Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens

De 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens' is de verplichting voor Belgische banken om informatie over rekeningen van hun klanten met een buitenlandse fiscale woonplaats te rapporteren.

Meestal wordt hiernaar verwezen als ‘FATCA’, ‘CRS’ en de ‘AEOI’

Hoe kan ik mijn fiscale woonplaats terugvinden?

Elk land heeft zijn eigen regels om de fiscale woonplaats te bepalen. De meeste landen hanteren het principe van het 'centrum van je familiale leven'. Een minderheid hanteert de nationaliteit. De regels per land vind je op: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/.

Het 'centrum van je familiale leven' is een feitenkwestie waarvoor je best contact opneemt met de betrokken fiscale administraties, eventueel in samenspraak met je fiscaal adviseur.

Wat wordt er verstaan onder Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens?

Onder 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens' wordt begrepen de verplichting voor Belgische banken om informatie over rekeningen , spaar- en beleggingsverzekeringen van hun klanten met een buitenlandse fiscale woonplaats te rapporteren.

Meestal wordt hiernaar verwezen met ‘FATCA’, ‘CRS’ en de ‘AEOI’

 • 'FATCA' is de afkorting van de Amerikaanse 'Foreign Account Tax Compliance Act' en regelt de uitwisseling van gegevens over rekeningen, spaar- en beleggingsverzekeringen van klanten met een fiscale woonplaats in de VSA. De Amerikaanse belastingwet bepaalt dat je een fiscale woonplaats hebt in de VSA als je de Amerikaanse nationaliteit hebt (naast eventueel een andere nationaliteit) of als je je voornaamste woonplaats hebt in de VSA.
 • ‘CRS’ is de afkorting van 'Common Reporting Standard' en regelt de uitwisseling van gegevens over rekeningen, spaar- en beleggingsverzekeringen van klanten met een fiscale woonplaats in landen buiten de Europese Economische Ruimte waarmee een uitwisselingsverdrag werd afgesloten.
  CRS vereist een verdrag dat in de nationale wet van het betrokken land in werking is getreden. De landen die zich geëngageerd hebben om belastinggegevens uit te wisselen vind je hier: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/#d.en.345489 .
  Noteer dat deze landen zich geëngageerd hebben om op verschillende ogenblikken toe te treden tot dit verdrag. Zolang het land in kwestie geen nationale wetgeving heeft ingevoerd die de inhoud van het verdrag omzet in een nationale wet, zullen wij uiteraard ook geen gegevens rapporteren aan dat land over klanten die daar hun fiscale woonplaats hebben.
 • ‘AEOI’ staat voor 'Automatic Exchange Of Information' en regelt de uitwisseling van gegevens over rekeningen, spaar- en beleggingsverzekeringen van klanten met een fiscale woonplaats in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. In alle Europese landen wordt je fiscale woonplaats bepaald door de plaats van het centrum van je familiale leven. Dit is een feitenkwestie waarvoor je best contact opneemt met de betrokken fiscale administraties, eventueel in samenspraak met je fiscaal adviseur. Argenta mag hierbij geen standpunt innemen en kan bijgevolg geen fiscaal advies geven. 

Op wie is de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens' van toepassing?

In de praktijk is de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens' van toepassing op elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via een daartoe bestemd formulier verklaard heeft zijn of haar fiscale woonplaats te hebben in het buitenland

 • Voor FATCA gebeurt dit door een zogenaamd 'W9-formulier' (ik heb een fiscale woonplaats in de VSA) of een 'W8-BEN-formulier' (ik heb geen fiscale woonplaats in de VSA) in te vullen en te ondertekenen. 
 • Voor CRS/AEOI gebeurt dit door een zogenaamde 'Eigen verklaring' in te vullen.
Je vindt die documenten en de instructies om ze in te vullen in de rubriek ‘Documenten en instructies’.

Voor nieuwe klanten is het invullen van één van deze documenten een onderdeel van het klantacceptatieproces.

Bestaande klanten werden doorgelicht op een aantal indicatoren (indicia) die verwijzen naar een mogelijke buitenlandse fiscale woonplaats. Aan klanten voor wie wij indicatoren hebben gevonden, werd gevraagd om één van deze documenten te bezorgen.

Pas op: 'doorkijk'-principe voor beleggingsentiteiten ('Passieve NFFE') en entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid!

Ondernemingen die worden beschouwd als een beleggingsentiteit omwille van het soort activa dat ze hebben zoals onder meer participaties in andere entiteiten, onroerend goed, beleggingen, of op basis van de aard van de inkomsten op zulke activa, worden als zogenaamde 'Passieve Niet-Financiële Entiteiten' gekwalificeerd (Passieve NFFE’s). De wet op de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens' voorziet uitgebreide omschrijvingen en economische ratio’s om te bepalen of een entiteit een Passieve NFFE is of niet. 

Voor passieve NFFE’s wordt er niet naar de fiscale woonplaats van de entiteit zelf gekeken maar wel naar de fiscale woonplaatsen van de uiteindelijke begunstigden die een deelneming hebben van minimum 20 % (in kapitaal of in stemrechten).

