Argenta Life Plan Tak 21 Switch

Argenta Life Plan Tak 21 Switch is een spaarverzekering met gewaarborgd rendement aangeboden door Argenta Assuranties nv onder het tak 21-luik van Argenta Life Plan

Beleggingsbeleid en doelstellingen

Het gespaarde bedrag van Argenta Life Plan Tak 21 Plus dat de volledige looptijd van 8 jaar doorlopen heeft, wordt op dat einde automatisch overgezet naar Argenta Life Plan Tak21 Switch. Van hieruit kan dan beslist worden tot het gratis aangaan van een nieuwe beleggingsoptie onder Argenta Life Plan of overgegaan worden tot gratis afkoop.

De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling en het recht op winstdeling bij een individuele overeenkomst hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van het artikel 8 van de SFDR Verordening. Het zal minimaal 20 % van zijn activa in duurzame beleggingen investeren.

Je kunt een Argenta Life Plan Tak 21 Switch niet zelf opstarten.

Algemene productinformatie

Aard
Spaarverzekering

Risico-indicator
2

Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)

Voor de risico-indicator wordt er van uitgegaan dat u het product voor 8 jaar houdt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Beleggingshorizon
Direct opvraagbaar

Duurzaamheidsinformatie

Risico's

Bij faillissement of wanbetaling van Argenta Assuranties nv loop je het risico dat je het kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt.

Argenta Assuranties nv is aangesloten bij het Garantiefonds voor financiële diensten. Bij faillissement of wanbetaling van Argenta Assuranties nv kun je in aanmerking komen voor een tussenkomst ten bedrage van de afkoopwaarde en dit tot maximum 100.000 euro per klant en per instelling. Je loopt dus het risico dat je het kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt.

Duurzaamheidsrisico’s: Dit zijn gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur die, indien deze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de activa kunnen veroorzaken.

Kosten en taksen

Instapkosten Maximum 2 % op de eerste schijf van 25.000 euro van de gestorte premie (excl. premietaks) en maximum 1,50 % op de schijf boven 25.000 euro van de gestorte premie (excl. premietaks) 
Beheerskosten
0,30 % per jaar op de schijf tot 125.000 euro reserve en 0,20 % op de schijf boven 125.000 euro reserve
Afkoopkosten

Niet van toepassing

Premietaks Niet van toepassing
Switchkosten Vanuit Tak 21 Switch kan gratis geswitcht worden naar een andere tak 21 beleggingsoptie.
Roerende voorheffing Bij vervroegde afkoop kan een roerende voorheffing van 30 % verschuldigd zijn, tenzij de polis op dat moment ondermeer al langer dan 8 jaar loopt met tak 21

Disclaimer

Belangrijke informatie

Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht van Argenta Assuranties nv waarbij je de keuze hebt tussen een tak 21-luik, tak 23-luik of de combinatie van beide.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vind je in de beheersreglementen, de algemene voorwaarden en het Essentiële-informatiedocument van de verkozen beleggingsoptie. Die documenten vind je gratis op deze pagina of in je kantoor. Voor je intekent moet je deze documenten aandachtig doornemen. Je vindt de netto-inventariswaarden op de website van De Tijd en L’Echo. De interestvoeten en de interestvoetwaarborgtermijnen voor het tak 21-luik vind je op de tarieflijst of in je kantoor.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Argenta Assuranties nv heeft de kennis en ervaring van de lezer, zijn financiële situatie en beleggingsdoelstellingen niet getoetst. Het is dus mogelijk dat de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt zijn. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Assuranties nv heeft getoetst of ze voor hem passend of geschikt zijn.

Niet helemaal tevreden?

Als je klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoorhouder bespreken of kun je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel. 03 285 56 45, klachtenbeheer@argenta.be. Vind je dat Argenta Assuranties nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be of tot een geschillenorgaan zoals vermeld op het platform van online geschillenbeslechting. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 30 juni 2024.