Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens

De 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens' is de verplichting voor Belgische banken om informatie over rekeningen van hun klanten met een buitenlandse fiscale woonplaats te rapporteren.

Meestal wordt hiernaar verwezen als ‘FATCA’, ‘CRS’ en de ‘AEOI’

Hoe kan ik mijn fiscale woonplaats terugvinden?

Elk land heeft zijn eigen regels om de fiscale woonplaats te bepalen. De meeste landen hanteren het principe van het 'centrum van je familiale leven'. Een minderheid hanteert de nationaliteit. De regels per land vind je op: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/.

Het 'centrum van je familiale leven' is een feitenkwestie waarvoor je best contact opneemt met de betrokken fiscale administraties, eventueel in samenspraak met je fiscaal adviseur.

Wat wordt er verstaan onder Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens?

Onder 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens' wordt begrepen de verplichting voor Belgische banken om informatie over rekeningen van hun klanten met een buitenlandse fiscale woonplaats te rapporteren.

Meestal wordt hiernaar verwezen met ‘FATCA’, ‘CRS’ en de ‘AEOI’

 • 'FATCA' is de afkorting van de Amerikaanse 'Foreign Account Tax Compliance Act' en regelt de uitwisseling van gegevens over rekeningen, spaar- en beleggingsverzekeringen van klanten met een fiscale woonplaats in de VSA. De Amerikaanse belastingwet bepaalt dat je een fiscale woonplaats hebt in de VSA als je de Amerikaanse nationaliteit hebt (naast eventueel een andere nationaliteit) of als je je voornaamste woonplaats hebt in de VSA.
 • ‘CRS’ is de afkorting van 'Common Reporting Standard' en regelt de uitwisseling van gegevens over rekeningen, spaar- en beleggingsverzekeringen van klanten met een fiscale woonplaats in landen buiten de Europese Economische Ruimte waarmee een uitwisselingsverdrag werd afgesloten.
  CRS vereist een verdrag dat in de nationale wet van het betrokken land in werking is getreden. De landen die zich geëngageerd hebben om belastinggegevens uit te wisselen vind je hier: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489 .
  Noteer dat deze landen zich geëngageerd hebben om op verschillende ogenblikken toe te treden tot dit verdrag. Zolang het land in kwestie geen nationale wetgeving heeft ingevoerd die de inhoud van het verdrag omzet in een nationale wet, zullen wij uiteraard ook geen gegevens rapporteren aan dat land over klanten die daar hun fiscale woonplaats hebben.
 • ‘AEOI’ staat voor 'Automatic Exchange Of Information' en regelt de uitwisseling van gegevens over rekeningen, spaar- en beleggingsverzekeringen van klanten met een fiscale woonplaats in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. In alle Europese landen wordt je fiscale woonplaats bepaald door de plaats van het centrum van je familiale leven. Dit is een feitenkwestie waarvoor je best contact opneemt met de betrokken fiscale administraties, eventueel in samenspraak met je fiscaal adviseur. Argenta mag hierbij geen standpunt innemen en kan bijgevolg geen fiscaal advies geven. 

Wanneer treedt de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens' in werking?

De Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens werd in de Belgische wetgeving geïmplementeerd door de 'Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden', gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2015.

De rapporteringen die door Argenta moeten gebeuren, doen geen afbreuk aan de aangifte in de inkomstenbelasting die je desgevallend zelf moet vervullen in het land waar je je fiscale woonplaatsen hebt.

Op wie is de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens' van toepassing?

In de praktijk is de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens' van toepassing op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via een daartoe bestemd formulier verklaard heeft zijn of haar fiscale woonplaats te hebben in het buitenland

 • Voor FATCA gebeurt dit door een zogenaamd 'W9-formulier' (ik heb een fiscale woonplaats in de VSA) of een 'W8-BEN-formulier' (ik heb geen fiscale woonplaats in de VSA) in te vullen en te ondertekenen. Je vindt die documenten en de instructies om ze in te vullen in de rubriek ‘Documenten en instructies’.
 • Voor CRS/AEOI gebeurt dit door een zogenaamde 'Eigen verklaring' in te vullen.

