({{model.notifications.length}}):

{{ userAgent }}

Manageable area
Reordering, deleting and adding items
is allowed on regular pages

Zomerakkoord: fiscale maatregelen die uw beleggingen kunnen treffen

Het Zomerakkoord van de regering bevat verschillende maatregelen rond beleggen en sparen. Wij zetten ze voor u op een rijtje. Wat de mogelijke impact hiervan is voor u, kunt u met uw Argenta-kantoorhouder bespreken.

Nog niet alle maatregelen werden definitief goedgekeurd. Bovendien zijn er nog verschillende onduidelijkheden, ook rond de goedgekeurde wetteksten.

Duaal pensioensparen

U hebt de keuze tussen twee fiscale maxima bij pensioensparen:

  • u stort maximaal € 960 en geniet een belastingvermindering van 30 %. Dat levert u een maximaal fiscaal voordeel van € 288 op (bestaand maximum);
  • u stort meer dan € 960, met een maximum van € 1.230, en geniet een belastingvermindering van 25 %. Dat levert u een maximaal fiscaal voordeel van € 307,50 op (nieuw maximum). De keuze om meer dan € 960 te storten moet u jaarlijks expliciet en op voorhand meedelen.

Bij het nieuwe fiscaal maximum is het tarief van de belastingvermindering dus lager maar ligt het bedrag waarvoor u een belastingvermindering kunt genieten hoger. U kunt dus een groter bedrag sparen. Een niet te onderschatten voordeel want studies wijzen uit dat uw wettelijk pensioen doorgaans niet volstaat om financieel zorgeloos te leven na uw pensionering. Als u voor het nieuwe fiscaal maximum kiest, is het vanuit fiscaal oogpunt aangewezen om het maximum van € 1.230 te sparen en zeker niet minder dan 1.152 euro. Dat laatste levert namelijk een kleiner fiscaal voordeel op dan € 960 te sparen.

Taks op effectenrekeningen

Vanaf 10 maart 2018 wordt een taks op de effectenrekening ingevoerd. De taks is verschuldigd door natuurlijke personen als de gemiddelde waarde van de effectenrekening(en) € 500.000 of meer bedraagt. 

Het tarief van de taks bedraagt 0,15 % en wordt geheven op het volledige bedrag van de gemiddelde waarde van de effectenrekening vanaf het moment dat deze € 500.000 of meer bedraagt. 

Om die grens te bepalen wordt er rekening gehouden met onder andere aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en kasbons, die op een effectenrekening worden aangehouden.

Pensioenspaarfondsen en levensverzekeringen vallen niet onder deze regeling. 

De grens van € 500.000 geldt per persoon en niet per rekening. Als u samen met uw partner een effectenrekening hebt die op naam van u allebei staat, dan betaalt u de effectentaks als de gemiddelde waarde van de belastbare effecten € 1.000.000 of meer bedraagt. 

Lagere fiscale vrijstelling op gereglementeerde spaarrekeningen

Vanaf 2018 wordt de vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van interesten van gereglementeerde spaarrekeningen gehalveerd. Op de eerste schijf van € 960 aan interesten betaalt u geen roerende voorheffing. Boven dit bedrag bedraagt het tarief 15 % (ongewijzigd). Aan de huidige rentevoeten van 0,11 % komt dat overeen met een spaarbedrag van ongeveer € 872.000 per belastingplichtige.

Lagere grens voor roerende voorheffing op meerwaarden van fondsen

Als u vanaf 2018 belegt in fondsen die meer dan 10 % van hun vermogen beleggen in schuldvorderingen (obligaties en cash), dan moet u bij een latere verkoop roerende voorheffing betalen op de rente-inkomsten. Er werd namelijk beslist om de grens voor de heffing van de zogenaamde Reynderstaks te verlagen van 25 % naar 10 %. 

Deze wijziging is van toepassing op inkomsten voor vanaf 1 januari 2018 verworven rechten van deelneming in dergelijke fondsen.

Vrijstelling roerende voorheffing op een eerste schijf van dividenden

Vanaf 2018 wordt de eerste schijf van € 640 aan dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. Dat komt neer op een belastingbesparing van € 192. De vrijstelling geldt per persoon en alleen voor ‘gewone’ dividenden (dus niet voor dividenden van beleggingsfondsen).

De roerende voorheffing op dividenden wordt ingehouden aan de bron. De vrijstelling moet  door de belastingplichtige zelf worden aangevraagd in de aangifte in de personenbelasting. 

Door deze maatregel wordt de bestaande specifieke vrijstelling voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen opgeheven en geïntegreerd in de nieuwe vrijstelling. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2018 roerende voorheffing wordt ingehouden op de dividenden van Argen-Co, ook al is het bedrag niet groter dan € 190.

Verhoging beurstaks

Vanaf 2018 verhoogt de beurtaks voor aan- en verkopen van aandelen van 0,27 % tot 0,35 %. Die voor obligaties van 0,09 % naar 0,12 %. De beurstaks voor fondsen blijft ongewijzigd.

Conclusie

Verschillende maatregelen kunnen in 2018 een invloed hebben op uw beleggingsportefeuile en uw pensioenopbouw. U kunt bij uw Argenta-kantoorhouder terecht om de concrete gevolgen voor u persoonlijke situatie in te schatten.