Privacyverklaring

Argenta respecteert jouw privacy en verzekert, in een wereld die steeds digitaler wordt, een gepaste bescherming van jouw persoonsgegevens. We nemen daarvoor de nodige maatregelen, conform de toepasselijke wetgeving over de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bij Argenta verwerken we persoonsgegevens in het kader van onze missie om gezinnen en individuen eenvoudig, eerlijk en dichtbij te ondersteunen om hun financiële gezondheid te verzekeren.

We willen hierover zo transparant mogelijk zijn. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens we van jou verzamelen en hoe we die verwerken. En lichten we toe hoe je jouw rechten kunt uitoefenen. 

De privacyverklaring werd geactualiseerd op 1 januari 2023 en gaat in werking op 15 januari 2023. De privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies.

 

Inhoud

1. Argenta-privacyverklaring: algemeen

Voor Argenta zijn transparantie en betrouwbaarheid belangrijk. Argenta beschermt je persoonsgegevens en respecteert je rechten.

Argenta informeert je via deze privacyverklaring over hoe we je persoonsgegevens verzamelen, beheren en gebruiken en welke rechten je in dit kader hebt en hoe je ze kunt uitoefenen.

2. Welke gegevens verzamelt en verwerkt Argenta?

Argenta moet een minimum aan gegevens verzamelen, verwerken en bewaren. Weet dat we énkel jouw relevante en noodzakelijke gegevens verwerken, en dus niet alle beschikbare informatie.

In het bijzonder kunnen een of meer van deze categorieën gegevens worden verwerkt:
 • Gegevens die toelaten jou te identificeren, zoals je naam, voornaam, identiteitskaart, paspoortnummer of geboortedatum, nummer van het internetabonnement, rijksregisternummer of nationaal identificatienummer.
 • Gegevens om contact met je op te nemen zoals je adres, telefoonnummer of e-mailadres.
 • Financiële identificatiegegevens die een deel zijn van de manier waarop we je kunnen identificeren, zoals je bankrekeningnummer of kaartnummer.
 • Inkomens- en vermogensgegevens zoals je inkomsten, bezittingen en investeringen of eventuele uitgaven en schulden in het kader van leningen.
 • Beroepsgegevens, zoals je beroepsactiviteit of beroepsstatuut.
 • Gegevens in verband met financiële en verzekeringsproducten en -diensten die je bij Argenta of andere instellingen aanhoudt of gegevens over jouw uitgaven en schulden bijvoorbeeld in het kader van leningen;
 • Afgeleide financiële gegevens zoals jouw beleggersprofiel.
 • Afwikkelingsgegevens zoals financiële betalingsgegevens of gegevens over de afwikkeling van een schadegeval.
 • Levensstijl en gewoonten zoals taal, drug-, tabak- en alcoholverbruik in het kader van verzekeringen.
 • Relationele gegevens zoals gegevens over je gezinssituatie of burgerlijke staat.
 • Beeld- en geluidsopnamen zoals camerabewaking in en rond onze gebouwen.
 • Gerechtelijke gegevens zoals gegevens die door politie, rechtbank of parket opgevraagd worden.
 • Gegevens over het gebruikte Toestel of de gebruikte computer zoals technische informatie over het Toestel, relevante identificatoren van de telefoon, OS-versie of locatie. Dit in het kader van het downloaden, installeren en gebruiken van de Argenta-app of Argenta Internetbankieren.
 • Gegevens betreffende jouw fysieke en psychische gezondheid (medische gegevens), bijvoorbeeld gegevens in een medische vragenlijst om jou te kunnen verzekeren.
 • Gegevens inzake je klik- en surfgedrag op de Argenta-website en andere websites, via je browser en de Argenta-app.

3. Hoe verkrijgt Argenta jouw persoonsgegevens?

We verzamelen gegevens die jij zelf aan Argenta meedeelt, via Digitale kanalen of via je kantoor.

In eerste instantie verzamelen we de gegevens die je meedeelt aan Argenta via je kantoor of digitaal.

Zo vraagt het kantoor alle relevante en noodzakelijke informatie voor het aangaan van een zakenrelatie of bij het afnemen van een specifieke dienst of product bij Argenta. Wanneer jij bijvoorbeeld online een specifieke dienst of product afneemt, of Klant wordt, verzamelt Argenta deze gegevens via de Argenta-app of Argenta Internetbankieren.

Als je informatie meedeelt aan je kantoor of de hoofdzetel, kan alle relevante en noodzakelijke informatie geregistreerd worden.

We verwerken informatie over het door jou gebruikte Toestel of de door jouw gebruikte computer en je klik- en surfgedrag op onze Digitale kanalen om de kwaliteit van onze diensten te kunnen garanderen en de benaderingen voor jou persoonlijker te maken. Meer informatie vind je in punt 11.

