Juridische informatie

Belangrijke documenten

Bedrijfsgegevens

Herroepingsrecht

Na het aankopen van een product, op afstand of buiten de verkoopruimten van Argenta (zoals bijvoorbeeld via Argenta Internetbankieren), heb je het recht om de aankoop kosteloos en zonder een reden op te geven, te herroepen binnen de wettelijke termijn.

Je kunt de modelformulieren hieronder gebruiken om je herroepingsrecht uit te oefenen.

Beschermingsregelingen

 • Argenta Spaarbank nv is toegetreden tot het Garantiefonds voor Financiële Diensten. Een deposito aangehouden bij Argenta Spaarbank nv is onder bepaalde voorwaarden beschermd tot 100.000 euro per persoon. Bepaalde deposito’s genieten tijdelijk een verhoogde bescherming.

  Open de website van het Garantiefonds
  Klik hier voor de informatiefiche over de depositobescherming.

  Wens je een papieren versie van de informatiefiche? Neem dan contact op met je kantoorhouder of met onze klantendienst.

 • Argenta Assuranties nv is ook toegetreden tot het Garantiefonds voor Financiële Diensten, voor levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement (tak 21) naar Belgisch recht. Als Argenta Assuranties nv in gebreke blijft of failliet gaat, kan het Garantiefonds onder bepaalde voorwaarden tussenkomen voor een bedrag gelijk aan de afkoopwaarde, verminderd met eventuele belastingen en beperkt tot 100.000 euro per persoon.

  Open de website van het Garantiefonds

 • Argenta Spaarbank nv is ook toegetreden tot het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

  Open de website van het Beschermingsfonds

Gebruik website

Toegang tot en gebruik van de website

Door de Argenta-website of Argenta Internetbankieren te openen of te gebruiken aanvaard je de voorwaarden ervan.
Je erkent dat de website van Argenta en Argenta Internetbankieren alleen bestemd zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Als een bepaling van deze voorwaarden niet toepasbaar of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen.
Argenta behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk tijdstip te wijzigen. Elke wijziging van de voorwaarden treedt in werking zodra de gewijzigde voorwaarden op deze website worden vermeld.

Aansprakelijkheid
Argenta kan, behalve bij een eigen bedrieglijke of opzettelijke fout, ongeacht de oorzaak (zoals onder meer bugs, virussen, eigen software en hardware, ...), niet aansprakelijk gesteld worden voor technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, noch voor schade als gevolg van een moeilijkheid of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of gebruik te maken van de website.
Argenta behoudt zich het recht voor om, tenzij dit wettelijk anders bepaald is,  op gelijk welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, zijn website en Argenta Internetbankieren te wijzigen en/of  informatie, tarieven, producten, ... aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Argenta behoudt zich ook het recht voor om, tenzij dit wettelijk anders bepaald is, op gelijk welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot zijn website en Argenta Internetbankieren op te schorten, te blokkeren, af te sluiten of te onderbreken bij risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan te brengen.
Behalve bij een eigen bedrieglijke of opzettelijke fout, kan Argenta niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van websites of informatie van derde partijen, opgenomen als hyperlink of door middel van verwijzing op de website van Argenta, of als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of het niet accuraat zijn van de informatie verstrekt door derde partijen. Dergelijke externe informatie kan ook geen aanleiding geven tot enige verbintenis in hoofde van Argenta.
De aansprakelijkheidsbeperkingen hierboven gelden zowel voor directe als indirecte schade (waaronder winstderving, bedrijfsschade, verlies van tegoeden, verlies van klanten, verlies van contracten, verlies van goodwill, verlies van gegevens, vorderingen van derde partijen, gevolgschade, indirecte schade of verliezen) en dergelijke aansprakelijkheid is uitgesloten ongeacht of zij contractueel, buitencontractueel, voorzienbaar, gekend, voorzien is of van een andere aard is.

