Argenta-Fund - Responsible Growth Defensief -R

Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief zet maatschappelijk verantwoord beleggen centraal. Daarom bestaat de portefeuille enkel uit bedrijven die deel uitmaken van het Ethibel EXCELLENCE Register en overheidsobligaties uit hetzelfde register. Zo weet u perfect waar u aan toe bent. Want het register bevat alleen bedrijven die sterk scoren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Over de hele lijn. Daarom kreeg het fonds het Ethibel EXCELLENCE Label. Dat betekent dat het voor 100 % bestaat uit bedrijven en landen die deel uitmaken van het Ethibel EXCELLENCE Register. Dit Ethibel Exellence label1 wordt toegekend voor één jaar en moet ieder jaar hernieuwd worden.

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Hiervoor zal het compartiment minstens 50 % van zijn netto-activa beleggen in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van maatschappijen die worden uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van het Ethibel EXCELLENCE Register, en/of overheidsobligaties en schuldeffecten van landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. De rest van de portefeuille bestaat uit aandelen van het Ethibel EXCELLENCE Register. De vennootschappen die het Ethibel EXCELLENCE Register samenstellen worden door Forum ETHIBEL geselecteerd op basis van internationale normen en positieve criteria op 6 gebieden:

(i) Human resources: aandacht besteden aan diversiteit, investeren in de ontwikkeling van medewerkers, het evenwicht tussen werk en privé bewaren door bijvoorbeeld telewerk mogelijk te maken

(ii) Milieu: waterbronnen beschermen, milieuvervuiling voorkomen en beheren, een duidelijk afvalbeleid volgen

(iii) Marktgedrag: duurzame producten op de markt zetten, kiezen voor eerlijke marketing, een eerlijk deel van de voordelen die je als bedrijf ontvangt aan klanten teruggeven.

(iv) Corporate governance: een correct beloningsbeleid volgen, rechten van aandeelhouders respecteren, kosten drukken.

(v) Sociale betrokkenheid: evenementen, sportclubs, … sponsoren, liefdadigheid tonen, rapporteren rond duurzaamheid.

(vi) Mensenrechten: de privacy respecteren, veilige werkomstandigheden garanderen, een leefbaar loon uitkeren.

De staatobligaties zijn door Forum ETHIBEL geselecteerd op basis van prestatie- en risicoindicatoren, die in 4 groepen worden ingedeeld: milieubescherming, rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en solidariteit, mensenrechten. De hierboven vermelde aandelen of bedrijfsobligaties zullen worden uitgegeven door bedrijven die in de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets*). Voor meer informatie over de manier waarop Argenta Asset Management hun duurzaamheidsbeleid voert: de selectiemethodologie en -criteria, Forum Ethibel, en het Ethibel-certificaat, klik hier

Je kunt in dit fonds2 beleggen vanaf een kapitaal van 2.500 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd
Frequentie
Wekelijks
Beleggingshorizon
5 Jaar
Aard
Gemengd fonds
Risicoklasse
4 Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechtstreekse investering in deelbewijzen

ISIN
LU0971097299
Inventariswaarde
1.140,02 euro (op 01/07/2020)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten.

ISIN
LU1243880157
Inventariswaarde
1.096,94 euro (op 01/07/2020)

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.

Risico's

  • Marktrisico: het risico door schommelingen van de koersen van de bezittingen in de portefeuille;
  • Operationeel risico: het risico door menselijke gebreken, ongeschikte interne processen of externe gebeurtenissen;
  • Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen;
  • Concentratierisico: het risico van een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten;
  • Liquiditeitsrisico: het risico dat een bepaalde positie niet tijdig verrekend kan worden;
  • Kapitaalrisico: er is geen kapitaalbescherming. Daardoor loop je het risico dat je een lager bedrag terugkrijgt dan je oorspronkelijke investering;
  • Rendementsrisico: het risico dat het rendement voor een bepaalde periode positief of negatief kan zijn.
  • Renterisico: een groot deel van de opbrengst van het compartiment is onderworpen aan de schommelingen van de rentevoeten. Deze zijn afhankelijk van de politieke en economische situatie. Hoe meer obligaties in het compartiment, hoe groter dit renterisico is.

Kosten en taksen

Kosten
Instapkosten 2 %
Uitstapkosten 0 %
Lopende kosten 1,67 % bij kapitalisatie - 1,68 % bij distributie
Conversiekosten Niet van toepassing
Swing pricing3 Niet van toepassing
Taksen
Beurstaks (bij kapitalisatie aandelen) 1,32 % met een maximum van 4.000 euro
Roerende voorheffing (bij distributie aandelen) 30 % op dividenden
Meerwaardebelasting bij verkoop op aandelen 30 % op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen 

Belangrijke documenten

(1)De toekenning van dit certificaat aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het certificaat voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

(2)Met fonds bedoelen we een gemeenschappelijk beleggingsfonds of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

(3)Mechanisme dat een fonds de mogelijkheid biedt om de transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en terugbetalingen te laten vereffenen door de in- en uitstappende beleggers.

*De groeilanden beschikken over een hoog ontwikkelingspotentieel dat zich vertaalt in een historische economische groei die hoger is dan de groei van de ontwikkelde landen.

Belangrijke informatie

Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief is een compartiment van Argenta-Fund, een sicav naar Luxemburgs recht en wordt beheerd door Argenta Asset Management SA. Je vindt op deze pagina de belangrijkste informatie. Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar- of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten ook in je Argenta-kantoor verkrijgen.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met uw Argenta-kantoorhouder bespreken.

Je kunt ook terecht bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management SA of rechtstreeks bij de sicav op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vind je dat Argenta je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België geldig op 2 januari 2018.