Argenta DP - Defensive Allocation - A

beheerd door Arvestar Asset Management

Doel van het fonds

Argenta DP - Defensive Allocation - A is een fondsdat hoofdzakelijk belegt in effecten die door hun rendement of meerwaarde de intrinsieke waarde2 doen toenemen en tegelijk ook de verliesrisico's verminderen door een aangepaste beleggingsspreiding. De portefeuillesamenstelling voldoet aan soortgelijke beleggingsbegrenzingen als die welke gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen, met voorbehoud van beleggingen in aandelen en/of andere effecten met een aandelenkarakter die maximaal 40 % van het nettoactief mogen uitmaken.

Het fonds stelt zich ten doel u de mogelijkheid te bieden via een actief portefeuillebeheer3 meerwaarde op lange termijn te realiseren op uw belegging door een activaportefeuille op te bouwen waarvan de samenstelling voldoet aan de meeste eisen die gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen (zoals nader omschreven in het gedeelte 'Beleggingsinformatie' van het prospectus) zonder evenwel onderworpen te zijn aan de voorwaarden en fiscale gevolgen van die producten. 

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Europa
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
3 Jaar
Aard
Gemengd fonds
Risicoklasse
4 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
BE0947139318
Inventariswaarde
73,36 euro (op 20/04/2021)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

  • Concentratierisico: het overwicht in de fondsportefeuille van effecten van emittenten in de Europese Economische Ruimte kan de portefeuille bijzonder gevoelig maken voor de economische ontwikkeling in dit gebied.
  • Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de aandelen- en obligatiemarkten is eerder gemiddeld voor dit compartiment.
  • Rendementsrisico: het risico dat het rendement voor een bepaalde periode positief of negatief kan zijn.
  • Kapitaalrisico: er is geen kapitaalbescherming. Daardoor loop je het risico dat je een lager bedrag terugkrijgt dan je oorspronkelijke investering.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,46 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing (4) Bij aan-en verkoop: maximum 2 %
Taksen
Roerende voorheffing  30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop  30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

2 Intrinsieke waarde: Is de waarde van alle producten waarin het fonds heeft belegd, minus de kosten van het fonds, gedeeld door het aantal aandelen dat het fonds heeft verkocht.

3 Actief portefeuillebeheer: een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

4 Swing pricing: mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

Argenta DP – Defensive Allocation – A is een compartiment van ARGENTA DP NV, een sicav naar Belgisch recht en wordt beheerd door Arvestar Asset Management NV. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken.

Je kunt ook terecht bij Argenta Spaarbank nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, e-mail: klachtenbeheer@argenta.be.
Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vindt u dat Argenta Spaarbank nv uw klant niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijk procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 1 november 2020. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.