In bepaalde gevallen verkrijgen we jouw gegevens via andere entiteiten of personen buiten de Argenta Groep. Deze entiteiten of personen kunnen Derden zijn zoals Argen-Co, de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), Datassur, het Bureau voor Kredietregistratie, Verzekeringen.be, Belgian Mobile ID (itsme), Onfido, DPG media of vzw Identifin. Het kan ook een Verwerker van Argenta zijn, zoals equensWorldline.

Het kan ook dat Argenta jouw gegevens als begunstigde of tegenpartij bij een transactie met een Klant verkrijgt en bewaart.

We kunnen ook publieke informatie verkrijgen zoals de informatie die wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad of informatie op publieke digitale kanalen. 

In en rond de gebouwen van Argenta kun je worden opgenomen door een van onze bewakingscamera’s.

4. Waar­om ver­werkt Argenta je ge­ge­vens?

Om je als Klant optimaal te kunnen ondersteunen, verwerkt Argenta je persoonsgegevens. Want de producten en diensten van Argenta zorgen ervoor dat jij als Klant kunt deelnemen aan het financieel verkeer. Argenta verwerkt jouw gegevens voor verschillende doeleinden welke hieronder worden besproken.

Argenta verwerkt enkel de persoonsgegevens die nodig zijn: 

5. Waarom verwerkt Argenta gevoelige persoonsgegevens?

Argenta verwerkt in bepaalde gevallen gevoelige persoonsgegevens. In het bijzonder gaat het hier om gegevens over jouw fysieke en psychische gezondheid (medische gegevens) en gegevens over strafbare feiten en veroordelingen (gerechtelijke gegevens). Uiteraard doen we dit met de nodige zorg.

Zo verwerken wij deze gegevens enkel voor zover dit noodzakelijk is om jou een geschikte verzekering aan te kunnen bieden en om die verzekering te kunnen beheren. Dit houdt ook in dat wij jouw gegevens kunnen verwerken om verzekeringsfraude te voorkomen en op te sporen. Argenta verwerkt bijvoorbeeld gegevens over jouw gezondheid om jou een schuldsaldoverzekering te kunnen aanbieden. Argenta kan gerechtelijke gegevens verwerken naar aanleiding van een ongeval (met bijvoorbeeld dronkenschap).

Wij verwerken ook medische gegevens om een schadegeval met lichamelijke schade (bv. van het slachtoffer) te beheren.

Als het noodzakelijk is om jou een verzekering aan te kunnen bieden of om een schadegeval te beheren, zal Argenta jouw medische persoonsgegevens delen met een adviserend arts, medisch adviesbureau of herverzekeraar.

Je stemt altijd in met dergelijk gebruik van jouw persoonsgegevens door het formulier waarin deze gegevens worden opgevraagd te ondertekenen of dit formulier in te (laten) vullen. Wij kunnen deze gegevens van jou verwerken wanneer je deze op jouw initiatief kenbaar maakt aan Argenta voor een welbepaald doel (zoals wanneer jij uitstel van betaling van jouw krediet wenst). Uiteraard kunnen we deze gegevens ook verwerken in het kader van een geschil of rechtsvordering. Tot slot verwerken we deze gegevens om de wettelijke en reglementaire verplichtingen die Argenta worden opgelegd na te komen (zoals de antiwitwaswetgeving). Zo kunnen gerechtelijke gegevens worden doorgegeven naar aanleiding van een vraag van de overheid, het parket of gerechtelijke autoriteiten.

We gebruiken deze gegevens in geen geval om jou commercieel te benaderen (‘Direct marketing’).

6. Welke rechtsgronden zijn van toepassing?

Argenta verwerkt jouw persoonsgegevens enkel wanneer de Algemene Verordening Gegevensbescherming dat toestaat.

Dat komt erop neer dat Argenta in de volgende vier situaties je gegevens verwerkt:

 • Als het wettelijk verplicht is.
 • Voor het afsluiten, beheren en uitvoeren van een contract.
 • Omdat het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Argenta of een Derde.
 • Als jij er toestemming voor hebt gegeven.

7. Hoe lang bewaart Argenta je gegevens?

Argenta bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk om zijn doeleinden te bereiken. 

Om de bewaartermijnen te bepalen houden we rekening met de verschillende wettelijke regels die ons verplichten jouw persoonsgegevens te bewaren.

Bij het opstellen van de bewaartermijn wordt rekening gehouden met twee begrippen: de minimum- en maximumbewaartermijn.

Wetgeving die Argenta verplicht om bepaalde gegevens minimaal gedurende een bepaalde periode te bewaren, legt een minimumbewaartermijn op. Algemeen bedraagt deze termijn 10 jaar na het beëindigen van een contract. Zo worden productgegevens tot 10 jaar na afname van het product bewaard, en klantdocumenten tot 10 jaar na het beëindigen van de klantrelatie. 

