Oktober, meer van hetzelfde?

10 november 2023

Auteur: Sebastiaan Grenné, fondsbeheerder bij Argenta Asset Management

Oktober was opnieuw een bewogen maand, al is dat iets dat we kunnen zeggen over bijna elke maand dit jaar. Het resultatenseizoen kwam weer op gang en dat was niet altijd even positief. Inflatiecijfers konden verrassen, alsook economische groei, zowel positief als negatief.

Maar vooral op geopolitiek niveau werd de wereld weer grondig dooreen geschokt. De terroristische aanslag van Hamas op Israël werd gevolgd door een volledige oorlog in Gaza. Deze heropgeflakkerde conflicthaard heeft niet alleen een enorme humanitaire impact, maar zet de geopolitieke spanningen in de wereld nog scherper. De rente steeg verder naar niveaus die we niet meer gewoon zijn, om erna weer te zakken…

Wat de impact van deze gebeurtenissen is op je portefeuille en hoe wij de positionering in de fondsen hierop hebben aangepast kun je hieronder lezen.

Evolutie van de aandelen- en obligatiemarkten

De beurzen hebben er weer een bewogen maand opzitten. Nadat de MSCI World eerst sterk terugviel herstelde hij tegen het einde van de maand om op een gelijkaardig niveau te eindigen dan waar we begonnen zijn. De volatiliteit die we opnieuw zagen in oktober is een terugkerend fenomeen dit jaar. Al verschillende keren gingen de beurzen mooi hoger om dan gevolgd te worden door een serieuze correctie of vice versa. Maar ondanks de negatieve berichtgeving die we bijna dagelijks zien in de media en de nervositeit die leeft bij veel beleggers staan de wereldwijde aandelen vandaag wel meer dan 10 % hoger dan in het begin van het jaar.

Evolutie van de markten

Ook de obligatierentes kenden een zeer bewogen verloop in oktober. De tienjarige Amerikaanse staatsobligaties bereikten hun hoogste niveau in 16 jaar. 5 % rente op Amerikaanse overheidsschuld is een niveau dat we ons de voorbije 10 jaar niet meer konden voorstellen. In de weken nadien viel de rente echter al rap terug, -0,50 % op een kleine twee weken. Dit is opnieuw een zeer snelle rente evolutie die een mooie meerwaarde opleverde voor obligatiebeleggers.

Vandaag noteert de 10-jaars rente in de VS terug rond de 4,5 % haar historisch gemiddelde als we kijken naar de data sinds 1798. Van hieruit kan de rente dus nog alle kanten uit. Wat wel duidelijk wordt is dat de lopende rendementen vandaag terug veel interessanter zijn dan het afgelopen decennium. 

Historische evolutie van de 10 jaarsrente

Gaza, het Midden-Oosten en de olieprijs

De spanningen in Israël en Palestina, die sinds oktober escaleerden, hebben een directe impact op de olieprijzen. Saudi-Arabië en Iran horen bij de landen met de grootste olievoorraden en productiecapaciteit ter wereld. De ongerustheid op de energiemarkten door de heropflakkering van het conflict kunnen we zien aan de olieprijs. In de dagen na de aanslag door Hamas steeg de prijs van 84,5$ tot 92,5$ per vat.

Sindsdien zijn de olieprijzen wel terug gedaald. De andere grote spelers in het Midden-Oosten houden zich voorlopig veelal afzijdig in het conflict, we denken dan bijvoorbeeld aan Saudi-Arabië. Ook de VS produceert vandaag meer vaten olie per dag dan het ooit gedaan heeft. Deze olie die in de VS geproduceerd wordt, wordt ook onmiddellijk gebruikt: de strategische reserves blijven er namelijk laag. Maar wat de olieprijs in de tweede helft van oktober vooral onder druk zet is de dalende wereldwijde vraag door de lage economische groeiverwachtingen.

Wat vooral heel duidelijk is in de oliemarkt is hoe onstabiel de situatie er blijft. Nieuwe schokken aan de kant van de productie, zoals bijvoorbeeld een extra escalatie in het Midden-Oosten. Of verandering in de wereldwijde vraag, kunnen en hebben een grote impact op de olie en energieprijzen wereldwijd. Deze zijn op hun beurt weer heel bepalend voor de inflatie en toekomstige economische groei. 

Olieprijs

Inflatie en economische groei

Als we gaan kijken naar de inflatiecijfers zien we dat al een sterke daling zich heeft voorgedaan vertrekkend van de extreme niveaus van 2022. Waarbij de VS als eerste de daling heeft ingezet, maar het inflatieniveau nu wel stabiliseert net onder de 4 %, boven de doelstelling van de Fed. In Europa zien we een inhaalbeweging, de inflatie daalt er snel verder en benadert nu de 3 %. 

