Reclame

Argenta DP - Defensive Allocation - A

Doel van het fonds

Argenta DP - Defensive Allocation, aandelenklasse A, is een compartiment van ARGENTA DP, een openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten. Argenta DP - Defensive Allocation wordt actief beheerd1 door Arvestar Asset Management NV, een belgisch vennootschap en stelt zich ten doel u de mogelijkheid te bieden meerwaarde op lange termijn te realiseren op uw belegging door een activaportefeuille op te bouwen waarvan de samenstelling, met naleving van ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG), voldoet aan de meeste eisen die gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen (zoals nader omschreven in het gedeelte 'Beleggingsinformatie' van het prospectus) zonder evenwel onderworpen te zijn aan de voorwaarden en fiscale gevolgen van die producten. 

Het compartiment belegt voornamelijk (zonder sectorspecifieke beperking) in effecten die door hun rendement of meerwaarde de intrinsieke waarde doen toenemen en tegelijk ook het risico van verlies verminderen door een aangepaste spreiding van de risico's. De portefeuillesamenstelling voldoet aan beleggingsbeperkingen die vergelijkbaar zijn met degene die gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen, met uitzondering van beleggingen in aandelen en/of andere effecten met een aandelenkarakter die maximaal 40 % van de nettoactiva mogen vertegenwoordigen. 

Benchmark: 21 % MSCI EMU Net Return, 4,5% MSCI World-ex-EMU Net Return, 4,5% MSCI Europe Small Caps Net Return, 45,5 % Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return, 24,5 % Iboxx Euro Corporate Overall Total Return. De benchmark wordt gebruikt in het kader van het risicobeheer. De selectie en de weging van de activa van het compartiment kunnen sterk afwijken van de samenstelling van de benchmark. Ook kan de prestatie gevoelig verschillen van deze van de benchmark.

Dit type compartiment beoogt niet de prestatie van een benchmark na te bootsen.

Het compartiment promoot ecologische en sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, en moet een minimaal aandeel duurzame beleggingen omvatten in de zin van dezelfde verordening. Bij de beslissing om te beleggen in het fonds2, moet je rekening houden met alle kenmerken en doelstelling van het fonds.

Deze belegging  heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming in een fonds en niet op de aankoop van een bepaalde onderliggende waarde.

De beheerder kan beslissen om de verhandeling van het compartiment stop te zetten.

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Europa
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
3 Jaar
Aard
Gemengd fonds
Risico-indicator
3 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende de aanbevolen beleggingshorizon. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
BE0947139318
Inventariswaarde
71,50 euro (op 11/07/2024)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Arvestar duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is geïntegreerd in de werking van Arvestar. Meer informatie over het Arvestar duurzaamheidsbeleid, ESG criteria en de uitsluitingslijst kan je vinden in het Arvestar ESG investeringsbeleid.

Duurzaamheid

Risico's

Risicoschaal 3

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende de aanbevolen beleggingshorizon.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling beschikbaar is.

  • Kapitaalrisico/Rendementsrisico: dit risico reflecteert het feit dat het geïnvesteerd kapitaal niet waardevast is.
  • Marktrisico: verwijst naar mogelijke schommelingen in de waardering van het compartiment als gevolg van correcties op de aandelen of obligatiemarkt. 
  • Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten.
  • Kredietrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten.
  • Concentratierisico: het risico dat het compartiment sterk geconcentreerd is in een bepaalde activacategorie. 
  • Wisselkoersrisico: het risico dat verbonden is aan wisselkoersschommelingen.
  • Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs.
  • Duurzaamheidsrisico: gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur die mogelijk een negatief effect op de waarde van de activa kunnen veroorzaken.

Voor meer informatie over de risico's van het fonds wordt verwezen naar de sectie 'Risico's' in het prospectus.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten 2 %
Uitstapkosten 0 %
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten 1,50 %
Transactiekosten 0,10 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing3 Bij aan-en verkoop: maximum 2 %

 

Taksen
Roerende voorheffing 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop4    30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

Je kunt deze documenten ook kosteloos in jouw Argenta-kantoor verkrijgen. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands. 

Belangrijke informatie

Neem het geldende prospectus, het Essentiële-informatiedocument en het document Samenvatting van de rechten van beleggers grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten in je Argenta-kantoor verkrijgen. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in ‘De Tijd’ en ‘L’Écho’. 

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken. Je kunt ook terecht bij Argenta Spaarbank nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, e-mail: klachtenbeheer@argenta.be. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per e-mail of brief. Vind je dat Argenta jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie op 16 april 2024. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Disclaimer

Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen .

2 Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

3 Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers. 

4 Indien van toepassing: indien het fonds meer dan 10 % belegt in schuldvorderingen