De privacywetgeving legt algemeen een maximumbewaartermijn op door te stellen dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verwerkt worden. Daarnaast wordt in bepaalde wetgeving een specifieke maximumbewaartermijn opgelegd die Argenta dient te volgen. Zo bepaalt de camerawet bijvoorbeeld dat beelden van bewakingscamera’s slechts gedurende 1 maand, uitgezonderd specifieke situaties, bewaard mogen worden. En worden opgenomen telefoongesprekken slechts 1 maand bewaard voor opleidings- en kwaliteitsdoeleinden.

Naast wettelijke bepalingen wordt ook gekeken naar het gerechtvaardigd belang zoals het verweer ingeval van een geschil tussen Argenta en de Klant. Dit maakt dat wanneer opnames gebruikt worden in het kader van klachtafhandeling, deze langer bewaard zullen worden.

8. Met wie deelt Argenta jouw persoonsgegevens?

Argenta kan je gegevens delen met de verschillende entiteiten binnen de Argenta Groep en je kantoor in het kader van onze missie om je financiële gezondheid te verzekeren. In sommige gevallen kunnen je gegevens gedeeld worden met contractueel gebonden externe dienstverleners van Argenta of met overheidsinstanties of andere Ontvangers.

Argenta verwerkt jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen Argenta en de Argenta Groep (zie punt 1). Daarbij kunnen de entiteiten van de Argenta Groep optreden als Verwerker voor Argenta.

In bepaalde gevallen worden jouw gegevens verwerkt door personen of entiteiten buiten de Argenta Groep.

Argenta zal een beroep doen op externe dienstverleners die, in uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst met Argenta, persoonsgegevens verwerken ten behoeve en in opdracht van Argenta. Dit zijn Verwerkers. Wij kunnen aan deze Verwerkers jouw persoonsgegevens overmaken of zij kunnen deze voor ons verwerken, voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze opdrachten. Uiteraard maken we de nodige contractuele afspraken met deze partijen om jouw privacy te beschermen.

In andere gevallen is het noodzakelijk persoonsgegevens over te maken aan personen of entiteiten buiten de Argenta Groep die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Zij moeten op hun beurt hun wettelijke verplichtingen en in het bijzonder de op hen van toepassing zijnde privacywetgeving nakomen. Voor de verwerking van persoonsgegevens door deze personen of entiteiten, optredend als Verwerkingsverantwoordelijken, moet je je richten tot hen om jouw rechten uit te oefenen. Dat kan een overheidsinstantie of een andere Ontvanger zijn.

We verduidelijken dit onderscheid even aan de hand van de categorieën Ontvangers waarop we beroep doen.

9. Welke rechten heb je?

Je kunt je persoonsgegevens altijd inkijken en verbeteren en Argenta verzoeken bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen of te delen met andere partijen. 

Je kunt je verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens, vragen om de verwerking ervan te beperken of jouw Toestemming in te trekken. 

Je kunt ook een menselijke tussenkomst vragen in geval van een geautomatiseerde besluitvorming. 

Als Betrokkene van Argenta heb je altijd het recht om de onderstaande rechten kosteloos uit te oefenen. In het geval dat jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitief karakter ervan, kan Argenta:

 • Een redelijke vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel
 • Weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Wij zullen altijd nagaan of je verzoek redelijk is en niet buitensporig of manifest ongegrond is. Het is aan Argenta om de kennelijk ongegronde of buitensporige aard van je verzoek aan te tonen. Als dit het geval zou blijken brengen we jou daarvan op de hoogte en zijn wij niet verplicht om aan je verzoek te voldoen.

Dit doet geen afbreuk aan enige andere kosten, tarieven of belastingen die jij Argenta verschuldigd bent.

In punt 10 lichten we toe hoe je elk van de hieronder verklaarde rechten kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring doet geen afbreuk aan jouw contractuele verplichtingen, onder meer om Argenta correcte gegevens te bezorgen en dat op een veilige manier. 

10. Hoe kun je Argenta contacteren met vragen of klachten over jouw rechten?

Heb je vragen over de manier waarop Argenta je gegevens bewerkt of bewaart, of over de rechten die je hierop hebt, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

11. Welke gegevens verzamelt Argenta via de Digitale kanalen?

Wanneer je gebruikmaakt van de Digitale kanalen van Argenta, zoals de Argenta-website, de Argenta-app en Argenta Internetbankieren, verwerken wij een aantal van je gegevens.
Het verzamelen en verwerken van deze gegeven past binnen je eigen voorkeuren en instellingen. 

12. Bijlagen