpetercam.com of tel. 02/287 91 11.
Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 2 januari 2018.