ARGENTA PORTFOLIO – Dynamic Growth-R

beheerd door Argenta Asset Management

Doel van het fonds

Het compartiment Argenta Portfolio Dynamic Growth is een fonds1 dat actief beheerd2 wordt, waarbij er volgens het beleggingsbeleid hoofdzakelijk geïnvesteerd wordt in een mix van aandelen, obligaties en fondsen. Het doel van Argenta Portfolio Dynamic Growth is om een zo hoog mogelijk rendement te halen. Daarbij kan in normale marktomstandigheden 100 % van het compartiment worden toegewezen aan aandelen of aan fondsen die beleggen in aandelen. Het compartiment heeft geen gewaarborgd rendement en/of kapitaal.  

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 25 euro. De looptijd is onbeperkt. 

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Wekelijks
Beleggingshorizon
6 Jaar
Aard
Gemengd fonds
Risicoklasse
4 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU2355196820
Inventariswaarde
87,03 euro (op 25/01/2023)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU2355197042
Inventariswaarde
86,89 euro (op 25/01/2023)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

  • Marktrisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de aandelen- en obligatiemarkten is eerder gemiddeld voor dit compartiment.
  • Renterisico: het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten is eerder laag voor dit compartiment. 
  • Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs is eerder laag voor dit compartiment.
  • Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen is eerder laag voor dit compartiment.
  • Afwikkelingsrisico: het risico in verband met problemen die zich kunnen voordoen tijdens de levering of betaling van effecten in het handelssysteem is eerder laag voor dit compartiment.
  • Kredietrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten is eerder laag voor dit compartiment.
  • Waarderingsrisico: het risico dat een positie onjuist gewaardeerd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van niet correcte data of waarderingsmethodes is eerder laag voor dit compartiment.
  • Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten is eerder laag voor dit compartiment. 
  • Kapitaalrisico: er is geen kapitaalbescherming. Daardoor loop je het risico dat je een lager bedrag terugkrijgt dan je oorspronkelijke investering.
  • Rendementsrisico: het risico dat het rendement voor een bepaalde periode positief of negatief kan zijn.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten 1 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,71 % bij kapitalisatie - 1,71 % bij distributie
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing3 Niet van toepassing
Taksen
Beurstaks (bij kapitalisatie aandelen) 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Roerende voorheffing (bij distributie aandelen) 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop (indien van toepassing4) 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

2 Actief beheerd: Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

3 Swing pricing: Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers. 

4 Indien van toepassing: indien het fonds meer dan 10 % belegt in schuldvorderingen

Belangrijke informatie

ARGENTA PORTFOLIO Dynamic Growth is een compartiment van ‘ARGENTA PORTFOLIO’, een SICAV naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar-of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je vindt de belangrijkste informatie op deze pagina. Je kunt deze documenten ook kosteloos in jouw Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoor bespreken. Je kunt ook terecht bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief. Vind je dat Argenta jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie op 21 juni 2021. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.