Argenta-Fund - Responsible Materials - R

Doel van het fonds

Argenta-Fund Responsible Materials - R is een fonds1 dat actief beheerd2 wordt. Het doel van het fonds is om een zo hoog mogelijk rendement te halen.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen uitgegeven door bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in de sectoren van materialen en van grondstoffen die een verbeterend effect hebben op de volksgezondheid of het leefmilieu. Dit kan bijvoorbeeld doordat:

 1. De materialen minder toxisch zijn, minder afval genereren, meer gerecycleerd of van plantaardige origine zijn.
 2. De materialen nodig zijn voor de productie van batterijen of andere grondstoffen die het gebruik van hernieuwbare energie stimuleren.
 3. De bedrijven inzetten op efficiënter materiaal gebruik.

De beheerders kiezen de beste bedrijven op het gebied van de ESG-score (Environmental, Social & Governance) volgens de door Argenta Asset Management in samenwerking met Vigeo Eiris3 geïmplementeerde duurzaamheidscriteria en methodologie die zijn weergegeven in sectie “Integratie van environmental-, social, governance ("ESG") en ethische kwesties in beheer” van dit prospectus. 

Je kunt in dit fonds beleggen vanaf een kapitaal van 1.000 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Wekelijks
Beleggingshorizon
6 Jaar
Aard
Aandelenfonds
Risicoklasse
5 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU0104976559
Inventariswaarde
3.981,78 euro (op 31/01/2023)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU1243879654
Inventariswaarde
3.720,59 euro (op 31/01/2023)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Vigeo Eiris en selectiemethodologie

De beheerder Argenta Asset Management (AAM) werkt voor zijn selectie van bedrijven samen met Vigeo Eiris, een extern onderzoeks-en ratingbureau. Elk half jaar krijgt AAM een uitsluitingslijst van Vigeo Eiris met daarin bedrijven die hun verdienmodel of bedrijfsmodel baseren op niet-duurzame activiteiten. De uitsluitingslijst bestaat uit twee luiken:

 1. Uitsluiting op basis van controversiële activiteiten
  In  bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten of die in bepaalde controversiële sectoren actief zijn, investeert dit fonds niet. Voorbeelden van controversiële activiteiten zijn: tabaks-, gok-, seks- of wapenindustrie, dierenmishandeling,... 
 2. Uitsluiting op basis van controverses
  Bedrijven worden tevens geëvalueerd op basis van de ‘UN Global Compact Principles4 Dat zijn tien principes gebaseerd op de rechten van de mens, arbeidsrechten, milieufactoren en anticorruptie. Denk maar aan schending van de privacy, corruptie, witwaspraktijken, … Hiervoor gebruikt Vigeo Eiris alle erkende internationale normen en standaarden. Als een norm of standaard niet gerespecteerd wordt, spreken we van een ‘controverse’, ook in deze bedrijven investeert dit fonds niet. Voorbeelden van controverse zijn: ernstige milieuvervuiling, het evenwicht tussen werk en privé, betrokkenheid bij oorlogen of ernstige crisissen,...

De beheerder voegt in dit fonds ook positieve criteria toe om hun selectie van bedrijven te verfijnen. Ze hanteren het best-in-class principe en investeren onder andere in de beste bedrijven op het gebied van de ESG5-score. Vigeo Eiris berekent een aparte E (Environmental), S (Social) en G (Governmental) score en ook een samenvattende ESG-score in zijn Equitics© ESG-research. Ze worden opgedeeld in 6 domeinen: (leef)milieu, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor de mensenrechten, algemeen bedrijfsgedrag, organisatiestructuur en personeelsbeleid. Die bedrijven die een ESG-score hebben die ten minste behoort tot de beste 75 % van hun sector komen in aanmerking voor investering in het fonds. 

Binnen het fonds is het ook mogelijk voor de beheerder om te beleggen in thematische bedrijven waarvoor Vigeo Eiris geen ESG-score berekent, maar wel, op aanvraag van de beheerder, dezelfde strenge screening doet op de controversiële activiteiten en de controverses als op alle andere posities. Op deze manier is het mogelijk voor het fonds om te investeren in bedrijven die voorlopers zijn op het gebied van cleantech, respectief duurzame materialen, maar waarvoor geen ESG-score berekend worden.

Argenta duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is geïntegreerd in de werking van Argenta6. De distributie van dit fonds kadert dan ook in dit algemeen duurzaamheidsbeleid. Meer informatie over het Argenta duurzaamheidsbeleid, ESG criteria en de uitsluitingslijst kan je bekomen op onze algemene duurzaamheidspagina.

Towards Sustainability Label

Het label 'Towards Sustainability' werd toegekend aan dit fonds. 

Dit label is één jaar geldig en wordt jaarlijks herzien. De toekenning van dit label aan het fonds betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer informatie over dit onderwerp.

Risico's

 • Marktrisico: een deel van de opbrengst van het fonds is onderworpen aan de schommelingen van de aandelenmarkt. De beurs is afhankelijk van de politieke en economische situatie. Hoe meer aandelen in het fonds, hoe groter dit marktrisico is. 
 • Operationeel risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen is eerder laag voor dit fonds.
 • Concentratierisico:  het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten is eerder gemiddeld voor dit fonds. 
 • Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs is eerder laag voor dit fonds. 
 • Kapitaalrisico: er is geen kapitaalbescherming. Daardoor loop je het risico dat je een lager bedrag terugkrijgt dan je oorspronkelijke investering.
 • Rendementsrisico: het risico dat het rendement voor een bepaalde periode positief of negatief kan zijn.
 • Afwikkelingsrisico: het risico in verband met problemen die zich kunnen voordoen tijdens de levering of betaling van effecten in het handelssysteem is eerder laag voor dit compartiment.
 • Waarderingsrisico: het risico dat een positie onjuist gewaardeerd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van niet correcte data of waarderingsmethodes is eerder laag voor dit compartiment.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten 2 %
Uitstapkosten 0 %
Conversiekosten niet van toepassing
Lopende kosten 1,87 % bij kapitalisatie - 1,89 % bij distributie
Swing pricing 7 niet van toepassing
Taksen
Beurstaks bij verkoop (bij kapitalisatie aandelen) 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Roerende voorheffing (bij distributie aandelen) 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop (indien van toepassing 8) 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen

Belangrijke documenten

Fonds: Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen .

Vigeo Eiris: Als rating- en onderzoeksbureau evalueert Vigeo Eiris de integratie van sociale, milieu- en governancefactoren in de strategieën, activiteiten en het beheer van organisaties - met de nadruk op het bevorderen van economische prestaties, verantwoord investeren en duurzame waarde creatie.

UN Global Compact Principles: Is een waardensysteem waarmee getracht wordt om de strategieën en activiteiten van bedrijven over de hele wereld op één lijn te brengen met 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. 

5 ESG: staat voor Environment Social Governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalverwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

6 Argenta omvat hier Argenta Asset Management, Argenta Spaarbank, Argenta Assuranties en Arvestar Asset Management.

7 Swing pricing: Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers. 

8 Indien van toepassing: indien het fonds meer dan 10 % belegt in schuldvorderingen.

Belangrijke informatie

ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS - R is een fonds van ‘ARGENTA FUND’, een SICAV naar Luxemburgs recht met meerdere fondsen, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. Dit fonds wordt beheerd door Argenta Asset Management S.A. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie.Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar-of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten in je Argenta-kantoor gratis verkrijgen. 

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoor bespreken. Je kunt ook terecht bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief. Vind je dat Argenta jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie op 1 oktober 2020. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.