Argenta Life DP Dynamic Allocation

Intern verzekeringsfonds binnen het luik tak 23 van Argenta Life Plan

Argenta Life DP Dynamic Allocation is een intern verzekeringsfonds aangeboden door Argenta Assuranties nv onder het tak 23-luik van Argenta Life Plan. Het belegt onderliggend in het fonds1 Argenta DP Dynamic Allocation beheerd door Arvestar Asset Management.

Beleggingsbeleid en doelstellingen

Deze belegging wordt actief beheerd2 en heeft als doel de totale prestatie op lange termijn te optimaliseren, rekening houdend met de ecologische criteria, sociale criteria en bestuurscriteria (ESG3). Het fonds gebruikt daarbij een samengestelde index als benchmark met de volgende samenstelling: 65 % aandelen (55,25 % MSCI EMU Net Return + 9,75 % MSCI World-ex-EMU Net Return) en 35 % obligaties (22,75 % Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return + 12,25 % Iboxx Euro Corporate Overall Total Return). Hiervoor wordt een activaportefeuille opgebouwd waarvan de samenstelling voldoet aan de meeste eisen die gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen (zoals nader omschreven in het gedeelte ‘Informatie betreffende de beleggingen’ van het prospectus van het onderliggende fonds), maar zonder onderworpen te zijn aan de voorwaarden en fiscale gevolgen van die producten. Er worden hoofdzakelijk beleggingen zonder geografische of sectorale beperking gekozen, waarbij het fonds een minimum van 60 % belegt in aandelen en gelijkaardige financiële instrumenten. Het fonds kan aanvullend of tijdelijk liquiditeiten aanhouden onder de vorm van betaalrekeningen, deposito’s of effecten. Het fonds belegt voor maximaal 10 % van zijn activa in open instellingen voor collectieve belegging.

Je kunt al storten in het Argenta Life Plan vanaf een kapitaal van 25 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Europa

Aard
Gemengd fonds

Frequentie
Wekelijks

Risico-indicator
3

Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Voor de risico-indicator wordt er van uitgegaan dat u het product voor 8 jaar houdt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Beleggingshorizon
4 jaar*

*Voor Argenta Life Plan wordt er ongeacht de gekozen beleggingsoptie een horizon van 8 jaar aanbevolen. 

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en ‘L’Écho’.

Selectiemethodologie

Het beleggingsbeleid hanteert verschillende strategieën om na te gaan of de bedrijven voldoen aan de opgelegde ESG-criteria om deel uit te maken van het beleggingsuniversum. Degroof Petercam Asset Management (DPAM) staat in voor het intellectuele beheer van de portefeuille en dus ook voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria. DPAM maakt hierbij gebruik van de ESG-research afkomstig van externe financiële ratingbureaus die internationaal erkend zijn. Daarnaast beschikt DPAM over interne ESG-researchcapaciteit om te bepalen of een bedrijf beantwoordt aan de vooropgestelde duurzaamheidscriteria.

De portefeuille van het fonds bestaat uitsluitend uit beleggingen die beantwoorden aan de ecologische en sociale kenmerken die door het fonds gepromoot worden.

Dit zijn de selectiecriteria:

 1. De verdediging van fundamentele rechten (normatieve screening aan de hand van het Global Compact van de Verenigde Naties). Externe rating bureaus voeren een compliance screening uit. Het fonds investeert niet in bedrijven die de universele principes van de Verenigde Naties niet respecteren zoals mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrijding.
 2. Het uitsluiten van financiering van controversiële activiteiten (zoals tabaks-, gok-, seks- of wapenindustrie) (negatieve ESG-screening). Het ESG-investeringsbeleid van de beheervennootschap bepaalt de criteria en uitsluitingsdrempels voor de betreffende sectoren en hun economische activiteiten.
  Daarnaast geeft de negatieve screening aan in welke mate een bedrijf verwikkeld is in controverses. De frequentie en de ernst van incidenten en de manier waarop het bedrijf erop reageert, bepalen hoe sterk de controverse doorweegt en of het bedrijf uitgesloten wordt. Het integrale beleid vind je hier.
 3. De kwantitatieve ESG-benadering ('best-in-class'): Deze benadering maakt een selectie van de best presterende bedrijven per type industrie, op basis van de ESG-normen. Dit model identificeert de bedrijven die het best gepositioneerd zijn binnen hun sector en bovendien het belang van duurzame ontwikkeling hebben begrepen. De laatste 20 % van de ranglijst per economische sector komt niet in aanmerking voor belegging. 
 4. De kwalitatieve ESG-benadering. De kwantitatieve screening kan worden aangevuld met kwalitatieve analyses en dialogen die met ondernemingen aangegaan worden over financiële kwesties rond hun strategie en de meest relevante en significante ESG-risico's en -uitdagingen waaraan ze zijn blootgesteld.

