Argenta en duurzaamheid

Zorgen voor mens, milieu en maatschappij

Duurzaamheid. Lang voor het een modewoord werd, was het al geïntegreerd in de werking van Argenta. Duurzaamheid betekent zorgen voor mens, milieu en maatschappij. En dat resulteert in stabiele en betere bedrijfsresultaten, gelukkige werknemers en een gezonde samenleving. Daar zijn we bij Argenta van overtuigd. 

Duurzaamheid als waarde

Duurzaamheid is een van de waarden die Argenta* nastreeft. We zetten er dan ook sterk op in:

  • We investeren in bedrijven en instellingen die bijdragen aan een duurzame samenleving, zoals waterzuiveringsbedrijven, scholencampussen, bedrijven die werken rond sociale huisvesting, …
  • We bouwen een nieuwe hoofdzetel in Antwerpen en kiezen daarbij voor duurzame technieken zoals geothermie en zonnepanelen.
  • We kiezen bewust voor een investeringsbeleid met een positieve impact op het klimaat. We beperken de negatieve impact en verhogen de positieve impact.

Het is meer dan ooit belangrijk om stil te staan bij impact van ons consumptiegedrag. En nog belangrijker om actie te ondernemen. Daarom kun je bij Argenta beleggen in bedrijven die kiezen voor een duurzame aanpak. Zo werk je mee aan een betere toekomst voor het milieu, de maatschappij en de volgende generaties.

* Argenta omvat hier Argenta Asset Management, Argenta Spaarbank, Argenta Assuranties en Arvestar Asset Management.

Duur­zaam be­leg­gen met Argenta Asset Ma­na­ge­ment en Ar­vestar

Bij Argenta werken we voor onze beleggingen vooral samen met Argenta Asset Management SA (AAM) en Arvestar.

Argenta Asset Management SA en Arvestar willen een positieve impact hebben op het klimaat en de samenleving door beleggingen met een negatieve impact te beperken. Dat doen ze door een uitsluitingslijst te hanteren voor hun fondsen. Bedrijven die op de uitsluitingslijst staan, zijn bedrijven met een negatieve impact. In die bedrijven investeren AAM en Arvestar niet.

Argenta Asset Management zet ook in op beleggingen met een uitsluitend positieve impact. Zo biedt AAM vijf fondsen met een duurzaamheidslabel aan. Daarmee investeer je in bedrijven die een positieve impact hebben op de maatschappij. 

Bij Argenta Assuranties wordt voor de interne verzekeringsfondsen (tak23) rechtstreeks geïnvesteerd in een specifiek beleggingsproduct van Argenta Asset Management of Arvestar. Dezelfde duurzame strategie is dus van toepassingen voor deze interne verzekeringsfondsen.

Duur­zaam­heids­la­bel To­wards Sustai­na­bi­li­ty**

Logo van Towards Sustainability

Het Towards Sustainability-label werd aangevraagd voor een aantal beleggingen uit ons aanbod. En met succes. Dankzij dat label ben je er zeker van dat je investeert in bedrijven die werken rond de zorg voor mens, milieu en maatschappij. Beleggingen met het Towards Sustainability-label zijn goedgekeurd door het labelagentschap CLA (Central Labelling Agency), een onafhankelijke audit. Met dit type beleggingen investeer je in bedrijven die voldoen aan deze drie criteria:

  • Ze zijn niet betrokken bij schadelijke activiteiten
  • Ze hebben een transparant beleid rond betwistbare praktijken.
  • Ze hebben een ondubbelzinnige, duidelijke duurzaamheidsstrategie.

Het gaat bovendien om een Belgisch banklabel. Fondsen met dit label behoren dus tot de meest duurzame fondsen op de Belgische markt. 

Uitsluiten van bedrijven met een negatieve impact

Ook vandaag nog zijn bedrijven soms betrokken bij bewuste milieuvervuiling, landonteigening, belastingontduiking, bewezen witwaspraktijken, schending van mensenrechten en misbruik van overheidssteun. AAM en Arvestar willen geen ondersteuning bieden aan bedrijven die hun verdienmodel of bedrijfsmodel baseren op niet-duurzame activiteiten of die in opspraak komen voor ernstige inbreuken tegen ethische normen.

Daarom krijgen AAM en Arvestar elk half jaar een uitsluitingslijst van Vigeo Eiris, een extern onderzoeks- en ratingbureau. In de bedrijven op die lijst wordt niet geïnvesteerd. Dat geldt voor alle fondsen en pensioenspaarfondsen van AAM en Arvestar.

De uitsluitingslijst bestaat uit twee luiken:

1. Uit­slui­ting op basis van con­tro­ver­si­ë­le ac­ti­vi­tei­ten

Denk maar aan de tabaks-, gok-, seks- of wapenindustrie, dierenmishandeling, …  

Bekijk de volledige uitsluitingslijst

2. Uitsluiting op basis van controverses

Bedrijven worden geëvalueerd op basis van de UN Global Compact Principles. Dat zijn tien principes gebaseerd op de rechten van de mens, arbeidsrechten, milieufactoren en anticorruptie. Denk maar aan schending van de privacy, corruptie, witwaspraktijken, … Hiervoor gebruikt Vigeo Eiris alle erkende internationale normen en standaarden. Als een norm of standaard niet gerespecteerd wordt, spreken we van een ‘controverse’. Die controverses worden onderverdeeld in zes domeinen:

1. (Leef)milieu

windenergie, duurzaam transport, afvalverwerking en recyclage

2. Personeelsbeleid

aandacht besteden aan diversiteit, investeren in de ontwikkeling van medewerkers, het evenwicht tussen werk en privé bewaren door bijvoorbeeld telewerk mogelijk te maken

3. Respect voor de mensenrechten

de privacy respecteren, veilige werkomstandigheden garanderen, een leefbaar loon uitkeren

4. Maatschappelijke betrokkenheid

verstrekking van ontwikkelingshulp, toezegging om de rechten van het kind te respecteren en te bevorderen, toezegging om discriminatie van vluchtelingen te voorkomen

5. Algemeen bedrijfsgedrag

een correct beloningsbeleid volgen, rechten van aandeelhouders respecteren, kosten drukken

6. Organisatiestructuur

preventie van corruptie, betrokkenheid bij oorlogen of ernstige crisissen, bevordering van een goed rechtssysteem, bevordering van democratie

Investeren in bedrijven met een positieve impact

AAM beheert verschillende duurzame beleggingsfondsen. Daarmee wil het investeren in bedrijven die een positieve impact hebben op de maatschappij. AAM hanteert het best-in-class-principe en onderscheidt de goede leerlingen van de rest op basis van informatie die wordt aangeleverd door Vigeo-Eiris.

De beheerders gaan op zoek naar de bedrijven met de beste ESG-score. Dat zijn de bedrijven die het best scoren op het vlak van duurzaamheid. 

Wat is ESG?

ESG staat voor Environment Social Governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalverwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. 

Met deze duurzame selectie wil de fondsbeheerder twee doelstellingen bereiken:

  • Bedrijven ondersteunen waarvan de diensten en producten binnen hun sector op de meest duurzame manier tot stand komen.
  • Bedrijven stimuleren om stapsgewijs verbeteringen door te voeren op het vlak van duurzaamheid.

Meer weten?

** Dit label werd niet goedgekeurd door de FSMA en voldoet niet noodzakelijkerwijs aan de verplichtingen die van toepassing zullen zijn op grond van toekomstige Europese regelgeving.