RO­BE­CO Chi­ne­se Equi­ties D

Doel van het fonds

ROBECO Chinese Equities - D is een fonds1 dat actief beheerd2 wordt.  Het doel van het fonds is om een zo hoog mogelijk rendement te halen.

ROBECO Chinese Equities - D is een fonds dat belegt in toonaangevende Chinese aandelen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op fundamentele analyse. Het fonds zoekt naar aantrekkelijke macro-economische thema’s en selecteert fundamenteel gezonde bedrijven. Het fonds belegt zowel in China-gerelateerde aandelen (met een notering in Hongkong en Amerika) als, in beperkte mate, in Chinese binnenlandse aandelen.

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
China
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
7 Jaar
Aard
Aandelenfonds
Risicoklasse
6 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU0187077309
Inventariswaarde
149,78 euro (op 23/07/2021)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties.

Landenfondsen richten zich op een specifiek segment van de aandelenmarkt. Door te kiezen voor een focus op een specifiek segment wordt het fonds volatieler, omdat koersschommelingen binnen dit land de waarde van het fonds sterk beïnvloeden.

Het product richt zich op opkomende markten. Aandelen die zijn genoteerd in opkomende markten zijn van nature voldoende liquide, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden minder liquide zijn. Dit heeft mogelijk invloed op de liquiditeit van het product.

Het product belegt of kan beleggen in Chinese A-aandelen. Beleggingen in Chinese A-aandelen hebben een hoger risico, met name liquiditeits-, regelgevings-, quota-, bewarings- en brokerrisico.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,75 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing 3 Niet van toepassing
Taksen
Beurstaks bij verkoop 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Meerwaardebelasting bij verkoop (indien van toepassing 4) 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

2 Actief beheerd: Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

3 Swing pricing: Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers. 

4 Indien van toepassing: indien het fonds meer dan 10 % belegt in schuldvorderingen.

Belangrijke informatie

ROBECO Chinese Equities - aandelenklasse D is een compartiment van Robeco Capital Growth Funds, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Robeco Luxemburg S.A. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken.

Je kunt ook terecht bij de klantendienst (Service Clients) van Robeco Luxembourg S.A.; 5, Rue Heienhaff; L-1736 Sennigerberg, Luxemburg.. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 1 november 2020.