Voor nieuwe klanten is het invullen van één van deze documenten een onderdeel van het klantacceptatieproces.

Bestaande klanten werden doorgelicht op een aantal indicatoren (indicia) die verwijzen naar een mogelijke buitenlandse fiscale woonplaats. Aan klanten voor wie wij indicatoren hebben gevonden, werd gevraagd om één van deze documenten te bezorgen.

Voor rechtspersonen gelden er echter enkele uitzonderingen (niet-volledige lijst):

 • rechtspersonen die niet onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting (zoals de meeste vzw’s, VME’s, …);
 • publieke entiteiten en entiteiten die gehouden worden door publieke entiteiten;
 • financiële instellingen;
 • ondernemingen die in hoofdzaak een activiteit uitoefenen die niet te beschouwen is als een beleggingsactiviteit (te bepalen via uitgebreide wettelijke omschrijvingen of economische ratio’s). Deze entiteiten worden Active Niet-Financiële Entiteiten genoemd (Actieve NFFE);

Pas op: 'doorkijk'-principe voor beleggingsentiteiten ('Passieve NFFE') en entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid!

Ondernemingen die worden beschouwd als een beleggingsentiteit omwille van het soort activa dat ze hebben zoals onder meer participaties in andere entiteiten, onroerend goed, beleggingen, of op basis van de aard van de inkomsten op zulke activa, worden als zogenaamde 'Passieve Niet-Financiële Entiteiten' gekwalificeerd (Passieve NFFE’s). De wet op de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens' voorziet uitgebreide omschrijvingen en economische ratio’s om te bepalen of een entiteit een Passieve NFFE is of niet. 

Voor NFFE’s wordt er niet naar de fiscale woonplaats van de entiteit zelf gekeken maar wel naar de fiscale woonplaatsen van de uiteindelijke begunstigden die een deelneming hebben van minimum 20 % (in kapitaal of in stemrechten).

Hetzelfde principe geldt voor entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid. In dat geval wordt er gekeken naar de fiscale woonplaats(en) van de leden van die entiteit (ongeacht de grootte van het aandeel dat een lid heeft).

Toelichtingen bij de ‘Eigen Verklaring Entiteiten’.

 • Wat is een passieve entiteit?
  Een passieve entiteit is een entiteit die er een activiteit op nahoudt waarbij minimaal 50 % van de bruto-inkomsten bestaat uit passieve inkomsten of waarbij minimaal de helft van de activa bestaat uit financiële vaste of vlottende activa.
  Bij een passieve entiteit vraagt Argenta - buiten de fiscale woonplaats van de entiteit - ook de fiscale woonplaats op van controlerende personen (= uiteindelijk begunstigden) binnen deze entiteit. Als een klant niet zeker is of de entiteit een passieve entiteit is, verwijzen we deze door naar een fiscaal adviseur.
 • Wat zijn passieve inkomsten?
  Passieve inkomsten zijn het deel van de bruto-inkomsten dat bestaat uit o.a.:
  • dividenden en vervangende betalingen (= inkomsten equivalent aan dividenden);
  • rente en inkomsten equivalent aan rente;
  • huurgelden en royalty's;
  • inkomsten uit swapovereenkomsten;
  • huurinkomsten uit vastgoed op voorwaarde dat deze inkomsten verkregen worden door geen enkele activiteit of door slechts een beperkte activiteit uit te oefenen;
  •  ...

Deze lijst is niet volledig. Als de klant niet zeker weet of er passieve inkomsten zijn, verwijzen we hem door naar een fiscaal adviseur.

Wat indien mijn omstandigheden veranderen?

Indien er een wijziging is die aanleiding geeft tot een wijziging van een of meerdere fiscale woonplaatsen, bent u verplicht om ons hiervan in te lichten via een nieuwe “Eigen verklaring”. Dat document vindt u in de rubriek ‘Documenten en instructies’.

Indien wij zelf een wijziging in uw omstandigheden vaststellen, zullen wij u opnieuw vragen om een “Eigen verklaring” te bezorgen. Indien we deze niet ontvangen, wordt u gerapporteerd op basis van de indicia.

