Argenta Life DP Dynamic Allocation

Intern verzekeringsfonds binnen het luik tak 23 van Argenta Life Plan

Argenta Life DP Dynamic Allocation is een intern verzekeringsfonds aangeboden door Argenta Assuranties nv onder het tak 23-luik van Argenta Life Plan. Het belegt onderliggend in het fonds1 Argenta DP Dynamic Allocation beheerd door Arvestar Asset Management.

Beleggingsbeleid en doelstellingen

Deze belegging wordt actief beheerd2 en heeft als doel de totale prestatie op lange termijn te optimaliseren, rekening houdend met de ecologische criteria, sociale criteria en bestuurscriteria (ESG3). Het fonds gebruikt daarbij een samengestelde index als benchmark met de volgende samenstelling: 65 % aandelen (45,5 % MSCI EMU Net Return + 9,75 % MSCI World-ex-EMU Net Return + 9,75 % MSCI Europe Small Caps Net Return) en 35 % obligaties (22,75 % Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return + 12,25 % Iboxx Euro Corporate Overall Total Return). Hiervoor wordt een activaportefeuille opgebouwd waarvan de samenstelling voldoet aan de meeste eisen die gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen (zoals nader omschreven in het gedeelte ‘Informatie betreffende de beleggingen’ van het prospectus van het onderliggende fonds), maar zonder onderworpen te zijn aan de voorwaarden en fiscale gevolgen van die producten. Er worden hoofdzakelijk beleggingen zonder geografische of sectorale beperking gekozen, waarbij het fonds een minimum van 60 % belegt in aandelen en gelijkaardige financiële instrumenten. Het fonds kan aanvullend of tijdelijk liquiditeiten aanhouden onder de vorm van betaalrekeningen, deposito’s of effecten. Het fonds belegt voor maximaal 10 % van zijn activa in open instellingen voor collectieve belegging.

Je kunt een Argenta Life Plan al opstarten met een koopsom van 300 euro of een spaarplan vanaf 25 euro per maand. Bijstorten kan ten allen tijde vanaf 25 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Europa

Aard
Gemengd fonds

Frequentie
Wekelijks

Risico-indicator
4

Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Voor de risico-indicator wordt er van uitgegaan dat u het product voor 8 jaar houdt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Beleggingshorizon
4 jaar*

*Voor Argenta Life Plan wordt er ongeacht de gekozen beleggingsoptie een horizon van 8 jaar aanbevolen. 

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en ‘L’Écho’.

Arvestar duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is geïntegreerd in de werking van Arvestar. Meer informatie over het Arvestar duurzaamheidsbeleid, ESG criteria en de uitsluitingslijst kan je vinden in het Arvestar ESG investeringsbeleid.

Towards Sustainability Label

Dit fonds kreeg het label 'Towards Sustainability'. Dat is een kwalteitslabel van Febelfin, vertegenwoordiger van de Belgische financiële sector. Een fonds krijgt het label alleen als de portefeuille samengesteld is volgens een aantal minimumvoorwaarden en ook het beleggingsproces aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het label is één jaar geldig en wordt dus elk jaar opnieuw geëvalueerd. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer informatie over dit onderwerp.

Duurzaamheidsinformatie

Risico's

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7 (waarbij “1” de laagste en “7” de hoogste risico klasse is), dat is een middelgroot risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de netto inventariswaarde kan schommelen in functie van marktomstandigheden. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging volledig of gedeeltelijk verliezen. Het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Er is geen kapitaalbescherming of rendementsgarantie. Als Argenta Assuranties nv. u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw volledige inleg kunnen verliezen. 

Prestatie scenario's

De verschillende prestatie scenario’s kan je raadplegen in het essentiële informatiedocument.

Kosten en taksen

Instapkosten 0 %
Uitstapkosten
0 %
Lopende kosten totaal 2,73 % 4
Verzekeringtaks bij intrede  2 %
Roerende voorheffing bij afkoop  Niet van toepassing 

Disclaimer

1 Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen .

2 Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

ESG: staat voor Environment Social Governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalverwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

Lopende kosten van het intern verzekeringsfonds bedragen 1,00 % per jaar, en worden (wekelijks) automatisch verrekend in de netto inventariswaarde van het intern verzekeringsfonds. De lopende kosten van het onderliggende compartiment bedragen maximaal 1,73 % (op jaarbasis). Deze kosten zitten verrekend in de netto inventariswaarde van dat compartiment. Argenta Assuranties ontvangt hiervan een vergoeding van maximum 0,75 % (op jaarbasis). Deze vergoeding maakt deel uit van de lopende kosten en is dus geen extra kost. 

Belangrijke informatie

Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht van Argenta Assuranties nv waarbij je de keuze hebt tussen een tak 21-luik, tak 23-luik of de combinatie van beide.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vind je in de beheersreglementen, de algemene voorwaarden en het Essentiële-informatiedocument van de verkozen beleggingsoptie. Die documenten vind je gratis op deze pagina of in je kantoor. Voor je intekent moet je deze documenten aandachtig doornemen. Je vindt de netto-inventariswaarden op de website van De Tijd en L’Echo. De interestvoeten en de interestvoetwaarborgtermijnen voor het tak 21-luik vind je op de tarieflijst of in je kantoor.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Argenta Assuranties nv heeft de kennis en ervaring van de lezer, zijn financiële situatie en beleggingsdoelstellingen niet getoetst. Het is dus mogelijk dat de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt zijn. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Assuranties nv heeft getoetst of ze voor hem passend of geschikt zijn.

Niet helemaal tevreden?

Als je klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoorhouder bespreken of kun je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel. 03 285 56 45, klachtenbeheer@argenta.be. Vind je dat Argenta Assuranties nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be of tot een geschillenorgaan zoals vermeld op het platform van online geschillenbeslechting. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 19 april 2024.