Argenta-Fund - Responsible Growth Fund -R



Doel van het fonds

Argenta-Fund Responsible Growth - R is een fonds1 dat actief beheerd2 wordt. Het doel van het fonds is om een zo hoog mogelijk rendement te halen.

Het fonds investeert in aandelen die binnen hun sector bij de besten scoren op het gebied van duurzaamheid. Via een duurzame selectie wil het fonds bedrijven ondersteunen waarvan diensten en producten binnen hun sector op de meest duurzame wijze tot stand komen en hen stimuleren om stapsgewijze verbeteringen te doen op het vlak van duurzaamheid. De focus ligt hierbij op het bedrijfsbeleid met betrekking tot human resources, milieu, marktgedrag, corporate governance, sociale betrokkenheid en mensenrechten.

Tevens zijn er geen beperkingen bij de beleggingen in aandelen. Deze kunnen dus 100 % van de waarde van het fonds vertegenwoordigen. 

De beheerders kiezen de beste bedrijven op het gebied van de ESG-score3 (Environmental, Social & Governance) volgens de door Argenta Asset Management in samenwerking met Vigeo Eirisgeïmplementeerde duurzaamheidscriteria en methodologie die zijn weergegeven in sectie “Integratie van environmental-, social, governance ("ESG") en ethische kwesties in beheer” van dit prospectus.

Daarnaast kan het fonds beleggen in bedrijfsobligaties van diezelfde duurzame ondernemingen en/of in overheidsobligaties uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst van duurzame overheden gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating berekend door Vigeo Eiris. De analyse van overheden door Vigeo Eiris is gebaseerd op een ruime set van performantie -en risicoindicatoren, opgedeeld in drie groepen: milieubescherming, rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en solidariteit. 

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Wekelijks
Beleggingshorizon
6 Jaar
Aard
Gemengd fonds
Risicoklasse
4 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU0439689042
Inventariswaarde
1.902,08 euro (op 31/01/2023)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU1243880074
Inventariswaarde
1.835,07 euro (op 31/01/2023)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Vigeo Eiris en selectiemethodologie

De beheerder Argenta Asset Management (AAM) werkt voor zijn selectie van bedrijven samen met Vigeo Eiris, een extern onderzoeks-en ratingbureau. Elk half jaar krijgt AAM een uitsluitingslijst van Vigeo Eiris met daarin bedrijven die hun verdienmodel of bedrijfsmodel baseren op niet-duurzame activiteiten. De uitsluitingslijst bestaat uit twee luiken:

 1. Uitsluiting op basis van controversiële activiteiten
  In  bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten of die in bepaalde controversiële sectoren actief zijn, investeert dit fonds niet. Voorbeelden van controversiële activiteiten zijn: tabaks-, gok-, seks- of wapenindustrie, dierenmishandeling,... 
 2. Uitsluiting op basis van controverses
  Bedrijven worden tevens geëvalueerd op basis van de ‘UN Global Compact Principles5. Dat zijn tien principes gebaseerd op de rechten van de mens, arbeidsrechten, milieufactoren en anticorruptie. Denk maar aan schending van de privacy, corruptie, witwaspraktijken, … Hiervoor gebruikt Vigeo Eiris alle erkende internationale normen en standaarden. Als een norm of standaard niet gerespecteerd wordt, spreken we van een ‘controverse’, ook in deze bedrijven investeert dit fonds niet. 

De beheerder voegt in dit fonds ook positieve criteria toe om hun selectie van bedrijven te verfijnen. Ze hanteren het best-in-class principe en investeren onder andere in de beste bedrijven op het gebied van de ESG-score. Vigeo Eiris berekent een aparte E (Environmental), S (Social) en G (Governmental) score en ook een samenvattende ESG-score in zijn Equitics© ESG-research. Ze worden opgedeeld in 6 domeinen: (leef)milieu, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor de mensenrechten, algemeen bedrijfsgedrag, organisatiestructuur en personeelsbeleid. Die bedrijven die een ESG-score hebben die ten minste behoort tot de beste 75 % van hun sector komen in aanmerking voor investering in het fonds. 

Als het fonds in overheidsobligaties investeert, moeten deze obligaties worden uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst van duurzame overheden gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating berekend door Vigeo Eiris.

