Argenta kiest voor duurzaam beleggen

Duurzaamheid staat centraal bij Argenta. Ook in de beleggingen die we aanbieden. We leggen je op deze pagina het duurzaamheidsbeleid van Argenta Asset Management uit. 

Minimale duurzaamheidsvereisten voor het aanbod van Argenta

De fondsen die we bij Argenta aanbieden, worden beheerd door externe fondsbeheerders. We werken vooral samen met Argenta Asset Management SA, een fondsbeheerder die deel uitmaakt van de Argenta-groep. En voor sommige beleggingen kiezen we voor de expertise van fondsbeheerders Carmignac Gestion SA, Degroof Petercam Asset Management en Robeco Institutional Asset Management BV.

De fondsbeheerders waar we mee werken moeten aan twee minimumvereisten voldoen:

 • Zij moeten minimaal bedrijven weren die gelinkt zijn aan de productie van controversiële wapens.
 • Zij moeten de UNPRI-regels ondertekenen. Dat zijn zes principes van duurzaamheid van de Verenigde Naties:
  • 1. Zij houden rekening met de ESG-criteria in de beleggingsanalyse en het beslissingsproces.
  • 2. Zij stellen zich op als actieve eigenaar.
  • 3. De bedrijven in de portefeuille moeten rapporteren over ESG-criteria.
  • 4. Zij bevorderen de acceptatie en implementatie van de UNPRI-regels in de beleggingssector.
  • 5. Zij werken samen met de bedrijven die de UNPRI-regels ondertekenden om de regels doeltreffend te laten toepassen.
  • 6. Zij brengen verslag uit over wat er gedaan wordt om de regels toe te passen en hoever we staan met die toepassing.

Wat zijn ESG-normen?

ESG staat voor Environment Sustainable Governance. ESG omvat richtlijnen met betrekking tot energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. 

Uitsluitingslijst van Argenta Asset Management

Argenta Asset Management beheert het grootste deel van de fondsen in het Argenta-aanbod. Zij hanteren een uitsluitingslijst voor al hun fondsen. Daarvoor werken ze samen met het onderzoeks- en ratingbureau VigeoEiris.

VigeoEiris meet in welke mate bedrijven betrokken zijn bij controversiële activiteiten. Dat doen ze aan de hand van het inkomen dat de betreffende activiteit procentueel bijdraagt aan het totale inkomen van een bedrijf. Onder ‘controversiële activiteiten’ verstaan we bijvoorbeeld tabaks-, gok-, seks- of wapenindustrie, dierenmishandeling, Bekijk hier de volledige uitsluitingslijst

VigeoEiris meet ook de algemene schending van ESG-normen, de zogenaamde controverse-screening. Onder controverse verstaan we inbreuken op de wetgeving rond:

 • Schending van privacy
 • Oneerlijke concurrentie
 • Corruptie
 • Witwaspraktijken
 • Milieuverontreiniging

Het belang van een controverse wordt beoordeeld op basis van onder andere:

 • De ernst en de frequentie van de controverse
 • De geografische spreiding
 • Het aantal betrokken werknemers en stakeholders
 • De bereidheid van het bedrijf tot onderhandelen
 • De mogelijke financiële gevolgen en de verdere potentiële risico’s.

De controverse wordt op drie vlakken gemeten:

 • Ernst: laag, significant, hoog, kritiek
 • Responsiviteit: niet-communicatief, reactief, remediërend, pro-actief
 • Frequentie: geïsoleerd, occasioneel, frequent, persistent 

Drie combinaties leiden tot uitsluiting:

 • Kritiek, reactief, persistent
 • Kritiek, niet-communicatief, persistent
 • Kritiek, niet-communicatief, frequent

Ieder half jaar bezorgt VigeoEiris een uitsluitingslijst aan Argenta Asset Management. De bedrijven uit die lijst worden niet opgenomen in het beleggingsaanbod. 

