Argenta-Fund - Global Thematic Defensive -R

Doel van het fonds

Argenta-Fund Global Thematic Defensive - R is een fonds1 dat actief beheerd2 wordt.  Het doel van het fonds is om een zo hoog mogelijk rendement te halen.

De portefeuille van het fonds wordt gespreid over verschillende economische en thematische sectoren zoals veiligheid, robotica, water en consumptietendensen. Het fonds kan maximaal 85 % beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die bijdragen tot de veiligheid, bedrijven actief robotica en ondersteunende technologieën, bedrijven actief in de watersector en bedrijven die zich toeleggen op het thema Lifestyle3.  Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld (met inbegrip van de emerging markets4). Daarnaast belegt het compartiment in geldmarktinstrumenten en in obligaties (en/of andere schuldinstrumenten) met vaste of variabele rente uitsluitend uitgegeven door overheden van staten die lid zijn van de Europese Unie of door overheden van andere staten met een solide en sterk ontwikkelde economie (zoals bvb de Verenigde Staten, Zwitserland, Australië, Canada,. . . ) of in bedrijfsobligaties uitgegeven door bedrijven zoals hierboven beschreven.. Het compartiment kan tot maximaal 10 % beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook financiële derivaten inzetten.

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Wekelijks
Beleggingshorizon
5 Jaar
Aard
Gemengd fonds
Risicoklasse
4 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU1600558982
Inventariswaarde
1.373,60 euro (op 20/10/2021)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU1600559014
Inventariswaarde
1.342,24 euro (op 20/10/2021)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

  • Marktrisico: het risico door schommelingen van de koersen van de bezittingen in de portefeuille.
  • Operationeel risico: het risico door menselijke gebreken, ongeschikte interne processen of externe gebeurtenissen.
  • Concentratierisico: het risico van een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten.
  • Liquiditeitsrisico: het risico dat een bepaalde positie niet tijdig verrekend kan worden.
  • Kapitaalrisico: er is geen kapitaalbescherming. Daardoor loop je het risico dat je een lager bedrag terugkrijgt dan je oorspronkelijke investering.
  • Rendementsrisico: het risico dat het rendement voor een bepaalde periode positief of negatief kan zijn.
  • Afwikkelingsrisico: het risico in verband met problemen die zich kunnen voordoen tijdens de levering of betaling van effecten in het handelssysteem is eerder laag voor dit compartiment.
  • Kredietrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten is eerder laag voor dit compartiment.
  • Waarderingsrisico: het risico dat een positie onjuist gewaardeerd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van niet correcte data of waarderingsmethodes is eerder laag voor dit compartiment.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,66 % bij kapitalisatie - 1,67 % bij distributie
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing (5) Niet van toepassing
Taksen
Beurstaks bij verkoop (bij kapitalisatie aandelen) 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Roerende voorheffing (bij distributie aandelen) 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

2 Actief beheerd: Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

3 Lifestyle: onder andere luxegoederen, videogames, digitale consumptie, een gezonde levensstijl en vrije tijd.

4 Emerging markets zijn markten of landen die beschikken over een hoog ontwikkelingspotentieel dat zich vertaalt in een historische economische groei die hoger is dan de groei van de ontwikkelde landen.

5 Swing pricing: Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers. 

Belangrijke informatie

Argenta-Fund Global Thematic Defensive is een compartiment van Argenta-Fund, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Argenta Asset Management SA.
Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoorhouder bespreken.

Je kunt ook terecht bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management SA of rechtstreeks bij de sicav op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vind je dat Argenta uw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 14 september 2021.