DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained - A

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained - A is een obligatiefonds* dat hoofdzakelijk belegt in: obligaties en/of andere schuldeffecten (met inbegrip van eeuwigdurende obligaties en/of gestructureerde producten), met vaste of variabele rente, luidend in elke valuta en uitgegeven door (openbare en/of particuliere) emittenten over de hele wereld. Deze effecten (of, bij ontstentenis, de emittenten ervan) moeten merendeels een kredietwaardigheidsbeoordeling gekregen hebben die minstens overeenstemt met de rating BBB-/Baa3 ('investment grade') volgens de ratingschaal van de ratingbureaus S&P/Moody's. Obligaties met ratings gaande van AAA tot BBB- bij Standard&Poor’s en Fitch van Aaa tot Baa3 bij Moody’s worden beschouwd als investment grade ofwel beleggingskwaliteit. Meer informatie vindt u hier: https://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/sleutelvragen/ratings.

Het fonds mag beleggen in converteerbare obligaties (voor ten hoogste 25% van zijn nettoactiva) en/of in aandelen of andere effecten met een aandelenkarakter (voor ten hoogste 10% van zijn nettoactiva).

Het doel van het fonds is u via een actief portefeuillebeheer een blootstelling te bieden aan schuldeffecten van emittenten over de hele wereld.
Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 2.500 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
3 Jaar
Aard
Obligatiefonds
Risicoklasse
4 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU0138638068
Inventariswaarde
134,98 euro (op 31/03/2020)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

  • Inflatierisico: bij stijgende inflatie kunnen schuldinstrumenten sterker in waarde verminderen dan andere soorten activa (doorgaans daalt de reële waarde van een obligatie als het rendement ervan niet opweegt tegen het door de inflatie veroorzaakte koopkrachtverlies). Als het inflatierisico zich voordoet, kan dat leiden tot een waardedaling van de activa in portefeuille en bijgevolg het rendement van uw belegging doen afnemen;
  • Derivatenrisico's: de derivaten waarvan het fonds gebruik kan maken kunnen volatieler zijn dan de onderliggende instrumenten waarop ze betrekking hebben;
  • Valutarisico: wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van uw belegging doen toenemen of afnemen. Zijn de activa van de portefeuille bijvoorbeeld uitgedrukt in een andere valuta dan de referentievaluta (NIW-valuta), dan hangt het rendement van uw belegging af van de waardeontwikkeling tussen de valuta's waarin de activa van de portefeuille zijn uitgedrukt en de referentievaluta.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten Maximum 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,03 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing (1)

Drempel (% netto actief): 1 %

Swing factor bij aan- en verkoop: 0,45 %

Taksen
Roerende voorheffing (bij distributie aandelen) 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop op aandelen 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

*Met fonds bedoelen we een gemeenschappelijk beleggingsfonds of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

(1)Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained - aandelenklasse A is een compartiment van DPAM L, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Degroof Petercam Asset Services. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken.

Je kunt ook terecht bij Degroof Petercam Asset Management nv, Guimardstraat 18, 1040 Brussel, e-mail : claimsdpam@degroofpetercam.com of tel. 02/287 91 11.

Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 2 januari 2018.