Hetzelfde principe geldt voor entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid. In dat geval wordt er gekeken naar de fiscale woonplaats(en) van de leden van die entiteit (ongeacht de grootte van het aandeel dat een lid heeft).

Toelichtingen bij de ‘Eigen Verklaring Entiteiten’.

 • Wat is een passieve entiteit?
  Een passieve entiteit is een entiteit die er een activiteit op nahoudt waarbij minimaal 50 % van de bruto-inkomsten bestaat uit passieve inkomsten of waarbij minimaal de helft van de activa bestaat uit financiële vaste of vlottende activa.
  Bij een passieve entiteit vraagt Argenta - buiten de fiscale woonplaats van de entiteit - ook de fiscale woonplaats op van controlerende personen (= uiteindelijk begunstigden) binnen deze entiteit. Als een klant niet zeker is of de entiteit een passieve entiteit is, verwijzen we deze door naar een fiscaal adviseur.
 • Wat zijn passieve inkomsten?
  Passieve inkomsten zijn het deel van de bruto-inkomsten dat bestaat uit o.a.:
  • dividenden en vervangende betalingen (= inkomsten equivalent aan dividenden);
  • rente en inkomsten equivalent aan rente;
  • huurgelden en royalty's;
  • inkomsten uit swapovereenkomsten;
  • huurinkomsten uit vastgoed op voorwaarde dat deze inkomsten verkregen worden door geen enkele activiteit of door slechts een beperkte activiteit uit te oefenen;
  •  ...

Deze lijst is niet volledig. Als de klant niet zeker weet of er passieve inkomsten zijn, verwijzen we hem door naar een fiscaal adviseur.

Wat indien mijn omstandigheden veranderen?

Indien er een wijziging is die aanleiding geeft tot een wijziging van een of meerdere fiscale woonplaatsen, bent u verplicht om ons hiervan in te lichten door middel van het invullen van via een nieuwe “Eigen verklaring ” of een nieuw W-8BEN of W-9 formulier. Deze documenten vindt u in de rubriek ‘Documenten en instructies’.

Indien wij zelf een wijziging in uw omstandigheden vaststellen, zullen wij u opnieuw vragen om bovenstaande documenten te bezorgen. Indien we deze niet ontvangen, wordt u gerapporteerd op basis van de indicia.

Wat wordt gerapporteerd onder de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens'?

De bedoeling van de wetgever is om je spaar- en beleggingsvermogen in kaart te brengen.

Het komt erop neer dat de financiële instellingen verplicht worden om die rekeningen en producten te rapporteren die tot doel hebben spaar- en beleggingsvermogen te vergroten. Deze producten omvatten ook de spaar- en beleggingsverzekeringen (tak 21, 23 en 44).

Voor deze rekeningen en producten worden naast uw identiteitsgegevens ook moeten de volgende gegevens gerapporteerd:

 • brutosaldi op 31 december van de fiscale periode waarover gerapporteerd moet worden. (Bij FATCA wordt voor een rekening die tijdens de fiscale periode werd afgesloten, het saldo bij de afsluiting gerapporteerd. Bij AEOI/CRS wordt voor een rekening die tijdens de fiscale periode werd afgesloten het saldo 0 gerapporteerd);
 • bruto roerende inkomsten die in een fiscale periode werden genoten (interesten, dividenden, …);
 • bruto verkoopresultaten / resultaten op einde termijn.

De aangegeven bedragen stemmen niet exact overeen met wat ik terugvind op mijn rekeninguittreksels.

Voor de te rapporteren bedragen gelden enkele regels die maken dat het bedrag op het rekeninguittreksel niet exact overeenstemt met het bedrag dat wij als financiële instelling moeten rapporteren.

Zo moet er bijvoorbeeld voor negatieve bedragen '0' gerapporteerd worden en mag er geen compensatie van interesten plaatsvinden (tenzij het gaat om hetzelfde interestmoment).

Worden alle spaar- en beleggingsproducten gerapporteerd?

De wet voorziet enkele uitzonderingen op het gebied van de te rapporteren spaar- en beleggingsproducten, met name voor die producten die sowieso onder toezicht staan van een fiscale overheid. Dit omdat ze in aanmerking komen voor een fiscale aftrek of omdat er weinig risico is dat ze worden aangewend om niet aangegeven inkomsten of vermogens in te herbergen.

Zo moeten derdepijlerproducten of producten die in aanmerking komen voor fiscaal begunstigd pensioensparen, langetermijnsparen of schuldsaldoverzekeringen niet worden gerapporteerd vermits ze niet in het toepassingsgebied vallen van de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens'.

Inschrijvingen in een aandeelhoudersregister op naam (zo bv. de Argen-Co-aandelen) moeten evenmin als 'belegging' gerapporteerd worden onder de 'Internationale Uitwisseling van Fiscale Gegevens'.

Documenten en instructies