Langetermijnsparen met Argenta-Flexx

De levensverzekering waarmee je spaart of belegt voor later

Waarom kiezen voor langetermijnsparen met Argenta-Flexx?

Je kunt een belastingvoordeel tot 30 % genieten

Het kan al vanaf 25 euro.

Je kiest zelf hoeveel of wanneer je spaart of belegt.

Hoe werkt langetermijnsparen met Argenta-Flexx?

Argenta Flexx is een levensverzekering  waarbij je kiest om te beleggen in tak 21- of tak 23-beleggingen of een combinatie van beide. Langetermijnsparen is bedoeld voor beleggers die willen sparen of beleggen voor later met belastingvoordeel.

Het contract loopt minimaal 10 jaar en minimaal tot je 65ste verjaardag.

Argenta-Flexx kan zowel onder het fiscale stelsel pensioensparen als onder het fiscale stelsel langetermijnsparen worden afgesloten.

Fiscaal langetermijnsparen

Als je voor Argenta-Flexx kiest, kun je in aanmerking komen voor een fiscaal voordeel. 

Via langetermijnsparen kun je een belastingvermindering van 30 % krijgen op de gestorte bedragen. Hoeveel je precies fiscaal kunt sparen, hangt af van je netto beroepsinkomen. Voor 2024 is dat bedrag beperkt tot 2.450 euro.

Hou er rekening mee dat dit bedrag mogelijk verminderd moet worden met het basisbedrag van de gewestelijke belastingvermindering voor de eigen woning.

Sparen of beleggen op jouw tempo

Je kiest of je eenmalig een minimum van 300 euro stort of een spaarplan van minimaal 300 euro op jaarbasis aangaat.

Daarnaast kies je zelf of je maandelijks, jaarlijks of met een andere frequentie stort. Je kunt al storten vanaf een bedrag van 25 euro.

Zo kies je zelf wanneer je spaart voor later.

Waarborgen

Als je voor Argenta-Flexx kiest, gelden automatisch deze waarborgen:

 • Waarborg bij leven
  Is de verzekerde in leven op de einddatum van het contract, dan wordt de netto opgebouwde reserve uitgekeerd. Deze wordt gevormd door het gespaarde bedrag, inclusief rente en uitgekeerde winstdeling en na afhouding van de hieronder vermelde taksen en kosten.
 • Waarborg bij overlijden
  Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van het contract wordt de netto opgebouwde reserve uitgekeerd aan de gekozen begunstigde(n).

Als je voor een aanvullende waarborg kiest, dan ben je er zeker van dat een of meer begunstigden een vooraf bepaald minimumbedrag ontvangen wanneer je overlijdt. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Constante waarborg overlijden
  Wil je er zeker van zijn dat bijvoorbeeld je kinderen of kleinkinderen een vooraf bepaald bedrag uitgekeerd krijgen wanneer je sterft? Dat kan met de constante waarborg overlijden tot een bedrag van 85.000 euro overlijdensriscokapitaal. 

Argenta-Flexx Home & Pension

Argenta-Flexx Home & Pension is een optionele afbouwende waarborg overlijden.

Vroeg beginnen sparen voor later is belangrijk. Maar op korte termijn plannen maken, is ook belangrijk. Wil je starten met langetermijnsparen, maar heb je ook plannen om een huis te kopen? Dan is Argenta-Flexx Home & Pension een goede keuze:

 • Je kunt recht hebben op het belastingvoordeel van het langetermijnsparen via Argenta-Flexx. 
 • Vind je enkele jaren later jouw droomhuis? Dan kun je het gespaarde bedrag inzetten voor de financiering van de overlijdensverzekering van het woonkrediet (de schuldsaldoverzekering).

Duurzaamheidsinformatie

Argenta-Flexx is een “artikel 8 SFDR”-product, d.w.z. dat het ecologische en sociale kenmerken promoot. Alle opties onder het Argenta-Flexx moeten voldoen aan het basis-duurzaamheidsbeleid voor beleggingen van Argenta.

De duurzaamheid van een polis Argenta-Flexx hangt finaal af van de manier waarop het product wordt ingevuld. Met andere woorden, de duurzaamheid van je investering hangt af van optie(s) die je kiest en hoe lang je deze optie(s) aanhoudt. De precieze duurzaamheidskenmerken van een spaarverzekeringsoptie (Tak 21)  kunnen verschillen van die van een beleggingsverzekeringsoptie (Tak 23). Ook onderling kunnen de beleggingsverzekeringsopties (Tak 23) qua integratie van duurzaamheid verschillend zijn.

Tak 21

Tak 23

Risico’s

Spaarverzekering (tak 21)

 • Faillissementsrisico: bij faling of wanbetaling van Argenta Assuranties loop je het risico dat je het kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt op de einddatum, afkoopdatum of datum van overlijden van de verzekeringsnemer (zie toelichting hieronder over Garantiefonds voor financiële diensten).

Beleggingsverzekering (tak 23)

 • Faillissementsrisico: de activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van Argenta Assuranties nv. Als Argenta Assuranties nv failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.
 • Risico op kapitaalverlies: er is geen kapitaalbescherming.
 • Beleggersrisico: het interne verzekeringsfonds belegt hoofdzakelijk in beleggingsfondsen of in beveks. Argenta Assuranties nv staat niet in voor het eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die gehouden is tot een betalingsverplichting aan dat onderliggende fonds, noch voor het in gebreke blijven van de beleggingsfondsen en beveks zelf.
 • Liquiditeitsrisico: De vereffening van de eenheden van het intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.
 • Risico op schommeling van de waarde tijdens de looptijd van het contract: de eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten, … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan  hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Rendement (exclusief kosten en taksen)

Spaarverzekering (tak 21)

De interestvoet (zie tarieflijst) wordt voor elke storting afzonderlijk bepaald en wordt per storting gegarandeerd voor de volledige looptijd van het contract. Dat geldt zowel voor de eerste premie als voor bijkomende premies.

Het brutorendement moet worden verminderd met de beheerskosten. De verzekeringsnemer betaalt op elke storting een verzekeringstaks en instapkosten. In het geval van een vervroegde afkoop zijn kosten verschuldigd en kan een financiële correctie worden toegepast.

Beleggingsverzekering (tak 23)

Het rendement hangt af van het rendement van de geselecteerde interne verzekeringsfondsen. Het rendement is niet gegarandeerd. Het waardeoverzicht vermeldt telkens het rendement sinds het laatste waardeoverzicht.

De kernfondsen binnen Argenta Long Term

Kosten en taksen

Documenten

Belangrijke informatie

Niet helemaal tevreden?

Kom gerust langs voor een persoonlijk voorstel