Argenta Pensioenspaarfonds

Een belegging op lange termijn met fiscaal voordeel

Wat is het Argenta Pensioenspaarfonds?

Het Argenta Pensioenspaarfonds is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat actief beheerd1 wordt door Arvestar Asset Management

 • Strategie: het fonds2 belegt vooral in aandelen met een wettelijk maximum van 75 %.
  Meerbepaald belegt het Argenta Pensioenspaarfonds voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke of geografische beperking) in effecten die door hun rendement of meerwaarde de intrinsieke waarde doen toenemen en tegelijk de verliesrisico’s verminderen door een aangepaste beleggingsspreiding. De portefeuillesamenstelling voldoet aan de beleggingsbegrenzingen die gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen.
 • Doel: het fonds focust op potentieel rendement op lange termijn en risico's verminderen door beleggingsspreiding, met naleving van ecologisch, sociale en bestuurscriteria (ESG), voldoet aan alle eisen die gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen. Het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling maar promoot een combinatie van ecologische en sociale kenmerken.

Waarom Argenta Pensioenspaarfonds?

Het Argenta pensioenspaarfonds van de fondsbeheerder Arvestar, won op 9 maart 2022 opnieuw goud op de prestigieuze Fund Awards van De Tijd/L'Echo. In totaal kwamen 11 pensioenspaarfondsen in aanmerking voor deze award. 

Meer informatie over deze award.

Behoud je levensstandaard na je pensioen

 • Wanneer je met pensioen gaat, daalt je inkomen gemiddeld met 40 tot 50 %. Daarnaast blijft de levensverwachting jaar na jaar stijgen. Daarom is het nodig om een extra spaarpotje te voorzien als je je levensstandaard wilt behouden.

Fiscaal voordeel

Voor iedereen

 • Je stort op je eigen tempo. Wanneer het jou uitkomt.

Potentieel hoger rendement op lange termijn

 • Pensioenspaarfondsen hebben een lange beleggingshorizon. Daardoor kunnen de fondsbeheerders streven naar een potentieel hoger rendement.

Gespreid beleggen

 • De investeringen worden gespreid over aandelen en obligaties.
 • Bovendien worden de investeringen gespreid over verschillende sectoren, regio’s, … 
 • Het fonds wordt actief beheerd door Arvestar Asset Management.

Is Argenta Pensioenspaarfonds iets voor mij?

Het Argenta Pensioenspaarfonds kan iets voor jou zijn als je jezelf herkent in deze stellingen:

Je bent bezorgd over je financiële situatie na je pensioen.

 • Je weet dat je inkomen sterk daalt na je pensioen en wilt graag een buffer opbouwen.
 • Je wilt een belastingvoordeel genieten.

Je wilt iets opbouwen, maar wilt jezelf niet vastzetten met een verplichte storting.

 • Met het Argenta Pensioenspaarfonds kies je wanneer en hoeveel je stort.
 • Je bent niet verplicht om elk jaar het fiscale maximum te sparen, maar we raden het wel aan als je je belastingvoordeel wilt optimaliseren.

Je hebt een lange beleggingshorizon.

 • Je bent jonger dan 55 jaar en hebt dus een beleggingshorizon van minstens 10 jaar.
 • Met een lange beleggingshorizon geef je de markt meer tijd om zich te corrigeren bij plotse schommelingen.

Je gaat voluit voor rendement en je neemt het risico erbij.

 • Je begrijpt dat het rendement van je belegging afhangt van de bewegingen op de beurs.

Kenmerken

 • Instapkosten 0 %
 • Uitstapkosten 0 %
 • Lopende kosten 1,33 %
 • Duurtijd: onbeperkt
 • Minimumbedrag: 5 euro
 • Beleggingshorizon: langer dan 5 jaar en minimum 10 jaar voor fiscaal pensioensparen
 • Risicoklasse: 3 op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)
 • Inventariswaarde: 146,19 euro op 30/01/2023. Je kunt de netto-inventariswaarde van het compartiment ook raadplegen in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’.
 • ISIN: BE0172903495

Selectiemethodologie

Het beleggingsbeleid hanteert verschillende strategieën om na te gaan of de bedrijven voldoen aan de opgelegde ESG-criteria om deel uit te maken van het beleggingsuniversum. Degroof Petercam Asset Management (DPAM) staat in voor het intellectuele beheer van de portefeuille en dus ook voor de beoordeling van duurzame selectiecriteria. DPAM maakt hierbij gebruik van de ESG-research afkomstig van externe financiële ratingbureaus die internationaal erkend zijn. Daarnaast beschikt DPAM over interne ESG-researchcapaciteit om te bepalen of een bedrijf beantwoordt aan de vooropgestelde duurzaamheidscriteria.

De portefeuille van het fonds bestaat uitsluitend uit beleggingen die beantwoorden aan de ecologische en sociale kenmerken die door het fonds gepromoot worden.

