Argenta DP - Dynamic Allocation - A

Doel van dit fonds

Argenta DP - Dynamic Allocation - A is een fonds1 dat hoofdzakelijk belegt in: effecten die door hun rendement of meerwaarde de intrinsieke waarde2 doen toenemen en tegelijk ook de verliesrisico's verminderen door een aangepaste beleggingsspreiding. De portefeuillesamenstelling voldoet aan soortgelijke beleggingsbegrenzingen als die welke gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen, met voorbehoud van beleggingen in aandelen en/of andere effecten met een aandelenkarakter die minimaal 60 % van het nettoactief moeten uitmaken.

Het fonds stelt zich ten doel u de mogelijkheid te bieden via een actief portefeuillebeheer3 meerwaarde op lange termijn te realiseren op uw belegging door een activaportefeuille op te bouwen waarvan de samenstelling voldoet aan de meeste eisen die gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen (zoals nader omschreven in het gedeelte 'Beleggingsinformatie' van het prospectus) zonder evenwel onderworpen te zijn aan de voorwaarden en fiscale gevolgen van die producten.

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 2.500 euro. De looptijd is onbeperkt.

Bekijk de infofiche

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Europa
Frequentie
Dagelijks
Beleggingshorizon
4 Jaar
Aard
Gemengd fonds
Risicoklasse
5 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
BE0946550242
Inventariswaarde
63,21 euro (op 22/10/2020)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

  • Kredietrisico: een daling van de kans dat een emittent zijn terugbetalingsverplichtingen ten aanzien van zijn crediteuren zal nakomen, kan de waarde van de effecten die door deze emittent worden uitgegeven, doen afnemen, hetgeen kan leiden tot een daling van de waarde van de activa in portefeuille;
  • Concentratierisico: het overwicht in de fondsportefeuille van effecten van emittenten in de Europese Economische Ruimte kan de portefeuille bijzonder gevoelig maken voor de economische ontwikkeling in dit gebied;
  • Derivatenrisico's: de derivaten waarvan het fonds gebruik kan maken kunnen volatieler zijn dan de onderliggende instrumenten waarop ze betrekking hebben;
  • Valutarisico: wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van de activa in portefeuille doen toenemen of afnemen;

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten Maximum 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,80 %
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing (4) Bij aan-en verkoop: maximum 2 %
Taksen
Roerende voorheffing (bij distributie aandelen) 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop (indien van toepassing) 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Fonds: met fonds bedoelen we een gemeenschappelijk beleggingsfonds of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

2 Intrinsieke waarde: Is de waarde van alle producten waarin het fonds heeft belegd, minus de kosten van het fonds, gedeeld door het aantal aandelen dat het fonds heeft verkocht.

3 Actief portefeuillebeheer: een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

4 Swing pricing: mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

Belangrijke informatie

Argenta DP – Dynamic Allocation – A is een compartiment van ARGENTA DP NV, een sicav naar Belgisch recht en wordt beheerd door Arvestar Asset Management NV. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken.

Je kunt ook terecht bij Argenta Spaarbank nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, e-mail: klachtenbeheer@argenta.be.

Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vindt u dat Argenta Spaarbank nv uw klant niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijk procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 10 juni 2020. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.