DPAM L - Bonds Higher Yield - ADoel van het fonds

Het doel van het fonds1 is je via een actief beheer2 een blootstelling te bieden aan schuldeffecten die meer rendement opleveren dan de obligaties uitgegeven door de Duitse staat (met inbegrip van de Duitse deelstaten ('Länder')). 

DPAM L - Bonds Higher Yield - A is een obligatiefonds dat hoofdzakelijk belegt in: obligaties en/of andere schuldeffecten (met inbegrip van eeuwigdurende obligaties en/of gestructureerde producten), met vaste of variabele rente, luidend in elke valuta en uitgegeven door (openbare en/of particuliere) emittenten over de hele wereld en die meer rendement opleveren dan de obligaties uitgegeven door de Duitse staat (met inbegrip van de Duitse deelstaten ('Länder')).

Het fonds mag beleggen in converteerbare obligaties (voor ten hoogste 25 % van zijn nettoactiva) en/of in aandelen of andere effecten met een aandelenkarakter (voor ten hoogste 10 % van zijn nettoactiva).

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
5 Jaar
Aard
Obligatiefonds
Risicoklasse
4 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU0138643902
Inventariswaarde
90,11 euro (op 02/08/2021)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

  • Kredietrisico: Risico dat obligaties waardeloos worden wanneer de emittent ervan niet in staat is om zijn schuld op de vastgelegde vervaldag terug te betalen.
  • Liquiditeitsrisico: Bepaalde financiële effecten kunnen op een bepaald moment niet snel meer verkocht worden, of worden verkocht met een korting.
  • Tegenpartijrisico: Het compartiment kan geld verliezen als een marktspeler waarmee het een overeenkomst heeft in gebreke blijft.
  • Operationele risico's: In elke markt, vooral dan opkomende markten, kan het compartiment zijn geld gedeeltelijk of volledig verliezen wanneer er problemen ontstaan inzake de bewaring van activa, fraude, corruptie, politieke acties of andere ongewenste gebeurtenissen.
  • Concentratierisico: Wanneer het compartiment zijn beleggingen concentreert in één land (of één regio of sector) die wordt getroffen door een ongewenste gebeurtenis, dan kan de waarde ervan dalen.
  • Beheerrisico: In abnormale marktomstandigheden kunnen de traditionele beheertechnieken ontoereikend of ongunstig blijken.
  • Risico verbonden aan afgeleide instrumenten: Bepaalde afgeleide instrumenten kunnen de volatiliteit van het compartiment doen toenemen, of het compartiment blootstellen aan verliezen die groter zijn dan de prijzen van deze afgeleide instrumenten.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten Maximum 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,16 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing (3) Bij aan-en verkoop: maximum 3 %
Taksen
Roerende voorheffing  30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Fonds: met fonds bedoelen we een gemeenschappelijk beleggingsfonds of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

2 Actief beheer: een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

3 Swing pricing: mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

DPAM L - Bonds Higher Yield - aandelenklasse A is een compartiment van DPAM L, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Degroof Petercam Asset Services.

Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij Degroof Petercam Asset Management nv, Guimardstraat 18, 1040 Brussel, e-mail : claimsdpam@degroofpetercam.com of tel. 02/287 91 11. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief. Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 1 november 2020. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.