Wat wordt gerapporteerd onder de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens'?

De bedoeling van de wetgever is om je spaar- en beleggingsvermogen in kaart te brengen.

Het komt erop neer dat de financiële instellingen verplicht worden om die rekeningen en producten te rapporteren die tot doel hebben spaar- en beleggingsvermogen te vergroten. Deze producten omvatten ook de spaar- en beleggingsverzekeringen (tak 21, 23 en 44).

Voor deze rekeningen en producten moeten de volgende gegevens worden gerapporteerd:

 • brutosaldi op 31 december van de fiscale periode waarover gerapporteerd moet worden. (Bij FATCA wordt voor een rekening die tijdens de fiscale periode werd afgesloten, het saldo bij de afsluiting gerapporteerd. Bij AEOI/CRS wordt voor een rekening die tijdens de fiscale periode werd afgesloten het saldo 0 gerapporteerd);
 • bruto roerende inkomsten die in een fiscale periode werden genoten (interesten, dividenden, …);
 • bruto verkoopresultaten / resultaten op einde termijn.

Voor FATCA was er een inwerkingtreding in verschillende fasen:

 • over de fiscale periode 2014 werden alleen de saldo’s gerapporteerd;
 • over de fiscale periode 2015 werden naast de saldo’s ook de roerende inkomsten gerapporteerd;
 • vanaf fiscale periode 2016 (en dus elk daarop volgende jaar) moeten saldo’s, roerende inkomsten en verkoopresultaten / resultaten einde termijn worden gerapporteerd

Voor CRS/AEOI gebeurde een eerste rapportering in de loop van 2017 over het fiscale jaar 2016. Deze rapportering zal jaarlijks plaatsvinden, tenzij je omstandigheden wijzigen.

De aangegeven bedragen stemmen niet exact overeen met wat ik terugvind op mijn rekeninguittreksels.

Voor de te rapporteren bedragen gelden enkele regels die maken dat het bedrag op het rekeninguittreksel niet exact overeenstemt met het bedrag dat wij als financiële instelling moeten rapporteren.

Zo moet er bijvoorbeeld voor negatieve bedragen '0' gerapporteerd worden en mag er geen compensatie van interesten plaatsvinden (tenzij het gaat om hetzelfde interestmoment).

Worden alle spaar- en beleggingsproducten gerapporteerd?

De wet voorziet enkele uitzonderingen op het gebied van de te rapporteren spaar- en beleggingsproducten, met name voor die producten die sowieso onder toezicht staan van een fiscale overheid. Dit omdat ze in aanmerking komen voor een fiscale aftrek of omdat er weinig risico is dat ze worden aangewend om niet aangegeven inkomsten of vermogens in te herbergen.

Zo moeten derdepijlerproducten of producten die in aanmerking komen voor fiscaal begunstigd pensioensparen, langetermijnsparen of schuldsaldoverzekeringen niet worden gerapporteerd vermits ze niet in het toepassingsgebied vallen van de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens'.

Inschrijvingen in een aandeelhoudersregister op naam (zo bv. de Argen-Co-aandelen) moeten evenmin als 'belegging' gerapporteerd worden onder de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens'.

Wat met de Europese Spaarrichtlijn?

De Europese Spaarrichtlijn is niet meer van toepassing omdat ze wordt vervangen door de rapportering onder de AEOI.

Klanten – natuurlijke personen - die een fiscale woonplaats hebben in een andere staat van de Europese Economische Ruimte en die bij Argenta rentedragende producten hebben, werden dus voor de laatste maal in 2016 gerapporteerd onder de Europese Spaarrichtlijn voor wat betreft het belastingtijdvak 2015.

Klanten die onder de Europese Spaarrichtlijn werden gerapporteerd, zullen vaststellen dat producten die niet onder de Europese Spaarrichtlijn moesten worden gerapporteerd, nu wel onder de AEOI moeten worden gerapporteerd. Het toepassingsgebied van de AEOI is een stuk ruimer dan van de Europese Spaarrichtlijn.

Documenten en instructies