Argenta Life Responsible Growth Defensief

Intern verzekeringsfonds binnen het luik tak 23 van Argenta Life Plan

Argenta Life Responsible Growth Defensief is een intern verzekeringsfonds aangeboden door Argenta Assuranties nv onder het tak 23-luik van Argenta Life Plan. Het belegt onderliggend in het fonds1 Argenta-Fund Responsible Growth Defensief beheerd door Argenta Asset Management SA.

Beleggingsbeleid en doelstellingen

Deze belegging wordt actief beheerd2. Het doel van het fonds is om een zo hoog mogelijk rendement te halen. 

Het fonds belegt in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van duurzame ondernemingen en/of overheidsobligaties uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst van duurzame overheden gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating berekend door Vigeo Eiris3, een extern onderzoeks- en ratingbureau. De analyse van overheden door Vigeo Eiris is gebaseerd op een ruime set van performantie- en risico-indicatoren, opgedeeld in drie groepen: milieubescherming, rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en solidariteit.

De rest van de portefeuille bestaat uit in aandelen die binnen hun sector bij de besten scoren op het gebied van duurzaamheid. Via een duurzame selectie wil het fonds bedrijven ondersteunen waarvan diensten en producten binnen hun sector op de meest duurzame wijze tot stand komen en hen stimuleren om stapsgewijze verbeteringen te doen op het vlak van duurzaamheid. De focus ligt hierbij op het bedrijfsbeleid met betrekking tot human resources, milieu, marktgedrag, corporate governance, sociale betrokkenheid en mensenrechten.

De beheerders kiezen de beste bedrijven op het gebied van de ESG4-score (Environmental, Social & Governance) volgens de door Argenta Asset Management in samenwerking met Vigeo Eiris geïmplementeerde duurzaamheidscriteria en methodologie die zijn weergegeven in sectie “Integratie van environmental-, social, governance ("ESG") en ethische kwesties in beheer” van dit prospectus. 

Tevens vertegewoordigen de beleggingen in aandelen niet meer dan 70 % van de waarde van het fonds.

Je kunt al storten in het Argenta Life Plan vanaf een kapitaal van 25 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd

Aard
Gemengd fonds

Frequentie
Wekelijks

Risico-indicator
3

Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Voor de risico-indicator wordt er van uitgegaan dat u het product voor 8 jaar houdt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Beleggingshorizon
5 jaar*

*Voor Argenta Life Plan wordt er ongeacht de gekozen beleggingsoptie een horizon van 8 jaar aanbevolen. 

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en ‘L’Écho’.

Vigeo Eiris en selectiemethodologie

De beheerder Argenta Asset Management (AAM) werkt voor zijn selectie van bedrijven samen met Vigeo Eiris, een extern onderzoeks-en ratingbureau. Elk half jaar krijgt AAM een uitsluitingslijst van Vigeo Eiris met daarin bedrijven die hun verdienmodel of bedrijfsmodel baseren op niet-duurzame activiteiten. De uitsluitingslijst bestaat uit twee luiken:

 1. Uitsluiting op basis van controversiële activiteiten
  In  bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten of die in bepaalde controversiële sectoren actief zijn, investeert dit fonds niet. Voorbeelden van controversiële activiteiten zijn: tabaks-, gok-, seks- of wapenindustrie, dierenmishandeling,... 
 2. Uitsluiting op basis van controverses
  Bedrijven worden tevens geëvalueerd op basis van de ‘UN Global Compact Principles5. Dat zijn tien principes gebaseerd op de rechten van de mens, arbeidsrechten, milieufactoren en anticorruptie. Denk maar aan schending van de privacy, corruptie, witwaspraktijken, … Hiervoor gebruikt Vigeo Eiris alle erkende internationale normen en standaarden. Als een norm of standaard niet gerespecteerd wordt, spreken we van een ‘controverse’, ook in deze bedrijven investeert dit fonds niet. 

De beheerder voegt in dit fonds ook positieve criteria toe om hun selectie van bedrijven te verfijnen. Ze hanteren het best-in-class principe en investeren onder andere in de beste bedrijven op het gebied van de ESG-score. Vigeo Eiris berekent een aparte E (Environmental), S (Social) en G (Governmental) score en ook een samenvattende ESG-score in zijn Equitics© ESG-research. Ze worden opgedeeld in 6 domeinen: (leef)milieu, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor de mensenrechten, algemeen bedrijfsgedrag, organisatiestructuur en personeelsbeleid. Die bedrijven die een ESG-score hebben die ten minste behoort tot de beste 75 % van hun sector komen in aanmerking voor investering in het fonds. 

Als het fonds in overheidsobligaties investeert, moeten deze obligaties worden uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst van duurzame overheden gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating berekend door Vigeo Eiris.

De analyse van overheden is net zoals die van bedrijven gebaseerd op dezelfde internationale normen en standaarden. Enkel landen met een Sovereign Sustainability Rating boven de 70 komen in aanmerking voor de selectie van die overheidsobligaties.