Consumenteninflatie

Centrale banken en inflatieverwachtingen

De onzekerheid rond inflatie blijft echter groot. Als de olieprijzen opnieuw zouden beginnen stijgen kan dit de dalende trend zeker verstoren. Binnen Europa is de inflatie breed verspreid over alle facetten van de economie. De zwakkere euro maakt grondstoffen die meestal in dollar worden aangekocht duurder. De energieafhankelijkheid van het buitenland speelt ook een belangrijke rol voor Europa. We moeten dus rekeninghouden met een inflatie die mogelijks hoger blijft dan de doelstellingen van de centrale banken. De vraag zal dus zijn of de centrale banken die hogere inflatie zullen gedogen omdat de economie er ook zwakker voorstaat of gaan ze door met het bestrijden van de inflatie.  

Belangrijk om te zien is dat de door de markt verwachte inflatie sterk gedaald is de afgelopen maand, zeker in Europa. De markt houdt er nu dus rekening mee dat het gemiddelde inflatieniveau in de komende 5 jaar slechts 2,3 % zal zijn in zowel de EU als in de VS. Hieruit zouden we kunnen afleiden dat in de ogen van de markt de centrale banken waarschijnlijk in hun opzet zijn geslaagd. Door het gevoerde restrictief monetair beleid en de belofte om de rente nog een lange tijd op dit hoog niveau te houden wordt nu verwacht dat de ECB en de Fed hun inflatiedoelstelling zullen halen. 

5-jaars verwachte inflatie

Neveneffecten op economische groei

Het restrictieve beleid van de ECB en Fed heeft er echter niet enkel voor gezorgd dat de inflatie naar beneden gekomen is, het heeft dit gedaan door een sterke rem op de economische groei te zetten. Dit kunnen we zien in de onderstaande grafiek waarin we het vertrouwen van de aankoopdirecteuren kunnen waarnemen in de VS en de EU. We zien duidelijk dat dit vertrouwen gezakt is samen met de renteverhogingen van beide centrale banken. Een niveau onder de 50, wat duidelijk zichtbaar is in de EU, duid hierbij op een groeivertraging. 

PMI-cijfers

Resultaten seizoen

In oktober kwam ook opnieuw het resultaten seizoen op gang en dat bracht weer heel wat verrassingen met zich mee. Een van de belangrijkste bevindingen dit resultatenseizoen was dat bedrijven die negatief verrasten daar zeer sterk voor afgestraft werden. De koersen van bedrijven die resultaten publiceerden die minder goed waren dan verwacht daalden gemiddeld meer dan 5 %. Dit is de sterkste negatieve reactie sinds 2011. Winstcijfers blijven dus zeer belangrijk voor de markt, die zeer zenuwachtig reageert op negatieve verrassingen.

Onze positionering in de kernfondsen

Net zoals vorige maand blijven wij een onderweging in aandelen het meest gepast vinden. De druk van de hoge rentevoeten blijft wegen op de consumenten, die nu bijvoorbeeld al meer dan 7,5 % interest moet betalen op zijn hypotheek in de VS en op de bedrijven. De macro economische indicatoren blijven aangeven dat we ons waarschijnlijk al in een recessie bevinden en dit terwijl inflatie nog altijd boven de doelstellingen van de centrale banken blijft hangen. Neem daarbij het moeilijke resultaten seizoen, waarin er een zeer ruime dispersie is tussen de bedrijven en de negatieve verrassingen zeer sterk afgestraft worden. Daarom houden wij momenteel een onderweging van 7 % aan in aandelen.

Langs de andere kant zijn we overwogen in obligaties en cash. Dankzij de hogere lopende rendementen zijn vastrentende activa vandaag interessanter als belegging.

Binnen aandelen

Binnen de aandelenportefeuille bleven de grote lijnen behouden. Geografisch blijven we een voorkeur hebben voor India & Japan waar de bedrijfswinsten goed evolueren. Japanse aandelen profiteren nog altijd van de verbeteringen die de overheid er probeert aan te brengen aan de corporate governance cultuur. De Bank of Japan begint echter een iets minder ondersteunend monetair beleid te voeren waardoor we een eerste kleine afbouw van ons overgewicht in Japan gedaan hebben.

Onze Indische posities blijven we aanhouden omdat deze nog een lange tijd kunnen profiteren van de groeiende arbeidsbevolking in het land. Daarenboven zien we ook altijd meer tekenen dat grote multinationals zich meer focussen op het land. Zo kondigde Apple recent aan dat in de toekomst de nieuwe Iphone als eerste in India, in de nieuwe fabrieken, gepubliceerd wordt.

De Chinese aandelen werden verder verkocht. De schuldproblemen in de vastgoedsector vormen een systemisch risico en de snelle veroudering van de bevolking zal economisch zwaar wegen voor het land. Ook in Europa blijven we sterk onderwogen gezien het moeilijkere macro economische scenario, de nog altijd hoge inflatie en het gebrek aan Europese AI pioniers.

Binnen obligaties

De grootste verandering die we de afgelopen maand hebben uitgevoerd in de portefeuille is een significante verhoging van de duratie of rentegevoeligheid binnen de obligaties. Het afgelopen jaar daalde de waarde van overheidsobligaties uit veilige landen zeer sterk doordat de rente er steeg, er is namelijk een negatief verband tussen de rente en de prijs van een obligatie. Als de rente stijgt, daalt de prijs van een obligatie.

