Shareholders Rights Directive II (SRD II): corporate Events

Wat is SRD II?

SRD II is de afkorting voor ‘Shareholders Rights Directive II', de ‘Aandeelhoudersrechtenrichtlijn II’.

SRD II heeft tot doel de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders in vennootschappen met beursnotering in de Europese Unie te bevorderen en meer transparantie te creëren tussen deze vennootschappen en hun ultieme beleggers. Daartoe bevat SRD II geharmoniseerde regels over (onder meer) de doorgifte van informatie over corporate events. 

Wat betekent dit voor jou?

In overeenstemming met de bepalingen van SRD II, zal Argenta (of tussenpersonen met wie Argenta samenwerkt) je informeren over corporate events van aandelen in je portefeuille. De manier van informatieverstrekking zal verschillen al naargelang het gaat om de klassieke ‘corporate actions’ (‘verrichtingen op effecten’) of algemene vergaderingen.

Corporate actions

Een corporate action of ‘verrichting op effect’ is een verrichting of administratieve wijziging uitgevoerd door een emittent op een door haar uitgegeven financieel instrument (bijvoorbeeld een aandeel). Corporate actions zijn vrijwillig (‘voluntary corporate actions’) of verplicht (‘mandatory corporate actions’).

  • Voluntary corporate actions
    Een voluntary corporate action veronderstelt een actie (antwoord) van de betrokken aandeelhouder (bijvoorbeeld bij een openbaar bod of de uitkering van een keuzedividend). In geval van een voluntary corporate action m.b.t. een aandeel in uw portefeuille, zul je hierover per brief de nodige informatie ontvangen. De brief zal o.a. toelichten hoe je je aandeelhoudersrechten kunt uitoefenen (via Argenta Internetbankieren of via je lokaal Argenta-kantoor).
  • Mandatory corporate actions
    Een mandatory corporate action veronderstelt geen actie van de belegger, maar is louter informatief (bijvoorbeeld een aandelensplitsing of de uitkering van een cashdividend). Aangezien je bij mandatory corporate actions als belegger geen verdere inspraak hebt, zul je daarvan in principe niet op voorhand op de hoogte worden gebracht. Wel kun je de afrekening van de mandatory corporate actions raadplegen via Argenta Internetbankieren onder ‘effectenbewegingen’. 

Algemene vergaderingen

Naast de ‘klassieke’ corporate actions, heb je als belegger ook het recht te worden geïnformeerd over geplande algemene vergaderingen van de beursgenoteerde vennootschappen waarvan je aandelen in je portefeuille hebt. Dat geldt zowel voor de gewone (jaarlijkse) algemene vergadering (waarin o.a. de jaarrekening van de vennootschap wordt goedgekeurd, wordt beslist over de bestemming van het resultaat, etc.), als voor een buitengewone algemene vergadering die een vennootschap kan organiseren (bijvoorbeeld in het kader van een kapitaalverhoging). 

De informatie over algemene vergaderingen m.b.t. de aandelen in je portefeuille vind je via Argenta Internetbankieren, in je effectenportefeuille onder ‘aandeelhoudersinformatie’.

Disclaimer

De bovenstaande informatie is algemeen van aard en wordt louter ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. De weergegeven informatie mag in geen geval worden beschouwd als een beleggingsadvies, noch als een voorstel, aanbeveling of stimulans om een belegging te kopen of te verkopen of om enige andere transactie van welke aard dan ook uit te voeren. Het gebruik van deze informatie ter ondersteuning van uw persoonlijke beleggings- en investeringsbeslissingen gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De bovenstaande informatie is gebaseerd op bronnen die door de auteur betrouwbaar worden geacht. Argenta garandeert echter in geen geval de juistheid of volledigheid van deze informatie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid ervan. Deze informatie is onderhevig aan eventuele wijzigingen op het vlak van wetgeving en fiscale behandeling. De fiscale behandeling van corporate events hangt af van je persoonlijke situatie.