Overzicht 2019

2019 bleek, tegen de verwachtingen van de meeste analisten in, een jaar waarin bijna alle financiële activa positieve returns konden optekenen. Vaak waren dat zelfs zeer positieve returns. We kunnen dus echt wel spreken van een uitzonderlijk sterk jaar. 

De reden voor deze spectaculaire resultaten vallen terug te leiden naar een aantal belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen:

1. De cen­tra­le ban­ken die een zeer on­der­steu­nend mo­ne­tair be­leid ge­voerd heb­ben

Nadat de Amerikaanse centrale bank in 2018 de rente nog aan het optrekken was, veranderde ze in 2019 het geweer van schouder en ging ze terug een expansief monetair beleid voeren. Zo werd de beleidsrente in Amerika in 2019 in 3 stappen verlaagd van 2,5 % naar 1,75 %. Ook de Europese centrale bank ging een nog meer ondersteunend monetair beleid voeren en verlaagde de rente van -0,4 % naar -0,5 %. Daarnaast was er ook een heropstart van hun aankoopprogramma van obligaties en werden er maatregelen genomen om de rentabiliteit van de banksector te vrijwaren. Deze maatregelen dreven zowel de aandelen- als de obligatiemarkten de hoogte in.

2. De ge­o­po­li­tie­ke ont­wik­ke­lin­gen in de we­reld

Ten eerste was er de rollercoaster van de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China. Eind 2018 ontspoorde de handelsrelatie tussen de twee grootmachten volledig. 2019 was op dit vlak veel positiever, al waren er een heel aantal serieuze tegenslagen te incasseren. Het conflict waait regelmatig aanzienlijk op, zoals tijdens de afgelopen zomermaanden, na een misplaatste tweet van president Trump. Maar over het algemeen zagen we dat beide partijen werken aan een oplossing voor het probleem. Wat ook concreet werd in december toen aangekondigd werd dat er een principieel akkoord was voor een eerste fase van de nieuwe handelsovereenkomst tussen de VS en China. Hiernaast waren er ook de ontwikkelingen rond de brexit die de gemoederen bedaarden. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie moesten een aantal keer in spoed op zoek gaan naar een nieuwe reden tot uitstel van die brexit nadat een belangrijke deadline benaderd werd zonder enige oplossing en een harde brexit onvermijdbaar leek. Maar na de overtuigende verkiezingsoverwinning van Boris Johnson en zijn conservatieve partij ligt de weg naar een brexit met overeenkomst met de Europese Unie in 2020 nu op tafel. Een brexit met overeenkomst neemt veel onzekerheid van tafel, wat positief is voor de financiële markten. 

3. De be­drijfs­win­sten die groter bleken dan verwacht 

Eind 2018 zagen we dat analisten minder positief werden en ze de verwachte groei in bedrijfswinsten aanzienlijk naar beneden bijstelden. Analisten deden dit door de onzekerheid die de handelsoorlog met zich meebracht en doordat een aantal macro-economische indicatoren eind 2018 begonnen te wijzen op een verzwakkend klimaat. Maar dat bleek niet nodig. Een verdere ontsporing van de handelsoorlog bleef uit en het expansief beleid van de centrale banken ondersteunde de economie. Hierdoor konden bedrijven beter dan verwachte winstcijfers laten optekenen. In combinatie met hoge risicopremies in het begin van het jaar leidde dat tot mooie stijgingen voor de aandelen. 

Het vierde kwartaal van 2019 

Het laatste kwartaal van het jaar leest als een samenvatting van de rest van het jaar als je kijkt naar de ontwikkelingen op de wereldwijde aandelenmarkten. De aandelenmarkten zetten hun gestage klim van de rest van het jaar rustig verder gedreven door diezelfde stimulansen.

China en de Verenigde Staten gingen opnieuw rond de onderhandelingstafel zitten in oktober en in december kondigden ze aan dat ze akkoord zijn over een fase 1 deal. Een harde brexit werd vermeden door de deadline op te schuiven naar 31 januari 2020. In december boekte de conservatieve partij een klinkende verkiezingsoverwinning wat een brexit in overeenkomst met de Europese Unie in 2020 veel waarschijnlijker maakt. De centrale banken ten slotte bleven monetaire steun bieden aan de markten.

Wat wel veranderde ten opzichte van de rest van de jaar was de situatie in de obligatiemarkten. Terwijl we ons tot einde september bevonden in een situatie van dalende rentevoeten wereldwijd die de obligaties omhoog stuwden, kwam daar in het laatste kwartaal van het jaar verandering in. Gedreven door de hoop op een heropleving van de wereldgroei begonnen de rentevoeten aan een traag opwaarts pad. Zo steeg de gemiddelde rente op Europese overheidsobligaties in het laatste kwartaal van negatief -0,1 %, terug naar positief: 0,2 % op het einde van het jaar. 

Welke beheersacties ondernamen we in onze fondsen?

Thema's

  • De handelsoorlog

    De handelsoorlog sleept ondertussen al bijna twee jaar aan. De financiële markt reageert nog steeds scherp op nieuws of geruchten vanuit de hoek van China of de Verenigde Staten.

  • Vooruitzichten

    Ondanks de zeer positieve resultaten van het afgelopen jaar mogen we niet verwachten dat dat elk jaar zo zal zijn. Wij verwachten niet dat er op korte termijn een crisis zit aan te komen, maar de risico’s blijven bestaan.

  • De brexit

    De kans op een harde brexit nam op het einde van het jaar sterk af. Het is vooral die harde brexit waar de financiële markten van huiveren.