Samenwerking van Argenta Asset Management met Forum Ethibel

Argenta Asset Management werkt ook samen met Forum Ethibel. Forum Ethibel is een organisatie die de transparantie rond duurzaamheid, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het ethisch gedrag op de financiële markten stimuleert. Argenta Asset Management (AAM) werkt op twee manieren samen met Ethibel:

 • Voor een aantal fondsen kiest AAM bewust bedrijven uit het Ethibel-investeringregister. Die fondsen kregen het Ethibel EXCELLENCE-label.
 • Voor een aantal fondsen volgt AAM een eigen streng selectiebeleid. Die fondsen werden bekroond met een Ethibel-certificaat.

Ethibel EXCELLENCE-label

Het Ethibel EXCELLENCE-label is een keurmerk voor beleggingsfondsen die:

 • alleen investeren in aandelen of obligaties die opgenomen zijn in het Ethibel-Investeringsregister,
 • en die en A-, B- of C- rating hebben gekregen.

Het gaat vaak over ondernemingen die in hun sector op alle domeinen beter dan gemiddeld scoren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bedrijven worden opgenomen in het Ethibel-Investeringsregister nadat ze zijn geëvalueerd op basis van twee soorten criteria: 

Positieve criteria

De positieve criteria zijn zes onderzoeksdomeinen ronde maatschappelijk verantwoord ondernemen:

 1. mensenrechten
 2. menselijk kapitaal
 3. milieu
 4. maatschappelijke impact
 5. marktethiek
 6. deugdelijk bestuur

De resultaten in die verschillende domeinen bepalen de ESG-score van een bedrijf.

Uitsluitingscriteria

Forum Ethibel hanteert ook criteria die kunnen leiden tot de uitsluiting van een bedrijf uit het Ethibel-Investeringsregister. De beslissing om een bedrijf uit te sluiten hangt onder andere af van de mate en de aard van betrokkenheid van het bedrijf bij controversiële producten en activiteiten.
 
Producten en activiteiten die tot uitsluiting kunnen leiden zijn onder andere wapens, tabak, gokspelen, nucleaire energie, fossiele brandstoffen, alcohol en dierenmishandeling. Ook de algemene schending van ESG-normen wordt gemeten, de zogenaamde controverse-screening. Het belang van een controverse wordt beoordeeld op basis van onder andere de ernst en frequentie van de controverse, de geografische spreiding, het aantal betrokken werknemers en stakeholders, de responsiviteit van de onderneming, de bereidheid van het bedrijf tot onderhandelen, de mogelijke financiële gevolgen en de verdere potentiële risico's.

Nadat een bedrijf geëvalueerd is op basis van de bovenstaande criteria krijgt het een rating. Die rating bepaalt of het bedrijf wordt opgenomen in het Ethibel-Investeringsregister.

Fondsen waarin alleen bedrijven uit het Ethibel-investeringregister zijn opgenomen, krijgen een Ethibel EXCELLENCE-label. Dat label garandeert de belegger dat er alleen geïnvesteerd wordt in bedrijven die sterk scoren op alle domeinen van ESG.

Wil je meer weten over de selectiemethodologie van het Ethibel-investeringregister?
https://www.forumethibel.org/nl/investeren-in-duurzaamheid/wat-is-duurzaam-investeren

Forum Ethibel-certificaat

Het Forum Ethibel-certificaat is een certificaat dat Forum Ethibel toekent aan fondsen waarvan de bedrijven door de fondsbeheerder zelf zijn geselecteerd op basis van strenge vereisten van de fondsbeheerder zelf.

Forum Ethibel evalueert de aanpak van de fondsbeheerders tijdens een audit en kent een certificaat toe als de aanpak wordt ondersteund. Het certificaat geeft dus aan dat de manier waarop de fondsbeheerder de bedrijven in een fonds heeft geselecteerd, is goedgekeurd door Forum Ehtibel.

Met andere woorden, de fondsen die een Forum Ethibel-certificaat kregen, voldoen aan extra strenge criteria:

 • De uitsluitingslijst die Argenta Asset Management gebruikt, is ook van toepassing voor de fondsen met een Ethibel-certificaat
 • Naast de standaard uitsluitingslijst is voor de fondsen met een Ethibel-certificaat rekening gehouden met de ESG-score van de bedrijven. Die score houdt rekening met milieu, maatschappelijke impact en goed bestuur. De 25 % slechtst scorende bedrijven in hun sector sluiten we uit, net als de 25 % slechtst scorende bedrijven in de sector op vlak van milieu.
 • De gemiddelde ESG-score van alle bedrijven in een fonds moet aan een bepaalde norm voldoen. In alle fondsen met een Forum Ethibel-certificaat zit dus een groot aandeel bedrijven met een hoge ESG-score.

