Argenta Life Finance Dynamic

Intern verzekeringsfonds binnen het luik tak 23 van Argenta Life Plan

Argenta Life Finance Dynamic is een intern verzekeringsfonds aangeboden door Argenta Assuranties nv onder het tak 23-luik van Argenta Life Plan. Het belegt onderliggend in het fonds1 Argenta-Fund Finance Dynamic beheerd door Argenta Asset Management SA.

Beleggingsbeleid en doelstellingen

Deze belegging wordt actief beheerd2. Het doel van het fonds is om een zo hoog mogelijk rendement te halen. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de financiële sector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets). Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 49 % beleggen in andere aandelen die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Het compartiment kan tot maximaal 10 % beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook financiële derivaten inzetten.

Je kunt al storten in het Argenta Life Plan vanaf een kapitaal van 25 euro. De looptijd is onbeperkt.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding
Wereldwijd

Aard
Aandelenfonds

Frequentie
Wekelijks

Risico-indicator
4

Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Voor de risico-indicator wordt er van uitgegaan dat u het product voor 8 jaar houdt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Beleggingshorizon
6 jaar*

*Voor Argenta Life Plan wordt er ongeacht de gekozen beleggingsoptie een horizon van 8 jaar aanbevolen. 

Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op het fondsenoverzicht.
Die waarde wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en ‘L’Écho’.

Risico's

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7 (waarbij “1” de laagste en “7” de hoogste risico klasse is), dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de netto inventariswaarde kan schommelen in functie van marktomstandigheden. Omdat dit product niet beschermd is tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging volledig of gedeeltelijk verliezen.

Het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer. Er is geen kapitaalbescherming of rendementsgarantie. Als Argenta Assuranties nv. u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw volledige inleg kunnen verliezen. 

  • Faillissementsrisico: de activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van Argenta Assuranties nv. Als Argenta Assuranties nv failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.
  • Risico op kapitaalverlies: er is geen kapitaalbescherming.
  • Beleggersrisico: het interne verzekeringsfonds belegt hoofdzakelijk in beleggingsfondsen of in beveks. Argenta Assuranties nv staat niet in voor het eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die gehouden is tot een betalingsverplichting aan dat onderliggende fonds, noch voor het in gebreke blijven van de beleggingsfondsen en beveks zelf.
  • Liquiditeitsrisico: De vereffening van de eenheden van het intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.
  • Risico op schommeling van de waarde tijdens de looptijd van het contract: de eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten, … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.
     

Prestatie scenario's

De verschillende prestatie scenario’s kan je raadplegen in het essentiële informatiedocument.

Kosten en taksen

Instapkosten 0 %
Uitstapkosten
0 %
Lopende kosten totaal 2,90 % 4
Verzekeringtaks bij intrede  2 %
Roerende voorheffing bij afkoop  Niet van toepassing 

Disclaimer

1 Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen .

2 Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

Lopende kosten van het intern verzekeringsfonds bedragen 1,01 % per jaar, en worden (wekelijks) automatisch verrekend in de netto inventariswaarde van het intern verzekeringsfonds. De lopende kosten van het onderliggende compartiment bedragen maximaal 1,89 % (op jaarbasis). Deze kosten zitten verrekend in de netto inventariswaarde van dat compartiment. Argenta Assuranties ontvangt hiervan een vergoeding van maximum 0,75 % (op jaarbasis). Deze vergoeding maakt deel uit van de lopende kosten en is dus geen extra kost. 

Belangrijke informatie

Argenta Life Plan is een levensverzekering naar Belgisch recht van Argenta Assuranties nv waarbij je de keuze hebt tussen een tak 21-luik, tak 23-luik of de combinatie van beide.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vind je in de beheersreglementen, de algemene voorwaarden en het Essentiële-informatiedocument van de verkozen beleggingsoptie. Die documenten vind je gratis op deze pagina of in je kantoor. Voor je intekent moet je deze documenten aandachtig doornemen. Je vindt de netto-inventariswaarden op de website van De Tijd en L’Echo. De interestvoeten en de interestvoetwaarborgtermijnen voor het tak 21-luik vind je op de tarieflijst of in je kantoor.

Deze pagina is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Argenta Assuranties nv heeft de kennis en ervaring van de lezer, zijn financiële situatie en beleggingsdoelstellingen niet getoetst. Het is dus mogelijk dat de vernoemde financiële instrumenten niet passend of niet geschikt zijn. De pagina is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat Argenta Assuranties nv heeft getoetst of ze voor hem passend of geschikt zijn.

Niet helemaal tevreden?

Als je klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoorhouder bespreken of kun je terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel 03 285 56 45, klachtenbeheer@argenta.be. Vind je dat Argenta Assuranties nv jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, info@ombudsman.as, www.ombudsman.be of tot een geschillenorgaan vermeld op ec.europa.eu/odr. Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 november 2021.