Veelgestelde vragen over de spaarrekeningen

Hoe wordt de interest van de spaarrekening onder de titularissen verdeeld bij een rekening met meerdere belastingplichtige titularissen?

De interest wordt berekend pro rata het aandeel van de titularissen die de interesten ontvangen.

Ik wil geld afhalen van mijn spaarrekening. Hoeveel getrouwheidspremie verlies ik daardoor?

Log in op Argenta’s Internetbankieren. Daar staat een calculator waarmee je het effect van een geldopneming op de getrouwheidspremie kunt simuleren. Zo weet je meteen hoeveel geld je verliest bij een opname. Ook je kantoorhouder kan je deze informatie geven.

Is de Pro-plusrekening gratis?

Het gebruik van de Pro-plusrekening is gratis. 

Verlies ik mijn getrouwheidspremie als ik een bedrag overschrijf tussen verschillende spaarrekeningen?

Sinds januari 2014 geldt de nieuwe regeling rond de proportionele overschrijving. Die zorgt ervoor dat je bij een overschrijving tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen bij Argenta de al doorlopen getrouwheidsperiode van dat bedrag kunt meenemen naar de begunstigde rekening.

Deze regel geldt voor de eerste drie overschrijvingen per jaar per rekening, als de overschrijvingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het gaat om een overschrijving tussen 2 gereglementeerde spaarrekeningen; 
 • met minstens 1 gemeenschappelijke titularis; 
 • bij hetzelfde bankmerk (Argenta); 
 • van minstens 500 euro; 
 • die geen doorlopende opdracht is.

De getrouwheidspremie die je krijgt, zal berekend worden volgens de rentevoeten op beide rekeningen en volgens de duur van het doorlopen deel van de getrouwheidsperiode op de respectievelijke rekeningen ('pro rata temporis').

Opgelet! Je verwerft je getrouwheidspremie nog altijd pas na een onafgebroken periode van 12 maanden. Nadat je de getrouwheidspremie verworven hebt, begint een nieuwe getrouwheidsperiode van 12 maanden. 

Je kunt niet kiezen of een overschrijving zal gelden als proportionele overschrijving. Als een overschrijving aan alle voorwaarden voor een proportionele overschrijving voldoet, zal Argenta de al doorlopen getrouwheidsperiode meenemen naar de ontvangende rekening. Als je overschrijving aan de voorwaarden voldoet, moet je dus niets doen om je getrouwheidspremie te behouden.

Voorbeeld

(GP = getrouwheidspremie)

Op 1 september 2014: Storting van 1000 euro op rekening 1
Op 1 november 2014:

Overschrijving van 500 euro van rekening 1 naar rekening 2 

Rentevoet GP rekening 1: 0,5 %
Rentevoet GP rekening 2: 1 %

Op 1 oktober 2015:

Uitbetaling getrouwheidspremie (verworven op 1 september 2014): 

Rekening 1: 500 euro * 0,005 = 2,5 euro 

Rekening 2: 500 euro * 0,005 * (61 / 365) + 500 euro * 0,01 * (304 / 365) = 4,58 euro 

Totaal: 7,08 euro

Voor wie is de Pro-plusrekening bedoeld?

De Pro-plusrekening is bedoeld voor rechtspersonen, groeperingen, juridische structuren zonder rechtspersoonlijkheid en feitelijke verenigingen. Het is niet mogelijk om een ander type spaarrekening te openen op naam van een rechtspersoon. Alleen voor eenmanszaken kan een gereglementeerde spaarrekening geopend worden.

Waarom kan mijn basisrente veranderen?

Bij Argenta streven we naar een correcte prijszetting voor onze klanten. Daarom houden we bij onze tariefzetting rekening met de volgende factoren:

 • de kostprijs van het geld; 
 • de evolutie van de rentecurve; 
 • de herbeleggingsmogelijkheden en het bijhorende risico en rendement; 
 • de analyse van de financiële stromen van en naar Argenta; 
 • de concurrentiële positie van Argenta; 
 • de sturing van de productmix.

Op basis van die parameters bepalen we een tarief. Als de parameters wijzigen, kan dat een tariefwijziging tot gevolg hebben.

Wanneer betaal ik roerende voorheffing op de interesten van mijn spaargeld?

Gereglementeerde spaarrekening (Maxirekening, Groeirekening en e-spaar)

Natuurlijke belastingplichtigen met een gereglementeerde spaarrekening zijn vrijgesteld van roerende voorheffing op hun interesten tot een bedrag van 980 euro per jaar (bedrag geïndexeerd voor inkomstenjaar 2020 tot 2023). 