Een fonds met een Ethibel-certificaat geeft de belegger de garantie dat de fondsbeheerder zijn beloftes nakomt. Forum Ethibel geeft niet aan of de investeringen beantwoorden aan de eigen normen inzake duurzaam of ethisch beleggen. 

Duurzaam beleggen: iets voor jou?

Fondsen met een Ethibel EXCELLENCE-label

Argenta-Fund Responsible Growth Fund 

Het hoofddoel van het compartiment Responsible Growth Fund bestaat erin om voor de aandelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. 

Het compartiment zal minstens 75 % van zijn netto-activa beleggen in de aandelen van het Ethibel EXCELLENCE Register. De rest bestaat uit bedrijfsobligaties en/of overheidsobligaties uit dezelfde beleggingsregister. De vennootschappen die het Ethibel EXCELLENCE Register samenstellen worden door Forum ETHIBEL geselecteerd op basis van internationale normen et positieve criteria op 6 gebieden: (i) human resources, (ii) milieu, (iii) marktgedrag, (iv) corporate governance, (v) sociale betrokkenheid, (vi) mensenrechten. De staatobligaties zijn door Forum ETHIBEL geselecteerd op basis van prestatie- en risicoindicatoren, die in 4 groepen worden ingedeeld: milieubescherming, rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en solidariteit, mensenrechten. De hierboven vermelde aandelen of bedrijfsobligaties zullen worden uitgegeven door bedrijven die in de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets).

 

Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn.

Hiervoor zal het compartiment minstens 50 % van zijn netto-activa beleggen in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van maatschappijen die worden uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van het Ethibel EXCELLENCE Register, en/of overheidsobligaties en schuldeffecten van landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. De rest van de portefeuille bestaat uit aandelen van het Ethibel EXCELLENCE Register. De vennootschappen die het Ethibel EXCELLENCE Register samenstellen worden door Forum ETHIBEL geselecteerd op basis van internationale normen et positieve criteria op 6 gebieden: (i) human resources, (ii) milieu, (iii) marktgedrag, (iv) corporate governance, (v) sociale betrokkenheid, (vi) mensenrechten. De staatobligaties zijn door Forum ETHIBEL geselecteerd op basis van prestatie- en risicoindicatoren, die in 4 groepen worden ingedeeld: milieubescherming, rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en solidariteit, mensenrechten. De hierboven vermelde aandelen of bedrijfsobligaties zullen worden uitgegeven door bedrijven die in de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets). 

 

Argenta-Fund Overheidsobligaties

Het hoofddoel van het compartiment Overheidsobligaties bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken.

Hiervoor zal het compartiment vooral beleggen in obligaties of in gelijkwaardige effecten, uitgegeven door landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel Excellence (deze lijst kan sommige emerging markets bevatten). Deze zijn door Forum Ethibel geselecteerd op basis van 120 prestatie-en risicoindicatoren, die in 4 groepen worden ingedeeld: milieubescherming, rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en solidariteit, mensenrechten.

 

Argenta-Fund Responsible Utilities

Het hoofddoel van het compartiment Responsible Utilities bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken.

Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die op duurzame wijze investeren in de nutssector en in hernieuwbare energie en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emering markets).

Daarnaast kan het compartiment maximaal 49 % beleggen in andere aandelen die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospecus. Het compartiment kan ook liquide middelen bezitten en mag tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's.

 

Duurzaamheid is een belangrijk accent binnen de fondsen van Argenta. Spreiding is echter cruciaal in een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille. Dit is wat we doen in de kernfondsen van Argenta waarin het gewicht van elk thema actief beheerd wordt. Je vindt het gewicht van de duurzaamheid-aandelen in de fondsen in de maandelijkse Infofiche van de kernfondsen.