De analyse is gebaseerd op een ruime set van performantie- en risico-indicatoren, opgedeeld in drie groepen:  

 • Milieubescherming: windenergie, duurzaam transport, afvalverwerking en recyclage, ...
 • Rechtstaat en bestuur: preventie van corruptie, betrokkenheid bij oorlogen of ernstige crisissen, bevordering van een goed rechtssysteem, bevordering van democratie, ...
 • Sociale zekerheid en solidariteit: verstrekking van ontwikkelingshulp, toezegging om de rechten van het kind te respecteren en te bevorderen, toezegging om discriminatie van vluchtelingen te voorkomen, ...

Argenta duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is geïntegreerd in de werking van Argenta6. De distributie van dit fonds kadert dan ook in dit algemeen duurzaamheidsbeleid. Meer informatie over het Argenta duurzaamheidsbeleid, ESG criteria en de uitsluitingslijst kan je bekomen op onze algemene duurzaamheidspagina.

Towards Sustainability Label

Het label 'Towards Sustainability' werd toegekend aan dit fonds. 

Dit label is één jaar geldig en wordt jaarlijks herzien. De toekenning van dit label aan het fonds betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer informatie over dit onderwerp.

Risico's

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7 (waarbij “1” de laagste en “7” de hoogste risico klasse is), dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de netto inventariswaarde kan schommelen in functie van marktomstandigheden. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging volledig of gedeeltelijk verliezen.

Het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Er is geen kapitaalbescherming of rendementsgarantie. Als Argenta Assuranties nv. u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw volledige inleg kunnen verliezen. 

 • Faillissementsrisico: de activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van Argenta Assuranties nv. Als Argenta Assuranties nv failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.
 • Risico op kapitaalverlies: er is geen kapitaalbescherming.
 • Beleggersrisico: het interne verzekeringsfonds belegt hoofdzakelijk in beleggingsfondsen of in beveks. Argenta Assuranties nv staat niet in voor het eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die gehouden is tot een betalingsverplichting aan dat onderliggende fonds, noch voor het in gebreke blijven van de beleggingsfondsen en beveks zelf.
 • Liquiditeitsrisico: De vereffening van de eenheden van het intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.
 • Risico op schommeling van de waarde tijdens de looptijd van het contract: de eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten, … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.
   

Prestatie scenario's

De verschillende prestatie scenario’s kan je raadplegen in het essentiële informatiedocument.

Kosten en taksen

Instapkosten 0 %
Uitstapkosten
0 %
Lopende kosten totaal 2,67 % 7
Verzekeringtaks bij intrede  2 %
Roerende voorheffing bij afkoop  Niet van toepassing 

Disclaimer

1 Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen .

2 Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

Vigeo Eiris: Als rating- en onderzoeksbureau evalueert Vigeo Eiris de integratie van sociale, milieu- en governancefactoren in de strategieën, activiteiten en het beheer van organisaties - met de nadruk op het bevorderen van economische prestaties, verantwoord investeren en duurzame waarde creatie.

ESG: staat voor Environment Social Governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalverwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

5 UN Global Compact Principles: Is een waardensysteem waarmee getracht wordt om de strategieën en activiteiten van bedrijven over de hele wereld op één lijn te brengen met 10 principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. 

Argenta omvat hier Argenta Asset Management, Argenta Spaarbank, Argenta Assuranties en Arvestar Asset Management.

Lopende kosten van het intern verzekeringsfonds bedragen 1,01 % per jaar, en worden (wekelijks) automatisch verrekend in de netto inventariswaarde van het intern verzekeringsfonds. De lopende kosten van het onderliggende compartiment bedragen maximaal 1,66 % (op jaarbasis). Deze kosten zitten verrekend in de netto inventariswaarde van dat compartiment. Argenta Assuranties ontvangt hiervan een vergoeding van maximum 0,75 % (op jaarbasis). Deze vergoeding maakt deel uit van de lopende kosten en is dus geen extra kost. 

Belangrijke informatie

Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht van Argenta Assuranties nv waarbij je de keuze hebt tussen een tak 21-luik, tak 23-luik of de combinatie van beide.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vind je in de beheersreglementen, de algemene voorwaarden en het Essentiële-informatiedocument van de verkozen beleggingsoptie. Die documenten vind je gratis op deze pagina of in je kantoor. Voor je intekent moet je deze documenten aandachtig doornemen. Je vindt de netto-inventariswaarden op de website van De Tijd en L’Echo. De interestvoeten en de interestvoetwaarborgtermijnen voor het tak 21-luik vind je op de tarieflijst of in je kantoor.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Argenta Assuranties nv heeft de kennis en ervaring van de lezer, zijn financiële situatie en beleggingsdoelstellingen niet getoetst. Het is dus mogelijk dat de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt zijn. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Assuranties nv heeft getoetst of ze voor hem passend of geschikt zijn.

Niet helemaal tevreden?

Als je klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoorhouder bespreken of kun je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel 03 285 56 45, klachtenbeheer@argenta.be. Vind je dat Argenta Assuranties nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman.as, www.ombudsman.be of tot een geschillenorgaan vermeld op ec.europa.eu/odr. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 november 2021.