Voorbeelden van selectiecriteria:

a) Ecologische aspecten: uitsluiting van bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan thermische steenkool of tabak, en beoordeling van bedrijven op het vlak van ESG-normen op basis van onder andere hun afvalbeleid en uitstoot
b) Sociale aspecten: uitsluiting van bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan kansspelen of bedrijven die de mensenrechten schenden, en beoordeling van bedrijven op het vlak van ESG-normen op basis van onder andere hun respect voor de rechten van werknemers
c) Bestuursaspecten: beoordeling van bedrijven op het vlak van ESG-normen op basis van onder andere het aantal onafhankelijke bestuurders, de verloning van het management en de rechten van aandeelhouders

Het fonds beperkt zijn beleggingsselectie tot de effecten die in het hierboven bepaalde universum zijn opgenomen. Beleggingen in effecten van bedrijven die actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en bepantsering op basis van verarmd uranium zijn dus uitgesloten.

Als een bedrijf niet langer voldoet aan de vooropgestelde ESG-selectiecriteria, verkoopt de beheerder die belegging binnen drie maanden, in het belang van de aandeelhouders.

Arvestar duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is geïntegreerd in de werking van Arvestar. Meer informatie over het Arvestar duurzaamheidsbeleid, ESG criteria en de uitsluitingslijst kan je vinden in het Arvestar ESG investeringsbeleid.

Towards Sustainability Label

Dit fonds kreeg het label 'Towards Sustainability'. Dat is een kwalteitslabel van Febelfin, vertegenwoordiger van de Belgische financiële sector. Een fonds krijgt het label alleen als de portefeuille samengesteld is volgens een aantal minimumvoorwaarden en ook het beleggingsproces aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het label is één jaar geldig en wordt dus elk jaar opnieuw geëvalueerd. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer informatie over dit onderwerp.

Risico's

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7 (waarbij “1” de laagste en “7” de hoogste risico klasse is), dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de netto inventariswaarde kan schommelen in functie van marktomstandigheden. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging volledig of gedeeltelijk verliezen.

Het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Er is geen kapitaalbescherming of rendementsgarantie. Als Argenta Assuranties nv. u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw volledige inleg kunnen verliezen. 

 • Faillissementsrisico: de activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van Argenta Assuranties nv. Als Argenta Assuranties nv failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.
 • Risico op kapitaalverlies: er is geen kapitaalbescherming.
 • Beleggersrisico: het interne verzekeringsfonds belegt hoofdzakelijk in beleggingsfondsen of in beveks. Argenta Assuranties nv staat niet in voor het eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die gehouden is tot een betalingsverplichting aan dat onderliggende fonds, noch voor het in gebreke blijven van de beleggingsfondsen en beveks zelf.
 • Liquiditeitsrisico: De vereffening van de eenheden van het intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.
 • Risico op schommeling van de waarde tijdens de looptijd van het contract: de eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten, … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.
   

Prestatie scenario's

De verschillende prestatie scenario’s kan je raadplegen in het essentiële informatiedocument.

Kosten en taksen

Instapkosten 0 %
Uitstapkosten
0 %
Lopende kosten totaal 2,73 % 4
Verzekeringtaks bij intrede  2 %
Roerende voorheffing bij afkoop  Niet van toepassing 

Disclaimer

1 Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen .

2 Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

ESG: staat voor Environment Social Governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalverwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

Lopende kosten van het intern verzekeringsfonds bedragen 1,00 % per jaar, en worden (wekelijks) automatisch verrekend in de netto inventariswaarde van het intern verzekeringsfonds. De lopende kosten van het onderliggende compartiment bedragen maximaal 1,73 % (op jaarbasis). Deze kosten zitten verrekend in de netto inventariswaarde van dat compartiment. Argenta Assuranties ontvangt hiervan een vergoeding van maximum 0,75 % (op jaarbasis). Deze vergoeding maakt deel uit van de lopende kosten en is dus geen extra kost. 

Belangrijke informatie

Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht van Argenta Assuranties nv waarbij je de keuze hebt tussen een tak 21-luik, tak 23-luik of de combinatie van beide.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vind je in de beheersreglementen, de algemene voorwaarden en het Essentiële-informatiedocument van de verkozen beleggingsoptie. Die documenten vind je gratis op deze pagina of in je kantoor. Voor je intekent moet je deze documenten aandachtig doornemen. Je vindt de netto-inventariswaarden op de website van De Tijd en L’Echo. De interestvoeten en de interestvoetwaarborgtermijnen voor het tak 21-luik vind je op de tarieflijst of in je kantoor.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Argenta Assuranties nv heeft de kennis en ervaring van de lezer, zijn financiële situatie en beleggingsdoelstellingen niet getoetst. Het is dus mogelijk dat de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt zijn. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Assuranties nv heeft getoetst of ze voor hem passend of geschikt zijn.

Niet helemaal tevreden?

Als je klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoorhouder bespreken of kun je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel 03 285 56 45, klachtenbeheer@argenta.be. Vind je dat Argenta Assuranties nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman.as, www.ombudsman.be of tot een geschillenorgaan vermeld op ec.europa.eu/odr. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 november 2021.