Rekeningen met meerdere natuurlijke personen als titularis zijn vrijgesteld van roerende voorheffing op hun interesten tot x keer het bedrag van 980 euro. 'X' staat daarbij voor het aantal titularissen.

Bedragen de interesten meer, dan wordt er automatisch een roerende voorheffing van 15 % aangerekend op het interestgedeelte boven het wettelijk bepaalde vrijgestelde bedrag. 

Voor iedere interestuitbetaling wordt bekeken of je roerende voorheffing verschuldigd bent. Als dat het geval is, wordt de roerende voorheffing onmiddellijk afgehouden.

Niet-gereglementeerde spaarrekening (Plusrekening en Pro-plusrekening)

Voor deze rekening is er geen vrijstelling van roerende voorheffing. Je betaalt automatisch 30 % roerende voorheffing op alle interesten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling van roerende voorheffing?

Afhankelijk van bepaalde factoren ben je vrijgesteld van roerende voorheffing. Het gaat om factoren zoals je fiscale woonplaats, of je EU-ambtenaar bent, ... Dat gebeurt echter niet automatisch. Voor meer inlichtingen hierover en eventueel de nodige formulieren kun je bij je kantoorhouder terecht.

Wanneer wordt de basisrente uitbetaald?

De uitbetaling van de rente gebeurt jaarlijks met als valutadatum 1 januari. 

Wanneer wordt de getrouwheidspremie uitbetaald?

Je hebt recht op een getrouwheidspremie voor bedragen die 12 maanden lang ononderbroken op je rekening blijven staan. Er gaat automatisch een nieuwe periode voor de getrouwheidspremie in nadat je de vorige premie hebt verworven. 

Nadat je de getrouwheidspremie voor een gereglementeerde spaarrekening hebt verworven, wordt ze in het begin van het volgende kwartaal op de betreffende rekening gestort met als valutadatum 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Voor een niet-gereglementeerde spaarrekening gebeurt de uitbetaling jaarlijks met als valutadatum 1 januari.

Voorbeeld: 

 1. Op 10 november 2013 doe je een storting.  
 2. Op 10 november 2014 heb je recht op een getrouwheidspremie voor deze storting en gaat er een nieuwe periode in voor de getrouwheidspremie.  
 3. In januari 2015 wordt de getrouwheidspremie uitbetaald waarop je recht had op 10 november 2014.

Wat is een basisrente?

De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal kalenderdagen dat het saldo op de rekening staat. Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd. Wanneer de rentevoet wijzigt, is de nieuwe meteen van toepassing. De uitbetaling van de rente gebeurt jaarlijks met als valutadatum 1 januari. 

Wat is een getrouwheidspremie?

Een getrouwheidspremie krijg je voor bedragen die na de storting 12 maanden lang ononderbroken op je spaarrekening blijven staan. De verwerving van de premie start op de dag van de storting. Een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden start op de dag na de dag waarop je de premie hebt verworven.

Argenta kan het tarief van de getrouwheidspremie op elk moment wijzigen. Het tarief dat geldt op het moment van de storting of bij de start van de nieuwe verwervingsperiode blijft 12 maanden lang onveranderd van toepassing.

Wat zijn de kenmerken van een niet-gereglementeerde spaarrekening?

Het is een spaarrekening, maar:

 • Er is geen verplichting om een minimum basisrente of getrouwheidspremie te voorzien.
 • Er is geen vrijstelling van roerende voorheffing.
 • De roerende voorheffing is 30 %.  

Welke groeperingen en rechtsvormen bedoelen we met rechtspersonen, groeperingen, juridische structuren zonder rechtspersoonlijkheid en feitelijke verenigingen?

 • Beroepsvereniging
 • Buitenlandse vennootschap
 • Besloten vennootschap (bv en bvba)
 • Buitenlandse vennootschap met inrichting in België
 • Commanditaire vennootschap
 • Coöperatieve vennootschap (cv, cvba en cvoa)
 • Europees (economisch) samenwerkingsverband
 • Feitelijke vereniging
 • Landbouwvennootschap
 • Maatschap
 • Ziekenfonds
 • Naamloze vennootschap
 • Organisme voor de financiering van pensioenen
 • Openbare instelling
 • Onverdeeldheid met faciliteiten
 • Onderlinge verzekeringsvereniging
 • Europese (coöperatieve) vennootschap
 • Europese vennootschap
 • Stille en tijdelijke handelsvennootschap
 • Stichting
 • Vereniging van mede-eigenaars
 • Vennootschap onder firma
 • Vereniging of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid
 • Vereniging zonder vorm
 • Vereniging zonder winstoogmerk