DPAM L - Bonds Higher Yield - A

DPAM L - Bonds Higher Yield - A is een obligatiefonds* dat hoofdzakelijk belegt in: obligaties en/of andere schuldeffecten (met inbegrip van eeuwigdurende obligaties en/of gestructureerde producten), met vaste of variabele rente, luidend in elke valuta en uitgegeven door (openbare en/of particuliere) emittenten over de hele wereld en die meer rendement opleveren dan de obligaties uitgegeven door de Duitse staat (met inbegrip van de Duitse deelstaten ('Länder')).

Het fonds mag beleggen in converteerbare obligaties (voor ten hoogste 25% van zijn nettoactiva) en/of in aandelen of andere effecten met een aandelenkarakter (voor ten hoogste 10% van zijn nettoactiva).

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan schuldeffecten die meer rendement opleveren dan de obligaties uitgegeven door de Duitse staat (met inbegrip van de Duitse deelstaten ('Länder')). Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 2.500 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
5 Jaar
Aard
Obligatiefonds
Risicoklasse
3 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU0138643902
Inventariswaarde
80,37 euro (op 31/03/2020)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

  • Kredietrisico: het kan niet worden uitgesloten dat de emittenten van de effecten in portefeuille te maken krijgen met een verslechtering van hun financiële positie (bijvoorbeeld faillissement) en niet langer in staat zijn de aangehouden activa geheel of gedeeltelijk terug te betalen en/of de rente daarop te betalen;
  • Liquiditeitsrisico: aangezien het fonds wereldwijd belegt (ook in opkomende markten of 'emerging markets'), kan het voorkomen dat alle of een deel van de in portefeuille aangehouden effecten niet tijdig tegen redelijke prijzen verkocht kunnen worden;
  • Inflatierisico: schuldinstrumenten zijn bijzonder gevoelig voor het inflatierisico en kunnen bij stijgende inflatie sterker in waarde verminderen dan andere soorten activa (doorgaans daalt de reële waarde van een obligatie als het rendement ervan niet opweegt tegen het door de inflatie veroorzaakte koopkrachtverlies);
  • Derivatenrisico's: de derivaten waarvan het fonds gebruik kan maken kunnen volatieler zijn dan de onderliggende instrumenten waarop ze betrekking hebben;
  • Valutarisico: wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van uw belegging doen toenemen of afnemen. Zijn de activa van de portefeuille bijvoorbeeld uitgedrukt in een andere valuta dan de referentievaluta (NIW-valuta), dan hangt het rendement van uw belegging af van de waardeontwikkeling tussen de valuta's waarin de activa van de portefeuille zijn uitgedrukt en de referentievaluta.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten Maximum 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,09 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing (1) Drempel (% netto actief): 1 %
Swing factor bij aan- en verkoop: 0,85 %
Taksen
Roerende voorheffing (bij distributie aandelen) 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop op aandelen 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

*Met fonds bedoelen we een gemeenschappelijk beleggingsfonds of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

(1)Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

DPAM L - Bonds Higher Yield - aandelenklasse A is een compartiment van DPAM L, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Degroof Petercam Asset Services.

Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij Degroof Petercam Asset Management nv, Guimardstraat 18, 1040 Brussel, e-mail : claimsdpam@degroofpetercam.com of tel. 02/287 91 11.

Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 2 januari 2018.