Argenta DP - Dynamic Allocation - B

beheerd door Arvestar Asset Management

Doel van het fonds

Argenta DP – Dynamic Allocation – B is een fonds1 dat actief beheerd2 wordt en heeft als doel de totale prestatie op lange termijn te optimaliseren, rekening houdend met de ecologische criteria, sociale criteria en bestuurscriteria (ESG3). Het fonds gebruikt daarbij een samengestelde index als benchmark met de volgende samenstelling: 65 % aandelen (55,25 % MSCI EMU Net Return + 9,75 % MSCI World-ex-EMU Net Return) en 35 % obligaties (22,75 % Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return + 12,25 % Iboxx Euro Corporate Overall Total Return). Hiervoor wordt een activaportefeuille opgebouwd waarvan de samenstelling voldoet aan de meeste eisen die gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen (zoals nader omschreven in het gedeelte ‘Informatie betreffende de beleggingen’ van het prospectus), maar zonder onderworpen te zijn aan de voorwaarden en fiscale gevolgen van die producten. Er worden hoofdzakelijk beleggingen zonder geografische of sectorale beperking gekozen, waarbij het fonds een minimum van 60 % belegt in aandelen en gelijkaardige financiële instrumenten. Het fonds kan aanvullend of tijdelijk liquiditeiten aanhouden onder de vorm van betaalrekeningen, deposito’s of effecten. Het fonds belegt voor maximaal 10 % van zijn activa in open instellingen voor collectieve belegging.

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Europa
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
4 Jaar
Aard
Gemengd fonds
Risicoklasse
3 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
BE0946551257
Inventariswaarde
84,93 euro (op 30/01/2023)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Selectiemethodologie

Het beleggingsbeleid hanteert verschillende strategieën om na te gaan of de bedrijven voldoen aan de opgelegde ESG-criteria om deel uit te maken van het beleggingsuniversum. Degroof Petercam Asset Management (DPAM) staat in voor het intellectuele beheer van de portefeuille en dus ook voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria. DPAM maakt hierbij gebruik van de ESG-research afkomstig van externe financiële ratingbureaus die internationaal erkend zijn. Daarnaast beschikt DPAM over interne ESG-researchcapaciteit om te bepalen of een bedrijf beantwoordt aan de vooropgestelde duurzaamheidscriteria.

De portefeuille van het fonds bestaat uitsluitend uit beleggingen die beantwoorden aan de ecologische en sociale kenmerken die door het fonds gepromoot worden.

Dit zijn de selectiecriteria:

  1. De verdediging van fundamentele rechten (normatieve screening aan de hand van het Global Compact van de Verenigde Naties). Externe rating bureaus voeren een compliance screening uit. Het fonds investeert niet in bedrijven die de universele principes van de Verenigde Naties niet respecteren zoals mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrijding.
  2. Het uitsluiten van financiering van controversiële activiteiten (zoals tabaks-, gok-, seks- of wapenindustrie) (negatieve ESG-screening). Het ESG-investeringsbeleid van de beheervennootschap bepaalt de criteria en uitsluitingsdrempels voor de betreffende sectoren en hun economische activiteiten.
    Daarnaast geeft de negatieve screening aan in welke mate een bedrijf verwikkeld is in controverses. De frequentie en de ernst van incidenten en de manier waarop het bedrijf erop reageert, bepalen hoe sterk de controverse doorweegt en of het bedrijf uitgesloten wordt. Het integrale beleid vind je hier.
  3. De kwantitatieve ESG-benadering ('best-in-class'): Deze benadering maakt een selectie van de best presterende bedrijven per type industrie, op basis van de ESG-normen. Dit model identificeert de bedrijven die het best gepositioneerd zijn binnen hun sector en bovendien het belang van duurzame ontwikkeling hebben begrepen. De laatste 20 % van de ranglijst per economische sector komt niet in aanmerking voor belegging. 
  4. De kwalitatieve ESG-benadering. De kwantitatieve screening kan worden aangevuld met kwalitatieve analyses en dialogen die met ondernemingen aangegaan worden over financiële kwesties rond hun strategie en de meest relevante en significante ESG-risico's en -uitdagingen waaraan ze zijn blootgesteld.

Voorbeelden van selectiecriteria:

a) Ecologische aspecten: uitsluiting van bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan thermische steenkool of tabak, en beoordeling van bedrijven op het vlak van ESG-normen op basis van onder andere hun afvalbeleid en uitstoot
b) Sociale aspecten: uitsluiting van bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan kansspelen of bedrijven die de mensenrechten schenden, en beoordeling van bedrijven op het vlak van ESG-normen op basis van onder andere hun respect voor de rechten van werknemers
c) Bestuursaspecten: beoordeling van bedrijven op het vlak van ESG-normen op basis van onder andere het aantal onafhankelijke bestuurders, de verloning van het management en de rechten van aandeelhouders

Het fonds beperkt zijn beleggingsselectie tot de effecten die in het hierboven bepaalde universum zijn opgenomen. Beleggingen in effecten van bedrijven die actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en bepantsering op basis van verarmd uranium zijn dus uitgesloten.

Als een bedrijf niet langer voldoet aan de vooropgestelde ESG-selectiecriteria, verkoopt de beheerder die belegging binnen drie maanden, in het belang van de aandeelhouders.

Arvestar duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is geïntegreerd in de werking van Arvestar. Meer informatie over het Arvestar duurzaamheidsbeleid, ESG criteria en de uitsluitingslijst kan je vinden in het Arvestar ESG investeringsbeleid.

Towards Sustainability Label

Dit fonds kreeg het label 'Towards Sustainability'. Dat is een kwalteitslabel van Febelfin, vertegenwoordiger van de Belgische financiële sector. Een fonds krijgt het label alleen als de portefeuille samengesteld is volgens een aantal minimumvoorwaarden en ook het beleggingsproces aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het label is één jaar geldig en wordt dus elk jaar opnieuw geëvalueerd. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer informatie over dit onderwerp.

Risico's

  • Concentratierisico: het overwicht in de fondsportefeuille van effecten van emittenten in de Europese Economische Ruimte kan de portefeuille bijzonder gevoelig maken voor de economische ontwikkeling in dit gebied.
  • Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de aandelen- en obligatiemarkten is eerder gemiddeld voor dit compartiment.
  • Rendementsrisico: het risico dat het rendement voor een bepaalde periode positief of negatief kan zijn.
  • Kapitaalrisico: er is geen kapitaalbescherming. Daardoor loop je het risico dat je een lager bedrag terugkrijgt dan je oorspronkelijke investering.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten Maximum 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,72 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing (4) Bij aan-en verkoop: maximum 2 %
Taksen
Beurstaks bij verkoop 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Meerwaardebelasting bij verkoop 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

2 Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

ESG: staat voor Environment Social Governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalverwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

4 Swing pricing: mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

Argenta DP – Dynamic Allocation – B is een compartiment van ARGENTA DP NV, een sicav naar Belgisch recht en wordt beheerd door Arvestar Asset Management NV. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken.

Je kunt ook terecht bij Argenta Spaarbank nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, e-mail: klachtenbeheer@argenta.be.
Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vindt u dat Argenta Spaarbank nv uw klant niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijk procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 21 maart 2021. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.