Thema: Cleantech

Auteur: Argenta Asset Management-expert

Waarin investeren we?

Met het thema Cleantech leggen we de focus op beleggingen in bedrijven uit de hele wereld die bijdragen aan een schoner milieu of zorgen voor energiebesparing.

We bespelen hier drie belangrijke subthema’s:

  • Hernieuwbare energie
  • Ontwikkelen van technologieën die hernieuwbare energie efficiënter kunnen maken
  • Werken aan een betere en milieuvriendelijkere afvalverwerking

Achtergrondinformatie

Het begrip ‘cleantech’ is een verzamelnaam voor de producten, diensten en processen die op basis van technologieën het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen optimaliseren (verspilling vermijden) en de negatieve impact op het milieu verminderen. Cleantech is een unieke kans om de economie aan te zwengelen, zonder het milieu te belasten.

Investeren in Cleantech is essentieel om tot een duurzame energievoorziening te komen en om de negatieve effecten van de klimaatopwarming te vermijden of te verzachten. Op bedrijfsniveau kan een investering in Cleantech een hogere return, een hogere productiviteit, een hogere competitiviteit en een strategisch voordeel opleveren. Cleantech legt dus een duidelijk verband tussen technologie, globale uitdagingen (energievoorziening en klimaatopwarming) en bedrijfsuitdagingen (competitiviteit).

Energievoorziening: de zoektocht naar duurzame energiebronnen

Steeds meer mensen beseffen dat de groeiende vraag naar energie op een duurzame manier moet worden beantwoord. Fossiele brandstoffen zijn geen goed antwoord op die vraag. Ze hebben immers desastreuze gevolgen voor het klimaat. Toch wordt vandaag de overgrote meerderheid van de energie uit die brandstoffen gehaald. Verandering dringt zich dus op. Dit is des te belangrijker als je weet dat het energieverbruik wereldwijd sneller groeit dan de wereldbevolking.

Bron: Klaasbos / UN / BP 

Gecoördineerde inspanningen in de strijd tegen klimaatopwarming 

Ondanks het soms zeer hevig debat rond klimaatverandering spreken de cijfers voor zich: onze aarde wordt heter en dat kan wereldwijd dramatische gevolgen hebben. Jaren met een hete zomer komen steeds vaker voor, zoals je kunt zien op de grafiek hieronder: hoe blauwer de lijn, hoe koeler de zomer. Hoe roder de lijn, hoe heter.

Zomertemperaturen noordelijk halfrond, 1850-2017

Bron: Klaasbos / UN / BP 

Wetenschappers zijn het erover eens: de klimaatwijziging wordt door de mens veroorzaakt, met name door de ongebreidelde uitstoot van broeikasgassen als kooldioxide.

Enkele recente internationale akkoorden maakten afspraken om over te schakelen op duurzame energie.

  • Het klimaatakkoord van Parijs (2015) bepaalt dat de gemiddelde temperatuur maar mag stijgen met 2 graden. En liefst blijven we zelfs onder de 1,5 graden.
  • De 17 ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ moeten de duurzame ontwikkeling internationaal garanderen. Ze bestaan uit een hele reeks concrete doelstellingen die tegen 2030 moeten worden gerealiseerd. Doel 7 zegt: ‘Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.’

Duurzame energie is dus vastgelegd in internationale akkoorden die door de verschillende landen worden uitgevoerd. Om deze doelstellingen te bereiken zullen ze de vraag naar energie moeten verlagen door een efficiënter energieverbruik. De alternatieven zijn zonne-energie, windenergie, waterkrachtcentrales en andere vormen van hernieuwbare energie. Maar ook aardgas kan een interessante tussenstap zijn. Aardgas is een fossiele brandstof die 25 % minder CO2 uitstoot dan olie en 50 % minder dan steenkool.

De bedrijfswereld past zich aan om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan

Een leefbare planeet vraagt een aanpassing van de hele bedrijfswereld. Bepaalde bedrijven nemen een voortrekkersrol op of kunnen door hun toepassingen helpen om wereldwijd minder afval de produceren en minder CO2 uit te stoten.

De projecties van energieverbruik tot 2035 (zie hierboven, berekend door BP) tonen duidelijk aan dat de verschuiving naar hernieuwbare oplossingen en gas alsmaar groter zal worden. Het is dan ook essentieel dat we in de toekomstige winnaars van deze evolutie investeren. De grafiek hieronder vergelijkt de evolutie op 3 jaar van de hele energiesector met die van de ‘clean energy’-sector: we zien recent een merkwaardig beter resultaat van de laatste.

Conclusie

Cleantech is een onmisbaar thema geworden. Technologie staat centraal in de ontwikkeling van efficiënte, betrouwbare en goedkopere alternatieven voor fossiele energie. Bedrijven die hierin een vooruitstrevende rol spelen genieten ook van gunstige groeiperspectieven.

Cleantech is hierdoor een belangrijk accent binnen de fondsen van Argenta. Spreiding is echter cruciaal in een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille. Dit is wat we doen in de kernfondsen van Argenta waarin het gewicht van elk thema actief beheerd wordt. Je vindt het gewicht van de cleantech-aandelen in de fondsen in de maandelijkse Infofiche van de kernfondsen.