Argenta Life Plan

Een spaarverzekering en beleggingsverzekering in één

 • Flexibele combinatie van een spaar- en beleggingsverzekering
 • Aanvullende overlijdenswaarborg mogelijk
 • Ideaal voor successieplanning

Hoe werkt het?

Met het Argenta Life Plan kies je voor een product dat je op verschillende manieren kunt invullen. Er zijn drie mogelijkheden:

 • je kiest voor een spaarverzekering met een beperkt risico (tak 21);
 • je kiest voor een beleggingsverzekering samengesteld uit fondsen (tak 23) met meer risico, maar mogelijk een hoger rendement;
 • of je combineert de troeven van beide in één contract.

Bovendien kies je zelf hoe je in jouw Argenta Life Plan stort:

 • via een koopsom: je stort een eerste premie van minstens 300 euro en kiest daarna zelf wanneer je bijstort met telkens een bedrag van minstens 25 euro;
 • via een spaarplan: je kiest zelf wanneer en hoe vaak je stort, telkens voor een bedrag van minstens 25 euro per maand (minimaal 300 euro op jaarbasis) .

Bescherm je dierbaren

Wil je dat je kinderen, kleinkinderen of iemand anders een bedrag krijgen uitgekeerd wanneer je overlijdt? Met het Argenta Life Plan kun je dat eenvoudig regelen:

 • Via de waarborg overlijden kun je een begunstigde aanduiden. Makkelijk voor het plannen van je successie.
 • Bovendien wordt de som meteen uitgekeerd. Handig om de eerste kosten te dekken die gepaard gaan met een overlijden.

Flexibel contract

Met een Argenta Life Plan kun je op elk moment en gratis:

 • omschakelen binnen jouw gekozen fondsen of van je beleggingsluik naar je spaarluik;
 • je beleggingsopties bepalen en aanpassen, bijvoorbeeld als je voortaan iets risicovoller of net iets voorzichtiger wilt sparen.

Aan jou de keuze

  Spaarverzekering (tak 21) Beleggingsverzekering (tak 23)

Spaardoelstellingen

 • gegarandeerde interestvoet
 • niet-gegarandeerde winstdeling
 • kapitaalbescherming
 • beperkt risico
 • mogelijk hoger rendement
 • geen kapitaalbescherming
 • hoger risico
 • keuze uit verschillende verzekeringsfondsen:
  • kernfondsen (samengesteld door Argenta op basis van jouw profiel)
  • accentfondsen (in te vullen naar jouw keuze)
Looptijd

onbeperkt

Wil je een einddatum vastleggen? Dan kan die datum ten vroegste 31 december van het 8e jaar volgend op de startdatum van je contract zijn.

onbeperkt
Fiscaliteit
 • verzekeringstaks: 2 % op elke gestorte premie
 • roerende voorheffing: bij vervroegde afkoop kan een roerende voorheffing van 30 % verschuldigd zijn
 • verzekeringstaks: 2 % op elke gestorte premie
 • roerende voorheffing: geen
Instapkosten
 • maximaal 2 % per gestorte premie in de eerste schijf van 25.000 euro
 • maximum 1,5 % op het bedrag boven de eerste schijf van 25.000 euro
Beheerskosten
 • 0,3 % per jaar op de eerste schijf van 125.000 euro
 • 0,2 % op het bedrag boven de eerste schijf van 125.000 euro
 • afhankelijk van het gekozen fonds
 • wordt verrekend in de inventariswaarden
Garantiefonds Argenta Assuranties nv is aangesloten bij het Garantiefonds voor financiële diensten. Deze bescherming treedt in werking als vastgesteld wordt dat Argenta Assuranties nv in gebreke is gebleven. Ze bedraagt maximaal 100.000 euro (afkoopwaarde verminderd met taksen) per verzekeringnemer voor alle beschermde tak 21-levensverzekeringen aangehouden bij Argenta Assuranties nv. Meer informatie vind je op www.beschermingsfonds.be Het Garantiefonds komt niet tussen voor tak 23-contracten.

Rendement (exclusief kosten en taksen)

Spaarverzekering (tak 21)

Bij aanvang is de interestvoet op de eerste storting gegarandeerd tot 31 december van het 8e jaar volgend op het jaar van de storting (de gegarandeerde interestvoet). Voor elke nieuwe storting is de op dat ogenblik geldende gegarandeerde interestvoet van toepassing. En dat, telkens voor een vooraf bepaalde periode (de interestvoetwaarborgtermijn).

Elke vrijgekomen inlage wordt telkens automatisch hernieuwd aan de interestvoet en de interestvoetwaarborgtermijn van dat moment.

De interestvoeten en interestvoetwaarborgtermijnen die van toepassing zijn op het moment van de storting, bijstorting of hernieuwing van een inlage vind je in de tarieflijst.

Het brutorendement moet worden verminderd met de beheerskosten. De verzekeringsnemer betaalt op elke storting een verzekeringstaks en instapkosten. In het geval van een vervroegde afkoop zijn kosten verschuldigd en kan een financiële correctie worden toegepast.

Bij een overdracht tussen het tak 21-luik en het tak 23-luik kunnen overdrachtskosten verschuldigd zijn.

Het rendement kan in sommige gevallen worden verminderd met roerende voorheffing.

Beleggingsverzekering (tak 23)

Het rendement hangt af van het rendement van de geselecteerde interne verzekeringsfondsen. Het rendement is niet gegarandeerd. De verzekeringsnemer draagt het financieel risico volledig zelf. Het waardeoverzicht vermeldt telkens het rendement sinds het laatste waardeoverzicht.

Bij een overdracht tussen het tak 21-luik en het tak 23-luik kunnen overdrachtskosten verschuldigd zijn.

Risico's

Spaarverzekering (tak 21)

 • Faillissementsrisico: bij faling of wanbetaling van Argenta Assuranties loop je het risico dat je het kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt op de einddatum, afkoopdatum of datum van overlijden van de verzekeringsnemer (zie toelichting hieronder over Garantiefonds voor financiële diensten).

Beleggingsverzekering (tak 23)

 • Faillissementsrisico: de activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van Argenta Assuranties nv. Als Argenta Assuranties nv failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.
 • Risico op kapitaalverlies: er is geen kapitaalbescherming.
 • Beleggersrisico: het interne verzekeringsfonds belegt hoofdzakelijk in beleggingsfondsen of in beveks. Argenta Assuranties nv staat niet in voor het eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die gehouden is tot een betalingsverplichting aan dat onderliggende fonds, noch voor het in gebreke blijven van de beleggingsfondsen en beveks zelf.
 • Liquiditeitsrisico: De vereffening van de eenheden van het intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.
 • Risico op schommeling van de waarde tijdens de looptijd van het contract: de eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten, … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan  hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

 

Belangrijke documenten

Argenta Life Plan

 • Flexibele combinatie van een spaar- en beleggingsverzekering
 • Aanvullende overlijdenswaarborg mogelijk
 • Ideaal voor successieplanning

Ook interessant

Pensioenspaarverzekering

Pensioensparen en langetermijnsparen met een tak 21-levensverzekering
Lees meer