Intellectuele eigendom
De volledige inhoud van de website van Argenta en van Argenta Internetbankieren (inclusief tekst, beeld, illustraties, grafische elementen, data, product- en handelsnamen, merken, logo's), haar uiterlijke vormgeving en creatie, zijn eigendom van Argenta, en zijn onder meer beschermd door intellectuele en industriële rechten (waaronder, maar hiertoe niet beperkt, auteursrechten en merkenrechten). Argenta heeft waar nodig beperkte en niet-overdraagbare gebruiksrechten van de rechthebbenden hierop verkregen.
Argenta draagt geen enkel (gebruiks)recht over of kent geen enkel (gebruiks)recht toe op de inhoud van de website of Argenta Internetbankieren. Het is verboden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Argenta en met uitzondering van wat hierna wordt bepaald, (enig element of deel van) de inhoud van de website van Argenta en Argenta Internetbankieren te gebruiken, over te dragen, aan te passen, te verkopen, te verspreiden, te reproduceren of te publiceren.
Het is je enkel toegelaten de website en Argenta Internetbankieren online te raadplegen volgens de bepalingen van deze voorwaarden, en een afdruk ervan te maken, stukken ervan te kopiëren naar en te bewaren op de harde schijf van je computer of op een andere digitale drager, op voorwaarde dat ze uitsluitend bestemd zijn voor jouw persoonlijk gebruik of persoonlijke raadpleging.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De dienst- en productinformatie en alle gegevens die Argenta via zijn website en Argenta Internetbankieren verstrekt, worden beheerst door de regels van het Belgisch recht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de betreffende productinformatie. De voormelde diensten, informatie en gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de in België gevestigde bezoekers van deze website en Argenta Internetbankieren. Personen die zich toegang verschaffen tot deze website of Argenta Internetbankieren, die deze website of Argenta Internetbankieren bezoeken of er gebruik van maken vanuit een ander land dan België, moeten zich er vooraf van vergewissen dat de informatie en gegevens op deze website en Argenta Internetbankieren verenigbaar zijn met het recht van dat land of rechtsgebied en moeten zich onthouden van verder bezoek en/of gebruik van de website en Argenta Internetbankieren als dat niet het geval is.
Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Verwerking van de persoonsgegevens 
Binnen je relatie met Argenta stel je bepaalde persoonsgegevens ter beschikking van Argenta Spaarbank nv en Argenta Assuranties nv, de verwerkingsverantwoordelijk(en). Hierna samen aangeduid als ‘Argenta’. 
Argenta verwerkt jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, met het oog op het verzekeren van je financiële gezondheid. Specifiek in deze context verwerkt Argenta de persoonsgegevens die je via de website (met inbegrip van Argenta Internetbankieren) hebt meegedeeld en geregistreerd, om jouw aanvragen en verzoeken te behandelen.
Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens en de manier waarop je je rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder je recht van bezwaar en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, vind je in onze privacyverklaring, die beschikbaar is op onze website en in je kantoor. In ons cookiebeleid vind je alle nodige informatie over hoe Argenta omgaat met cookies.

Responsible disclosure

Veiligheid is zeer belangrijk voor ons. De veiligheid en de privacy van de gegevens van onze klanten staat daarbij voorop.

Toevallig ontdekte gegevens
We rekenen ook op jouw medewerking voor de bescherming van de gegevens van onze klanten. Heb je via enige weg bepaalde gegevens die jou niet toebehoren, gezien of in jouw bezit gekregen, dan verzoeken wij je om:

 • ofwel contact op te nemen met onze klantendienst via + 32 3 285 51 11 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur);
 • ofwel dit formulier in te vullen.

Alvast bedankt voor je medewerking.

Ethische hackers
Wij hebben onze interne beveiligingssystemen maar daarnaast werken wij voor de bescherming van de gegevens van onze klanten ook samen met externe partijen. Zo hanteren wij een ‘responsible disclosure’ beleid waarvoor wij samenwerken met het platform intigriti. De veiligheidsonderzoekers die zich via intigriti hebben aangemeld, die aan de voorwaarden voldoen en die ons ‘responsible disclosure’ beleid hebben aanvaard, kunnen bepaalde delen van onze systemen onderzoeken en mogelijke bugs via dit platform rapporteren. 

Shareholders Rights Directive II (SRD II): corporate Events

SRD II is de afkorting voor ‘Shareholders Rights Directive II', de ‘Aandeelhoudersrechtenrichtlijn II’.

SRD II heeft tot doel de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders in vennootschappen met beursnotering in de Europese Unie te bevorderen en meer transparantie te creëren tussen deze vennootschappen en hun ultieme beleggers. Daartoe bevat SRD II geharmoniseerde regels over (onder meer) de doorgifte van informatie over corporate events. 

Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens

De 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens' is de verplichting voor Belgische banken om informatie over rekeningen van hun klanten met een buitenlandse fiscale woonplaats te rapporteren.

Meestal wordt hiernaar verwezen als ‘FATCA’, ‘CRS’ en de ‘AEOI’. 

Lees hier de meest gestelde vragen.

Benchmark Recovery Plan

De verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en overeenkomsten (de BMR), bevat bepaalde vereisten voor instellingen die benchmarks aanbieden, daaraan bijdragen of gebruiken (zoals gedefinieerd in de BMR).

Het Benchmark Recovery Plan van Argenta Spaarbank en Argenta Assuranties geeft invulling aan de verplichting uit artikel 28 lid 2 van de EU Benchmark-verordening (BMR).