De analyse van overheden is net zoals die van bedrijven gebaseerd op dezelfde internationale normen en standaarden. Enkel landen met een Sovereign Sustainability Rating boven de 70 komen in aanmerking voor de selectie van die overheidsobligaties.

De analyse is gebaseerd op een ruime set van performantie- en risico-indicatoren, opgedeeld in drie groepen:  

 • Milieubescherming: windenergie, duurzaam transport, afvalverwerking en recyclage, ...
 • Rechtstaat en bestuur: preventie van corruptie, betrokkenheid bij oorlogen of ernstige crisissen, bevordering van een goed rechtssysteem, bevordering van democratie, ...
 • Sociale zekerheid en solidariteit: verstrekking van ontwikkelingshulp, toezegging om de rechten van het kind te respecteren en te bevorderen, toezegging om discriminatie van vluchtelingen te voorkomen, ...

Argenta duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is geïntegreerd in de werking van Argenta6. De distributie van dit fonds kadert dan ook in dit algemeen duurzaamheidsbeleid. Meer informatie over het Argenta duurzaamheidsbeleid, ESG criteria en de uitsluitingslijst kan je bekomen op onze algemene duurzaamheidspagina.

Towards Sustainability Label

Het label 'Towards Sustainability' werd toegekend aan dit fonds. 

Dit label is één jaar geldig en wordt jaarlijks herzien. De toekenning van dit label aan het fonds betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer informatie over dit onderwerp.

Risico's

 • Marktrisico: een deel van de opbrengst van het fonds is onderworpen aan de schommelingen van de aandelenmarkt. De beurs is afhankelijk van de politieke en economische situatie. Hoe meer aandelen in het fonds hoe groter dit marktrisico is. 
 • Renterisico: een deel van de opbrengst van het fonds is onderworpen aan de schommelingen van de rentevoeten. Deze zijn afhankelijk van de politieke en economische situatie. Hoe meer obligaties in het fonds hoe groter dit renterisico is. 
 • Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen is eerder laag voor dit fonds. 
 • Kredietrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten is eerder laag voor dit fonds. 
 • Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs is eerder laag voor dit fonds. 
 • Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten is eerder gemiddeld voor dit fonds. 
 • Kapitaalrisico: er is geen kapitaalbescherming. Daardoor loop je het risico dat je een lager bedrag terugkrijgt dan je oorspronkelijke investering.
 • Rendementsrisico: het risico dat het rendement voor een bepaalde periode positief of negatief kan zijn.
 • Afwikkelingsrisico: het risico in verband met problemen die zich kunnen voordoen tijdens de levering of betaling van effecten in het handelssysteem is eerder laag voor dit compartiment.
 • Waarderingsrisico: het risico dat een positie onjuist gewaardeerd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van niet correcte data of waarderingsmethodes is eerder laag voor dit compartiment.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,86 % bij kapitalisatie - 1,87 % bij distributie
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing7 Niet van toepassing
Taksen
Beurstaks bij verkoop (bij kapitalisatie aandelen) 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Roerende voorheffing (bij distributie aandelen) 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop (indien van toepassing 8) 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

1 Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

2 Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen .

3 ESG: staat voor Environment Social Governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalverwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

4 Vigeo Eiris: Als rating- en onderzoeksbureau evalueert Vigeo Eiris de integratie van sociale, milieu- en governancefactoren in de strategieën, activiteiten en het beheer van organisaties - met de nadruk op het bevorderen van economische prestaties, verantwoord investeren en duurzame waarde creatie.

5 UN Global Compact Principles: Is een waardensysteem waarmee getracht wordt om de strategieën en activiteiten van bedrijven over de hele wereld op één lijn te brengen met 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. 

6 Argenta omvat hier Argenta Asset Management, Argenta Spaarbank, Argenta Assuranties en Arvestar Asset Management.

7 Swing pricing: Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers. 

8 Indien van toepassing: indien het fonds meer dan 10 % belegt in schuldvorderingen.

Belangrijke informatie

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND - R is een fonds van ‘ARGENTA FUND’, een SICAV naar Luxemburgs recht met meerdere fondsen, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. Dit fonds wordt beheerd door Argenta Asset Management S.A. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar-of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten in je Argenta-kantoor gratis verkrijgen. 

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoor bespreken. 

Je kunt ook terecht bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief. 

Vind je dat Argenta uw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 14 september 2021.