Argenta Life Plan Tak 21

Argenta Life Plan Tak 21 is een spaarverzekering met gewaarborgd rendement aangeboden door Argenta Assuranties nv onder het tak 21-luik van Argenta Life Plan

Beleggingsbeleid en doelstellingen

Je spaart tegen een gewaarborgde rentevoet, eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeling.

De interestvoetwaarborgtermijn bij aanvang van het contract loopt tot 31 december van het 8ste jaar volgend op de eerste activering van het tak 21-luik. Voor toekomstige stortingen geldt de interestvoet en de daaraan gekoppelde looptijd, die van toepassing zijn op moment van storting.

De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling en het recht op winstdeling bij een individuele overeenkomst hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van het artikel 8 van de SFDR Verordening. Het zal minimaal 20 % van zijn activa in duurzame beleggingen investeren.

Je kunt al storten in het Argenta Life Plan vanaf een kapitaal van 25 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Aard
Spaarverzekering

Risico-indicator
2

Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Voor de risico-indicator wordt er van uitgegaan dat u het product voor 8 jaar houdt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Beleggingshorizon
8 jaar

Duurzaamheidsinformatie

Risico's

Bij faillissement of wanbetaling van Argenta Assuranties nv loop je het risico dat je het kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt.

Argenta Assuranties nv is aangesloten bij het Garantiefonds voor financiële diensten. Bij faillissement of wanbetaling van Argenta Assuranties nv kun je in aanmerking komen voor een tussenkomst ten bedrage van de afkoopwaarde en dit tot maximum 100.000 euro per klant en per instelling. Je loopt dus het risico dat je het kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt.

Duurzaamheidsrisico’s: Dit zijn gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur die, indien deze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de activa kunnen veroorzaken.

Kosten en taksen

Instapkosten Maximum 2 % op de eerste schijf van 25.000 euro van de gestorte premie (excl. premietaks) en maximum 1,50 % op de schijf boven 25.000 euro van de gestorte premie (excl. premietaks) 
Beheerskosten
0,30 % per jaar op de schijf tot 125.000 euro reserve en 0,20 % op de schijf boven 125.000 euro reserve
Afkoopkosten

Je betaalt geen uitstaptoeslag op einde interestvoetwaarborgtermijn voor de vrijgekomen inlage of op de eindvervaldag bij contracten met vooraf bepaalde einddatum. De eerste afkoop per kalenderjaar is eveneens gratis tot maximaal 5 % van de reserve uit het tak 21-luik.

In alle andere gevallen bedragen de gebruikelijke afkoopkosten 1 % op de afkoopwaarde (netto opgebouwde reserve) met een minimum van 75 euro geïndexeerd. In uitzonderlijke omstandigheden kan Argenta de afkoopkosten verhogen tot het wettelijke maximum van 5 %. Zo werd op 10 maart 2023 beslist deze afkoopkost te verhogen naar 3 %.  

Premietaks 2 % op de gestorte premie
Switchkosten Binnen tak 23 en van tak 23 naar tak 21 zijn er geen kosten; van tak 21 naar tak 23 is er een kost van 3 % met een minimum van 75 euro geïndexeerd indien geen einde interestvoetwaarborgtermijn.
Roerende voorheffing Bij vervroegde afkoop kan een roerende voorheffing van 30 % verschuldigd zijn

Disclaimer

Belangrijke informatie

Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht van Argenta Assuranties nv waarbij je de keuze hebt tussen een tak 21-luik, tak 23-luik of de combinatie van beide.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vind je in de beheersreglementen, de algemene voorwaarden en het Essentiële-informatiedocument van de verkozen beleggingsoptie. Die documenten vind je gratis op deze pagina of in je kantoor. Voor je intekent moet je deze documenten aandachtig doornemen. Je vindt de netto-inventariswaarden op de website van De Tijd en L’Echo. De interestvoeten en de interestvoetwaarborgtermijnen voor het tak 21-luik vind je op de tarieflijst of in je kantoor.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Argenta Assuranties nv heeft de kennis en ervaring van de lezer, zijn financiële situatie en beleggingsdoelstellingen niet getoetst. Het is dus mogelijk dat de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt zijn. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Assuranties nv heeft getoetst of ze voor hem passend of geschikt zijn.

Niet helemaal tevreden?

Als je klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoorhouder bespreken of kun je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel. 03 285 56 45, klachtenbeheer@argenta.be. Vind je dat Argenta Assuranties nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be of tot een geschillenorgaan zoals vermeld op het platform van online geschillenbeslechting. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 10 maart 2023.