Is deze zeer sterke daling in de overheidsobligaties nu een reden om schrik te krijgen van obligaties? In onze ogen zeker niet, wij zien dit zelfs eerder als een opportuniteit en zijn daarom begonnen met het optrekken van de duratie van onze overheidsobligaties. Voor het eerst in zeer lange tijd bieden obligaties opnieuw een mooi start rendement, daarom werd de duratie van onze obligatieportefeuille opgetrokken tot bijna 6 jaar.

In de onderstaande tabel kun je het verwachte rendement zien op 10-jarige overheidsobligaties als we ze 1 jaar zouden aanhouden bij verschillende rente veranderingen. Als de rente opnieuw zou dalen, bijvoorbeeld bij een flight to quality door een aankomende recessie, zien we zeer interessante verwachte returns. Als de rente echter verder zou stijgen en dus haar momentum van dit jaar zou volgen, daalt het verwachte rendement natuurlijk.

Maar bij een verdere rentestijging van een 0,5 % is het verwacht rendement op Italiaanse en Amerikaanse obligaties nog altijd positief. Er is dus een duidelijke asymmetrie in het verwachte rendement: mooie positieve returns bij gelijkblijvende rente, zeer hoge returns bij een daling van de rente en slechts beperkte verliezen bij verdere stijgingen. Dit verklaart waarom wij onze duratie opgetrokken hebben en overwogen zijn in obligaties.

Verandering in rente Duitsland Frankrijk Italië USA
Huidige yield 2,95 % 3,57 % 4,95 % 4,99 %
-1 % 10,95 % 11,57 % 12,95 % 12,99 %
-0,5 % 6,95 % 7,57 % 8,95 % 8,99 %
0 % 2,95 % 3,57 % 4,95 % 4,99 %
0,50 % -1,05 % -0,43 % 0,95 % 0,99 %
1 % -5,05 % -4,43 % -3,05 % -3,01 %

De verhoging van de duratie werd in de eerste plaats gedaan in Amerikaanse overheidsobligaties, deze vormen vandaag een gewicht van 26 % van onze obligatieportefeuille, een zeer sterke overweging en met een boven gemiddelde duratie. Ook in Italië hebben we zowel het gewicht als de duratie verhoogd. Italië noteert nog altijd met een vrij hoog renteverschil ten opzichte van Duitse overheidsobligaties, dit renteverschil is in onze ogen vandaag minder verantwoord dan vroeger. Vandaar onze keuze om de blootstelling naar Italië te verhogen. Om dit te doen werden kortlopende overheidsobligaties uit Tsjechië en Noorwegen verkocht, het renteverschil met Italië was te klein geworden en op deze manier beperken we het muntenrisico van de portefeuille.

Conclusie

Het blijft essentieel om je voor je beleggingen niet te laten leiden door emotie. Niet door de paniek bij de stijgende rente en de bijhorende verliezen op obligaties en niet bij het optimisme van de AI-rally. Voor beleggers blijft dezelfde filosofie gelden: blijf altijd in de markt met een brede, wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille die 1 op 1 aansluit bij je risicoprofiel.

In onze kernfondsen zorgen we enerzijds voor een gezond evenwicht tussen voldoende onderliggende instrumenten die als gedeeltelijke buffer dienen als de de markten opnieuw zouden dalen. Anderzijds zorgen we ervoor dat we zodanig gepositioneerd zijn dat we mee kunnen profiteren van de heropleving zoals we die dit jaar gezien hebben binnen aandelen. Dat is minstens even belangrijk.

We blijven ons volledig focussen op een zorgzaam en professioneel beheer van de investeringen van onze klanten. Elke dag en in alle omstandigheden. En in het bijzonder in de uitzonderlijke omgeving van vandaag.

Lees meer

 • Kwartaalupdate Q3 2023

  5 oktober 2023

  Het derde kwartaal werd gekenmerkt door verdere rentestijgingen. De centrale banken hebben de korte termijn rentevoeten verhoogd en nu stijgen ook de rentevoeten op langlopende obligaties. Dit zorgde voor verdere dalingen in de obligaties. De economie bood nog goed weerstand bij deze hogere geldkost. De consument lijkt te verzwakken, maar dit wordt gecompenseerd door de grote fiscale stimulus van de overheden. De kernfondsen kenden onderling een heel gelijkaardig verloop.

 • Terug naar school

  8 september 2023

  Met het resultatenseizoen grotendeels in de achteruitkijkspiegel was het tijd voor een pauze op de aandelenmarkten in augustus. Met enige zenuwachtigheid werd er al uitgekeken naar een nieuwe richting rond het Amerikaanse rentebeleid.

 • De Verenigde Staten verrassen vriend en vijand

  10 augustus 2023

  Opnieuw kon de Amerikaanse economie positief verrassen door een hogere economische groei op te tekenen dan verwacht. De inflatiecijfers koelden verder af, wat de vrees op verdere agressieve renteverhogingen door de centrale banken deed afnemen. Ook toonde het merendeel van de bedrijven betere financiële resultaten dan voorzien.