Jouw persoonsgegevens in veilige handen

Je vertrouwt heel wat persoonsgegevens toe aan Argenta. Je kunt er dan ook op rekenen dat Argenta die gegevens met de nodige zorg behandelt. Daarvoor baseren we ons op de AVG, een nieuwe Europese wetgeving die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Zowel op de hoofdzetel als in de Argenta-kantoren passen we die wetgeving strikt toe.

De privacyverklaring werd geactualiseerd op 1 januari 2023. De privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies.

Wat is ‘AVG’?
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving is ook gekend onder de naam GDPR of General Data Protection Regulation. Ze geldt voor alle entiteiten en personen die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?
Persoonsgegevens zijn gegevens over natuurlijke personen. Bijvoorbeeld identificatiegegevens, financiële of medische gegevens.

Wat doet Argenta met jouw gegevens?

Vier situaties

Argenta verwerkt en gebruikt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving. Dat betekent dat we ze alleen in de volgende situaties gebruiken:

Situatie Voorbeeld
Als de wet ons verplicht om ze te verwerken. Je kunt alleen klant worden als we je kunnen identificeren.
Als het nodig is om jouw persoonsgegevens te gebruiken om een contract uit te voeren. Als je een auto-ongeval hebt en je auto bij Argenta verzekerd is, zal Argenta jouw schadedossier afhandelen en er met jou over communiceren. Dat kan alleen als we je persoonsgegevens gebruiken.
Als er sprake is van een ‘gerechtvaardigd belang’. Argenta verwerkt persoonsgegevens om bepaalde controles uit te voeren. De bedoeling van die controles is onder andere fraude opsporen en voorkomen.
Als je toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te gebruiken. Als je je hebt ingeschreven om de nieuwsbrief van Argenta te ontvangen, zullen we jouw e-mailadres gebruiken om je onze nieuwsbrief te sturen.

Vier doelen

Argenta verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doel Voorbeeld
Jou ondersteunen en advies geven wanneer je financiële keuzes maakt. We willen je op elk moment het juiste product aanbieden dat past bij jouw profiel. Daarom verzamelen we gegevens rond je kennis van en ervaring met beleggingen of andere producten en diensten. En analyseren we je financiële situatie en doelen.
De overeenkomsten die je met Argenta sluit uitvoeren. Als je een lening bij Argenta aangaat, registreren we bijvoorbeeld jouw rekeningnummer om het geleende bedrag op te storten.
De interne bedrijfsvoering van Argenta ondersteunen. We kennen graag jouw mening. Daarom voeren we weleens markt- en tevredenheidsonderzoeken uit. In het kader van een dergelijk onderzoek verwerken we je identificatie- en contactgegevens om je te vragen of je wilt deelnemen
Wettelijke verplichtingen nakomen. Als je een krediet aanvraagt, zijn we als bank verplicht om jouw persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of je het krediet kunt aflossen. We mogen je het krediet pas toekennen nadat je aanvraag werd goedgekeurd.

Door jouw gegevens te verwerken in het kader van die doelen, kunnen we je financiële gezondheid verzekeren.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw gegevens?

De AVG definieert niet alleen de manier waarop we met jouw gegevens moeten omgaan. Ze bepaalt ook de rechten die je kunt uitoefenen:

Recht op inzage

Je kunt jouw persoonsgegevens die Argenta gebruikt, raadplegen en informatie vragen over de gegevensverwerking.

Recht op verbetering Je kunt jouw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.
Recht op gegevenswissing Je kunt bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid Je kunt bepaalde persoonsgegevens opvragen in een elektronisch formaat. Zo kun je ze makkelijk zelf gebruiken of doorgeven aan een andere partij.
Recht op bezwaar Je kunt je verzetten tegen bepaalde manieren waarop jouw gegevens verwerkt worden.
Recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde individuele besluitvorming Bepaalde dossiers kunnen via een geautomatiseerde procedure worden geëvalueerd om tot een bepaald besluit te komen. In dat geval kun je vragen om een persoon, bijvoorbeeld een dossierbeheerder, te laten tussenkomen in de besluitvorming.
Recht op beperking Je kunt in bepaalde gevallen vragen om de verwerking van je gegevens even stop te zetten. Bijvoorbeeld als jouw persoonsgegevens aangepast moeten worden, kun je vragen om de verwerking van je gegevens stop te zetten tot de aanpassing is gebeurd.

Vernieuwde privacyverklaring sinds 15 januari 2023

Argenta informeert je via de privacyverklaring welke persoonsgegevens we verwerken en waarom we dat doen. Je leest er ook welke maatregelen we nemen zodat de verwerking van jouw gegevens altijd conform de privacywetgeving gebeurt. En je vindt er ook alle informatie over hoe je jouw rechten kunt uitoefenen. 

In de nieuwe privacyverklaring verduidelijken we verder:

  • voor welke doeleinden Argenta jouw persoonsgegevens kan verwerken
  • hoe lang Argenta jouw gegevens bewaart
  • met wie Argenta jouw gegevens kan delen
  • welke maatregelen we nemen als een bepaalde dienstverlening het noodzakelijk maakt om jouw gegevens door te geven buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
  • op welke manier je jouw voorkeuren voor commerciële berichtgeving kunt beheren

Je vindt de vernieuwde privacyverklaring hier. Je kunt ze ook lezen in pdf-formaat. De privacyverklaring is ook beschikbaar in je kantoor.

De privacyverklaring van 2022 kun je ook nog raadplegen.

In ons cookiebeleid vind je meer informatie over hoe Argenta omgaat met cookies.