Arvestar

Oprichting van Arvestar

Op 30 juli 2018 werd een bijkomende Argenta-entiteit opgericht, een beheersvennootschap naar Belgisch recht met de naam Arvestar Asset Management, in het kort Arvestar.

Arvestar is een joint venture tussen Argenta Asset Management ('AAM') en Degroof Petercam Asset Management ('DPAM') die respectievelijk 74,99 % en 25,01 % van de aandelen aanhouden.

Waarom?

Argenta besteedde decennia lang het beheer van zijn pensioenspaarfondsen Arpe en Arpe Defensive uit aan DPAM. Dat gold ook voor het beheer van de balanced funds die hun beleid afstemmen op de Argenta-pensioenspaarfondsen. Deze fondsen zijn zowel commercieel als qua rendabiliteit een succes, hun gezamenlijk vermogen bedroeg bij de oprichting van Arvestar eind juli 2018 bijna 2,9 miljard euro, en blijft toenemen.

Gelet op het intussen substantiële volume van deze fondsen en het feit dat deze onmiskenbaar aan Argenta zijn verbonden, vond Argenta het nodig om meer inspraak te hebben in het beheer. Via de beheervennootschap Arvestar verzekert Argenta zich van deze inspraak en bestendigt het de betrokkenheid van DPAM bij het beheer.

Plaats in de Argenta-groepsstructuur

Arvestar is een dochter van AAM, waar het vermogensbeheer binnen Argenta wordt gecentraliseerd.

AAM blijft zelf instaan voor het beheer van de Argenta-Funds en de Argenta Portfolio’s.

Arvestar wordt als Argenta-entiteit ondersteund door verschillende Argenta-directies zoals Organisatie & Talent, Accounting & Reporting, Interne Audit, Procurement, …

Arvestar heeft zijn zetel in de Guimardstraat 19 in Brussel.

Governance

In de raad van bestuur van Arvestar zetelen als niet-uitvoerende bestuurders Gregory Ferrant, CEO AAM, en Peter de Coensel, CEO DPAM .

De uitvoerende bestuurders zijn Vincent Van Bellingen, CEO Arvestar, en Rudi Sneyers, CRO Arvestar.

Naast het management heeft Arvestar nog 3 medewerkers: Een Legal & Compliance Officer, een Risk Officer en een Finance & Administration Officer.

Oproeping van de deelnemers tot een buitengewone algemene vergadering

Oproeping van de deelnemers voor de gewone algemene vergadering

Bericht aan de aandeelhouders

Bericht aan de deelnemers

Belangrijke documenten

Wijziging bewaarder Arpe en Arpe Defensive