Dit zijn de selectiecriteria:

 1. De verdediging van fundamentele rechten (normatieve screening aan de hand van het Global Compact van de Verenigde Naties). Externe rating bureaus voeren een compliance screening uit. Het fonds investeert niet in bedrijven die de universele principes van de Verenigde Naties niet respecteren zoals mensenrechten, arbeidsrechten, milieubescherming, corruptiebestrijding.
 2. Het uitsluiten van financiering van controversiële activiteiten (zoals tabaks-, gok-, seks- of wapenindustrie) (negatieve ESG-screening). Het ESG-investeringsbeleid van de beheervennootschap bepaalt de criteria en uitsluitingsdrempels voor de betreffende sectoren en hun economische activiteiten.
  Daarnaast geeft de negatieve screening aan in welke mate een bedrijf verwikkeld is in controverses. De frequentie en de ernst van incidenten en de manier waarop het bedrijf erop reageert, bepalen hoe sterk de controverse doorweegt en of het bedrijf uitgesloten wordt. Het integrale beleid vind je hier.
 3. De kwantitatieve ESG-benadering ('best-in-class'): Deze benadering maakt een selectie van de best presterende bedrijven per type industrie, op basis van de ESG-normen. Dit model identificeert de bedrijven die het best gepositioneerd zijn binnen hun sector en bovendien het belang van duurzame ontwikkeling hebben begrepen. De laatste 20 % van de ranglijst per economische sector komt niet in aanmerking voor belegging. 
 4. De kwalitatieve ESG-benadering. De kwantitatieve screening kan worden aangevuld met kwalitatieve analyses en dialogen die met ondernemingen aangegaan worden over financiële kwesties rond hun strategie en de meest relevante en significante ESG-risico's en -uitdagingen waaraan ze zijn blootgesteld.

Voorbeelden van selectiecriteria:

a) Ecologische aspecten: uitsluiting van bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan thermische steenkool of tabak, en beoordeling van bedrijven op het vlak van ESG-normen op basis van onder andere hun afvalbeleid en uitstoot
b) Sociale aspecten: uitsluiting van bedrijven met een aanzienlijke blootstelling aan kansspelen of bedrijven die de mensenrechten schenden, en beoordeling van bedrijven op het vlak van ESG-normen op basis van onder andere hun respect voor de rechten van werknemers
c) Bestuursaspecten: beoordeling van bedrijven op het vlak van ESG-normen op basis van onder andere het aantal onafhankelijke bestuurders, de verloning van het management en de rechten van aandeelhouders

Het fonds beperkt zijn beleggingsselectie tot de effecten die in het hierboven bepaalde universum zijn opgenomen. Beleggingen in effecten van bedrijven die actief zijn in de vervaardiging, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen, clustermunitie en munitie en bepantsering op basis van verarmd uranium zijn dus uitgesloten.

Als een bedrijf niet langer voldoet aan de vooropgestelde ESG-selectiecriteria, verkoopt de beheerder die belegging binnen drie maanden, in het belang van de aandeelhouders.

Dit fonds kreeg het label 'Towards Sustainability'. Dat is een kwalteitslabel van Febelfin, vertegenwoordiger van de Belgische financiële sector. Een fonds krijgt het label alleen als de portefeuille samengesteld is volgens een aantal minimumvoorwaarden en ook het beleggingsproces aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het label is één jaar geldig en wordt dus elk jaar opnieuw geëvalueerd. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het compartiment beantwoordt aan uw eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Meer informatie over dit onderwerp.

Logo van Towards Sustainability

Fiscaliteit

Wist je dat je een belastingvermindering kunt genieten door te beleggen in het Argenta Pensioenspaarfonds? Je kunt kiezen tussen twee systemen:

 • Stort je tot 990 euro per jaar, dan kun je een belastingvermindering van 30 % (+gemeentebelasting) krijgen.
 • Stort je tot 1.270 euro per jaar, dan is dat 25 % (+gemeentebelasting).

De fiscale regeling geldt voor particulieren die in België wonen en tussen 18 en 64 jaar oud zijn. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigen.

Heb je je contract afgesloten voor je 55ste verjaardag?

Dan wordt er op je 60ste verjaardag een belasting aangerekend van 8 %. Daarna kun je tot en met het jaar waarin je 64 jaar wordt beleggen met belastingvoordeel, zonder belasting op het gespaarde kapitaal.

Heb je je contract afgesloten vanaf je 55ste verjaardag?

Dan wordt er op de 10e verjaardag van het contract een belasting van 8 % aangerekend.  

Wil je het geld vervroegd opnemen?

Als je je geld vervroegd opneemt, dan is meestal een hogere belasting van 33 % verschuldigd.

Risico’s

 • Flexibiliteitsrisico
  De aard van de sectoren en bedrijven waarin met dit product belegd mag worden, is duidelijk omlijnd. De beheerder van de belegging kan dus niet flexibel kiezen in welke sectoren of bedrijven hij belegt.
 • Marktrisico
  De koersen van de bezittingen in je beleggingsportefeuille kunnen schommelen. Daardoor houd je bij een verkoop waarschijnlijk meer of minder over dan wat je oorspronkelijk hebt geïnvesteerd.
 • Kapitaalrisico
  Als je voor een pensioenspaarfonds kiest, beleg je hoofdzakelijk in aandelen en obligaties. Daardoor zijn je kapitaal en rendement niet gewaarborgd.
 • Concentratierisico
  De meeste uitgevers van de obligaties en aandelen liggen in de Europese Economische Ruimte. Daardoor heeft de economische ontwikkeling in de EER een grote invloed op het fonds.
 • Rendementsrisico
  Doordat je aandelenkoersen schommelen, kan het rendement voor een bepaalde periode positief of negatief zijn.

Disclaimer

1 Een manier van portefeuillebeheer waarbij de beheerder in functie van zijn marktvisie en verwachtingen actieve posities inneemt met als doel een beter beleggingsresultaat te halen.

2 Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meedere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB’s zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer. 

Belangrijke informatie

Niet helemaal tevreden?

Open je Argenta Pensioenspaarfonds in de Argenta-app

Snel en eenvoudig.

Heb je de Argenta-app nog niet?

Makkelijk overstappen naar Argenta

Heb je al een pensioenspaarplan bij een andere bank, maar wil je graag overstappen naar dat van Argenta?