Reclame

Argenta-Fund - Global Thematic -R

Doel van het fonds

Argenta-Fund Global Thematic, aandelenklasse R, is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten. Argenta Fund Global Thematic wordt actief beheerd1 door Argenta Asset Management nv, een Luxemburgse vennootschap. Het doel van het fonds2 is om een zo hoog mogelijk rendement te halen.

Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot verschillende economische en thematische sectoren, zoals veiligheid, robotica, water en consumptietendensen. Deze lijst is niet limitatief. Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld (met inbegrip van de emerging markets). Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 49 % beleggen in andere aandelen die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Het compartiment kan tot maximaal 10 % beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus.

Dit compartiment promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR Verordening. Het zal minimaal 20 % van zijn activa in duurzame beleggingen investeren. Verdere informatie met betrekking tot ecologische en sociale kenmerken en tot duurzaamheidscriteria en methodologie is beschikbaar in sectie 'Integratie van environmental-, social, governance ("ESG") en duurzame kwesties in beheer' van het prospectus. Bij de beslissing om te beleggen in het fonds, moet je rekening houden met alle kenmerken en doelstelling van het fonds.

Deze belegging  heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming in een fonds en niet op de aankoop van een bepaalde onderliggende waarde.

De beheerder kan beslissen om de verhandeling van het compartiment stop te zetten.

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Wekelijks
Beleggingshorizon
6 Jaar
Aard
Aandelenfonds
Risico-indicator
4 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende de aanbevolen beleggingshorizon. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU1600559360
Inventariswaarde
1.832,30 euro (op 19/06/2024)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU1600559444
Inventariswaarde
1.770,22 euro (op 19/06/2024)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Duurzaamheid

Risico's

Risicoschaal 4

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende de aanbevolen beleggingshorizon.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling beschikbaar is.

  • Emerging Markets risico: aan investeringen in groeilanden (emerging markets) is een hoog ontwikkelingspotentieel verbonden dat gepaard gaat met een hoog risico. 
  • Duurzaamheidsrisico: gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur die mogelijk een negatief effect op de waarde van de activa kunnen veroorzaken.
  • Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten.
  • Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs is eerder laag voor dit compartiment.
  • Kredietrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten is eerder laag voor dit compartiment.
  • Operationeel risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen is eerder laag voor dit compartiment.
  • Risico met betrekking tot gestructureerde financiële elementen en derivaten: deze instrumenten kunnen gebruikt worden voor afdekkingsdoeleinden en kunnen leiden tot extra risico's.
  • Concentratierisico: het risico van een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten.

Voor meer informatie over de risico's van het fonds wordt verwezen naar de sectie 'Risico's' in het prospectus.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten 2 %
Uitstapkosten 0 %
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten 1,85 % bij kapitalisatie - 1,85 % bij distributie
Transactiekosten 0,13 % bij kapitalisatie - 0,12 % bij distributie
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing3 Niet van toepassing

 

Taksen
Beurstaks (bij kapitalisatie aandelen) 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Roerende voorheffing (bij distributie aandelen) 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop (indien van toepassing4)      30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

Je kunt deze documenten ook kosteloos in jouw Argenta-kantoor verkrijgen. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands. 

Belangrijke informatie

Neem het geldende prospectus, het document Essentiële-informatiedocument en het document Samenvatting van de rechten van beleggers grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten in je Argenta-kantoor verkrijgen. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in ‘De Tijd’ en ‘L’Écho’. 

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoor bespreken. Je kunt ook terecht bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per e-mail of brief. Vind je dat Argenta jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie op 1 augustus 2023. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Disclaimer

Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen .

2 Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

3 Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers. 

4 Indien van toepassing: indien het fonds meer dan 10 % belegt in schuldvorderingen