Argenta Pension Fund Defensive

Een belegging op lange termijn met fiscaal voordeel

Reclame

Wat is het Argenta Pension Fund Defensive?

Het Argenta Pension Fund Defensive is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat actief beheerd1 wordt door Arvestar Asset Management, een Belgische vennootschap.

 • Doel: Het Argenta Pension Fund Defensive stelt zich ten doel u een meerwaarde op lange termijn op uw belegging te bieden door een activaportefeuille op te bouwen waarvan de samenstelling, met naleving van ecologische, sociale en bestuurscriteria (ESG), voldoet aan alle eisen die gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen. Dit is een actief beheerd fonds2. Dit type fonds beoogt niet de prestatie van een benchmark na te bootsen. Dit fonds promoot ecologische en sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector, en moet een minimaal aandeel duurzame beleggingen omvatten in de zin van dezelfde verordening. Bij de beslissing om te beleggen in het fonds, moet je rekening houden met alle kenmerken en doelstelling van het fonds.
 • Strategie: Het Argenta Pension Fund Defensive belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke beperking) in effecten en geldmarktinstrumenten die door hun rendement of meerwaarde de intrinsieke waarde doen toenemen en tegelijk ook het risico van verlies verminderen door een aangepaste spreiding van de risico's. De portefeuillesamenstelling voldoet aan de beleggingsbeperkingen die gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen. Het fonds belegt in aandelen of soortgelijke financiële instrumenten (ten belope van maximaal 40 % van zijn nettoactiva).
  Benchmark: 21 % MSCI EMU Net Return, 4,5 % MSCI World-ex EMU Net Return, 4,5 % MSCI Europe Small Caps Net Return, 45,5 % Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return, 24,5 % Iboxx Euro Corporate Overall Total Return.Gebruik van de benchmark: De benchmark wordt gebruikt in het kader van het risicobeheer. De selectie en de weging van de activa van het compartiment kunnen sterk afwijken van de samenstelling van de benchmark. Ook kan de prestatie gevoelig verschillen van deze van de benchmark.
  Deze belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming in een fonds en niet op de aankoop van een bepaalde onderliggende waarde.
  De beheerder kan beslissen om de verhandeling van het compartiment stop te zetten. 

Waarom Argenta Pension Fund Defensive?

Behoud je levensstandaard na je pensioen

 • Wanneer je met pensioen gaat, daalt je inkomen gemiddeld met 40 tot 50 %. Daarnaast blijft de levensverwachting jaar na jaar stijgen. Daarom is het nodig om een extra spaarpotje te voorzien als je je levensstandaard wilt behouden.

Fiscaal voordeel

Voor iedereen

 • Je stort op je eigen tempo. Wanneer het jou uitkomt.

Potentieel hoger rendement op lange termijn

 • Pensioenspaarfondsen hebben een lange beleggingshorizon. Daardoor kunnen de fondsbeheerders streven naar een potentieel hoger rendement.

Gespreid beleggen

 • De investeringen worden gespreid over aandelen en obligaties.
 • Bovendien worden de investeringen gespreid over verschillende sectoren, regio’s, … 
 • Het fonds wordt actief beheerd door Arvestar Asset Management.

Is Argenta Pension Fund Defensive iets voor mij?

Het Argenta Pension Fund Defensive kan iets voor jou zijn als je jezelf herkent in deze stellingen:

Je bent bezorgd over je financiële situatie na je pensioen.

 • Je weet dat je inkomen sterk daalt na je pensioen en wilt graag een buffer opbouwen.
 • Je wilt een belastingvoordeel genieten.

Je wilt iets opbouwen, maar wilt jezelf niet vastzetten met een verplichte storting.

 • Met het Argenta Pension Fund Defensive kies je wanneer en hoeveel je stort.
 • Je bent niet verplicht om elk jaar het fiscale maximum te sparen, maar we raden het wel aan als je je belastingvoordeel wilt optimaliseren.

Je hebt een kortere beleggingshorizon.

 • Idealiter is je beleggingshorizon langer dan 5 jaar en minimum 10 jaar voor fiscaal pensioensparen.

Je gaat voor rendement, maar niet tegen elk risico.

 • Je begrijpt dat het rendement van je belegging afhangt van de bewegingen op de beurs.
 • Je kiest er bewust voor om minder risico's te nemen, waardoor je rendement lager zal zijn.

Kenmerken

 • Instapkosten: 0 %
 • Uitstapkosten: 0 %
 • Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten: 1,33 %
 • Transactiekosten: 0,11 %
 • Duurtijd: onbeperkt
 • Minimumbedrag: 5 euro
 • Beleggingshorizon: langer dan 3 jaar en minimum 10 jaar voor fiscaal pensioensparen
 • Risico-indicator: 3 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico)
 • Inventariswaarde: 76,52 euro op 19/06/2024. Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment ook raadplegen in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.
 • ISIN: BE6208865897

Duurzaamheid

Dit fonds kreeg het label 'Towards Sustainability'. Dat is een kwalteitslabel van Febelfin, vertegenwoordiger van de Belgische financiële sector. Een fonds krijgt het label alleen als de portefeuille samengesteld is volgens een aantal minimumvoorwaarden en ook het beleggingsproces aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het label is één jaar geldig en wordt dus elk jaar opnieuw geëvalueerd. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer informatie over dit onderwerp.

Risico’s

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor minstens 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in vóór de vervaldatum verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling beschikbaar is.

Beleggen in dit fonds houdt bovendien risico’s in die van materieel belang zijn, maar dit niet in de risico-indicator zijn opgenomen:

 • Concentratierisico: Het overwicht in de fondsportefeuille van effecten van emittenten in de Europese Economische Ruimte kan de portefeuille bijzonder gevoelig maken voor de economische ontwikkeling in dit gebied.
 • Flexibiliteitsrisico: Het gebrek aan flexibiliteit van het fonds is toe te schrijven aan het beleggingsproduct zelf.

Omdat dit product niet beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Voor meer informatie over de risico's van het fonds wordt verwezen naar de sectie "Risico's" in het prospectus

Fiscaliteit

Wist je dat je een belastingvermindering kunt genieten door te beleggen in het Argenta Pension Fund Defensive? Je kunt kiezen tussen twee systemen:

 • Stort je tot 1.020 euro per jaar, dan kun je een belastingvermindering van 30 % (+gemeentebelasting) krijgen.
 • Stort je tot 1.310 euro per jaar, dan is dat 25 % (+gemeentebelasting).

De fiscale regeling geldt voor particulieren die in België wonen en tussen 18 en 64 jaar oud zijn. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigen.

Heb je je contract afgesloten voor je 55ste verjaardag?

Dan wordt er op je 60ste verjaardag een belasting aangerekend van 8 %. Daarna kun je tot en met het jaar waarin je 64 jaar wordt beleggen met belastingvoordeel, zonder belasting op het gespaarde kapitaal.

Heb je je contract afgesloten vanaf je 55ste verjaardag?

Dan wordt er op de 10e verjaardag van het contract een belasting van 8 % aangerekend.  

Wil je het geld vervroegd opnemen?

Als je je geld vervroegd opneemt, dan is meestal een hogere belasting van 33 % verschuldigd.

Belangrijke informatie

Niet helemaal tevreden?

Disclaimer

1 Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

2 Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

Open je Argenta Pension Fund Defensive in de Argenta-app

Snel en eenvoudig.

Heb je de Argenta-app nog niet?

Makkelijk overstappen naar Argenta

Heb je al een pensioenspaarplan bij een andere bank, maar wil je graag overstappen naar dat van Argenta?